Nghị quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 158/NQ-HĐND 2014 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Hà Giang;

Sau khi xem xét Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 01/12/2014 và Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 128/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Tổng số công trình, dự án thực hiện năm 2015 là 162 công trình, dự án, với diện tích thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất 1.964,28 ha, trong đó:

a) Đất trồng lúa: 34.87 ha;

b) Đất rừng đặc dụng 3,11 ha;

c) Đất rừng phòng hộ 0,23 ha;

d) Các loại đất khác 1.926,07 ha. (bao gồm: Đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất phi nông nghiệp, đất tập thể quản lý…)

2. Tổng kinh phí dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng là 114,88 tỷ đồng. Trong đó:

a) Nguồn ngân sách tỉnh 11,45 tỷ đồng;

b) Nguồn ngân sách huyện 1,72 tỷ đồng;

c) Nguồn vốn khác 101,71 tỷ đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 


PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
( Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

STT

Dự án, công trình thực hiện trên địa bàn (huyện)

 Tổng diện tích thu hồi (m2)

 Chia ra các loại đất

 Tổng số dự án

 Ghi Chú

 Diện tích đất trồng lúa
 (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng PH (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

 Toàn tỉnh

19.642.799,6

348.663,3

31.132,0

2.278,0

19.260.726,3

162

 

1

TP. Hà Giang

261.788,8

87.080,0

50,0

62,0

174.596,8

27

 

2

Huyện Đồng Văn

15.752,2

2.970,7

-

-

12.781,5

11

 

3

Huyện Mèo Vạc

588.748,0

22.340,0

46,0

10,0

566.352,0

12

 

4

Huyện Yên Minh

145.411,0

1.066,0

330,0

330,0

143.685,0

9

 

5

Huyện Quản Bạ

8.250,3

2.050,3

-

-

6.200,0

4

 

6

Huyện Vị Xuyên

1.474.954,0

92.896,0

30.070,0

1.266,0

1.350.722,0

21

 

7

Huyện Bắc Mê

15.212.453,3

152,0

136,0

100,0

15.212.065,3

28

 

8

Huyện  Hoàng Su Phì

80.312,0

72,0

30,0

30,0

80.180,0

7

 

9

Huyện Xín Mần

515.637,0

407,0

260,0

250,0

514.720,0

9

 

10

Huyện Bắc Quang

635.494,3

8.819,3

160,0

180,0

626.335,0

29

 

11

Huyện Quang Bình

703.998,7

130.810,0

50,0

50,0

573.088,7

5

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 THÀNH PHỐ HÀ GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa(m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

 TP. Hà Giang

261.788,8

87.080,0

50,0

62,0

174.596,8

 

1

Nhà văn hóa tổ 6, phường Ngọc Hà

300,0

 

 

 

300,0

 

2

Xây dựng trụ sở Hội người cao tuổi phường Nguyễn Trãi

200,0

 

 

 

200,0

 

3

Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn - xã Phương Thiện

3.993,0

 

 

 

3.993,0

 

4

Thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư và công viên mi ni (các ao giáp nhà văn hóa tổ 1, phường Ngọc Hà)

1.861,0

 

 

 

1.861,0

 

5

Thu hồi đất để xây dựng Trường Tiểu học Minh Khai 2 (Kim Đồng), phường Minh Khai

5.051,0

 

 

 

5.051,0

 

6

Thu hồi đất quy hoạch dân cư Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, phường Quang Trung

28.994,0

 

 

 

28.994,0

 

7

Thu hồi đất để giao cho UBND TP bán đấu giá quyền sử dụng đất, tổ 7 phường Quang Trung

64.951,5

 

 

 

64.951,5

 

8

Xây dựng Chi cục Thuế thành phố, phường Minh Khai

2.464,2

 

 

 

2.464,2

 

9

Thu hồi đất để xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng thuộc Sở Nội vụ, xã Phương Thiện

5.242,3

 

 

 

5.242,3

 

10

Nhà Làm việc và phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh, phường Minh Khai

1.300,0

 

 

 

1.300,0

 

11

Xây dựng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, phường Quang Trung

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

12

Thu hồi đất để mở đường tại khu vực tổ 1, 2 phường Nguyễn Trãi

8.235,2

 

 

 

8.235,2

 

13

Dự án Hợp khối trụ sở làm việc các cơ quan hành chính của tỉnh, phường Nguyễn Trãi

10.000,0

 

 

 

10.000,0

 

14

Mở rộng bệnh viện Y dược cổ truyền, phường Quang Trung

5.929,0

 

 

 

5.929,0

 

15

Thu hồi đất để thực hiện dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, phường Minh Khai

20.198,0

 

 

 

20.198,0

 

16

Rãnh thoát nước đường Phạm Ngọc Thạch, phường Minh Khai

690,0

 

 

 

690,0

 

17

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông dọc 2 bờ sông Lô: đoạn từ cầu Yên Biên I đến đầu cầu Yên Biên II, phường Nguyễn Trãi

1.750,0

 

 

 

1.750,0

 

18

Rãnh thoát nước từ ngã ba quốc lộ 2 vào Trung tâm xã Phương Thiện

76,0

 

 

 

76,0

 

19

Cấp điện cho cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, phường Nguyễn Trãi

82,0

 

40,0

42,0

 

 

20

Chống quá tải TBA Thái Hà, xã Ngọc Đường

76,0

26,0

10,0

20,0

20,0

 

21

Chống quá tải TBA cây xăng Minh Khai, phường Minh Khai

40,0

 

 

 

40,0

 

22

Chống quá tải TBA bãi đá Minh Khai, phường Minh Khai

40,0

 

 

 

40,0

 

23

Chống quá tải TBA Biên Phòng - Phường Nguyễn Trãi

40,0

 

 

 

40,0

 

24

Xây dựng đường điện 35kV, lộ 374, 375 TBA 110kV, phường Minh Khai

121,6

 

 

 

121,6

 

25

Cấp điện thôn Cao Bành - xã Phương Thiện

154,0

54,0

 

 

100,0

 

26

Nhà điều hành của truyền tải điện Thái Nguyên, xã Ngọc Đường

3.000,0

 

 

 

3.000,0

 

27

Thu hồi đất để xây dựng khu dân cư đô thị mới xã Phương Thiện

96.000,0

87.000,0

 

 

9.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN ĐỒNG VĂN
( Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa(m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

 Huyện Đồng Văn

15.752,2

2.970,7

0,0

0,0

12.781,5

 

1

Bến xe khách huyện tại thị trấn Đồng Văn

3.560,0

1.860,5

 

 

1.699,5

 

2

Chống quá tải cho TBA 180 KVA 35/0,4 KV Phố cổ, thị trấn Đồng văn

56,0

 

 

 

56,0

 

3

Chống quá tải cho TBA 100KVA35/0,4 KV UB xã Tả Phìn

56,0

 

 

 

56,0

 

4

Chống quá tải cho TBA 100 KVA 35/0,4 KV Đoàn Kết, thị trấn Đồng Văn

40,0

 

 

 

40,0

 

5

Mở rộng và cải tạo lưới điện các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB tại các xã Sủng Trái, Lũng Thầu, Tả Phìn, Tả Lủng

530,0

 

 

 

530,0

 

6

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Pó Sả, xã Sủng Trái

2.500,0

 

 

 

2.500,0

 

7

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Chúng Pả A, xã Phố Cáo

2.500,0

 

 

 

2.500,0

 

8

Đường Giao thông nông thôn Ca Há xã Sính Lủng

4.000,0

 

 

 

4.000,0

 

9

Trạm bảo vệ và Phòng chống cháy rừng - xã Ma Lé

600,0

 

 

 

600,0

 

10

Trạm bảo vệ và  Phòng chống cháy rừng- xã Tả Phìn

800,0

 

 

 

800,0

 

11

Đồn Công an Phó Bảng - TT. Phó Bảng

1.110,2

1.110,2

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 4

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN MÈO VẠC
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/ 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Mèo Vạc

588.748,0

22.340,0

46,0

10,0

566.352,0

 

1

Hồ thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng

4.500,0

0,0

0,0

0,0

4.500,0

 

2

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc

2.040,0

0,0

0,0

0,0

2.040,0

 

3

Trạm bảo vệ và Phòng chống cháy rừng xã  Lũng Chinh

400,0

 

 

 

400,0

 

4

Trạm bảo vệ và Phòng chống cháy rừng xã Tả Lủng

400,0

 

 

 

400,0

 

5

Hạ tầng BTS Nậm Ban, xã Nậm Ban

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

 

6

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB tại các xã Pải Lủng, Giàng Chu Phìn, Tả Lủng, Lũng Pù

400,0

100,0

0,0

0,0

300,0

 

7

Chống quá tải TBA UB xã Niêm Sơn

62,0

20,0

10,0

10,0

22,0

 

8

Giảm bán kính cấp điện cho TBA UB xã Nậm Ban

42,0

0,0

12,0

0,0

30,0

 

9

Giảm bán kính cấp điện cho TBA Cán Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn

52,0

10,0

12,0

0,0

30,0

 

10

Giảm bán kính cấp điện cho TBA Khâu Vai, xã Khâu Vai

52,0

10,0

12,0

0,0

30,0

 

11

Thủy điện Nho Quế 1, Xã Pả Vi, Pải Lủng, Xín Cái, Thượng Phùng

250.000,0

22.200,0

0,0

0,0

227.800,0

 

12

Thủy điện Nho Quế 2, Xã Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Lũng Pù, Xín Cái

330.000,0

0,0

0,0

0,0

330.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 5

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN YÊN MINH
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/ 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Yên Minh

145.411,0

1.066,0

330,0

330,0

143.685,0

 

1

Hồ chứa nước thôn Phiêng Đế xã Mậu Duệ

2.000,0

 

 

 

2.000,0

 

2

Hồ chứa nước sinh hoạt B3 xã Phú Lũng 

3.000,0

 

 

 

3.000,0

 

3

Dự án Bãi rác thải Yên Minh - xã Hữu Vinh

35.000,0

 

 

 

35.000,0

 

4

Đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (địa phận huyện Yên Minh)

103.163,0

 

 

 

103.163,0

 

5

Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh, thị trấn Yên Minh

900,0

900,0

 

 

 

 

6

Cấp điện nông thôn cho xóm Bản Ròi, Thẩm Cang, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh

90,0

20,0

20,0

20,0

30,0

 

7

Chống quá tải khu vực Bưu điện xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh

48,0

18,0

10,0

10,0

10,0

 

8

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB  tại các xã Bạch Đích, Na Khê, Lũng Hồ, Du Già, Du Tiến

1.028,0

128,0

300,0

300,0

300,0

 

9

Cấp điện thôn Chế Quà - Nà Ván - xã Lao và Chải

182,0

 

 

 

182,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 6

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN QUẢN BẠ
(Kèm theo Nghị quyết số 158 /NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi (m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Quản Bạ

8.250,3

2.050,3

0,0

0,0

6.200,0

 

1

Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Khung Nhung xã Quản Bạ

5.000,0

 

 

 

5.000,0

 

2

Bãi rác thải xã Tùng Vài (ứng dụng công nghiệp lò đốt rác thải)

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

3

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB  tại xã Quản Bạ

250,0

50,0

 

 

200,0

 

4

Nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn

2.000,3

2.000,3

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 7

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN VỊ XUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi (m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Vị Xuyên

1.474.954,0

92.896,0

30.070,0

1.266,0

1.350.722,0

 

1

Dự án xây dựng Chợ biên giới Nà La, xã Thanh Thủy

11.000,0

 

0,0

0,0

11.000,0

 

2

Mỏ đá vôi Nà Cáy thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy

1.226,0

 

 

1.226,0

 

 

3

Đường từ ngã ba Ngọc Linh - Linh Hồ đi xã Phú Linh

64.232,0

12.500,0

 

 

51.732,0

 

4

Đường vào thao trường diễn tập thôn Bản Lù, xã Kim Thạch

4.458,0

264,0

 

 

4.194,0

 

5

Hạt bảo vệ và phòng chống chữa cháy rừng cấp bách huyện Vị Xuyên

700,0

 

 

 

700,0

 

6

Cải Tạo Nâng cấp đường và xây dựng công viên cây xăng, đài phun nước + hệ thống chiếu sáng khu vui chơi người cao tuổi thị trấn Vị Xuyên

5.400,0

 

 

 

5.400,0

 

7

Chống quá tải trạm biến áp Lũng Pục, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên

92,0

32,0

30,0

30,0

 

 

8

Chống quá tải trạm biến áp Nà Lách, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên

10,0

10,0

 

 

 

 

9

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn ADB tại xã Trung Thành

38,0

18,0

10,0

10,0

 

 

10

Chống quá tải trạm biến áp Phú Linh

6,0

6,0

0,0

0,0

 

 

11

Chống quá tải trạm biến áp Nà Lách (mới) xã Linh Hồ

6,0

6,0

0,0

0,0

 

 

12

Chống quá tải trạm biến áp Hồng Minh, xã Tùng Bá

46,0

26,0

20,0

0,0

 

 

13

Chống quá tải trạm biến áp thôn Lèn 2, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên

26,0

16,0

10,0

0,0

 

 

14

Chống quá tải trạm biến áp thôn Mường, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên

6,0

6,0

0,0

0,0

 

 

15

Chống quá tải trạm biến áp UBND xã Ngọc Minh

6,0

6,0

0,0

0,0

 

 

16

Chống quá tải trạm biến áp Nông trường thị trấn Việt Lâm

6,0

6,0

0,0

0,0

 

 

17

Nhà máy sơ chế dược liệu và sản xuất nước hoa quả

6.300,0

 

 

 

6.300,0

 

18

Thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá

130.000,0

 

30.000,0

 

100.000,0

 

19

Thủy điện Sông Lô 2, xã Đạo Đức

50.000,0

 

 

 

50.000,0

 

20

Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức

1.127.700,0

80.000,0

 

 

1.047.700,0

 

21

Chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh

73.696,0

 

 

 

73.696,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 8

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN BẮC MÊ
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/ 2014 của HĐND Tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi (m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Bắc Mê

15.212.453,3

152,0

136,0

100,0

15.212.065,3

 

1

Đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (176 A) địa phận huyện Bắc Mê

100.000,0

 

 

 

100.000,0

 

2

Dự án trường dạy nghề huyện Bắc Mê (xã Lạc Nông)

15.000,0

 

 

 

15.000,0

 

3

Xây dựng nhà văn hóa tổ khu phố (tổ 3+ 4) thị trấn Yên Phú

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

4

Xây dựng chợ xép Pắc Mìa , thị trấn Yên Phú

700,0

 

 

 

700,0

 

5

Nâng cấp mở rộng đường từ thôn Thôm Khiêu đến thôn Bản Vàn xã Giáp Trung và xã Minh Sơn

20.000,0

 

 

 

20.000,0

 

6

Nâng cấp mở rộng đường Giáp Yên, Lùng Éo, thị trấn Yên Phú

32.000,0

 

 

 

32.000,0

 

7

Nâng cấp mở rộng đường từ xưởng cưa ông Hoài lên quốc lộ 34 thôn Nà Xá, xã Yên Định

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

8

Nâng cấp mở rộng đường từ trường tiểu học đi qua khu xóm cọ tới khu ruộng thôn Bản Loan, xã Yên Định

2.000,0

 

 

 

2.000,0

 

9

Nâng cấp mở rộng đường từ trung tâm đi đến cuối thôn và khu ruộng thôn Nà Han, xã Yên Định

8.000,0

 

 

 

8.000,0

 

10

Nâng cấp mở rộng đường vành đai thôn Bắc Bừu, xã Yên Định

10.000,0

 

 

 

10.000,0

 

11

Nâng cấp mở rộng đường cạnh nhà ông Hồng ra ruộng thôn Nà Yến, xã Yên Định

2.000,0

 

 

 

2.000,0

 

12

Nâng cấp mở rộng đường dọc theo suối từ quốc lộ 34 đi thôn Nà Yến, xã Yên Định

1.000,0

 

 

 

1.000,0

 

13

Nâng cấp mở rộng đường nội thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong

10.000,0

 

 

 

10.000,0

 

14

Nâng cấp mở rộng đường nội thôn Thum Khun, xã Yên Phong

8.000,0

 

 

 

8.000,0

 

15

Nâng cấp mở rộng đường nội thôn Thanh Tâm, xã Yên Phong

8.000,0

 

 

 

8.000,0

 

16

Chống quá tải TBA Tân Khâu, xã Phú Nam

52,0

10,0

12,0

 

30,0

 

17

Chống quá tải TBA, xã Yên Định

52,0

10,0

12,0

 

30,0

 

18

Chống quá tải TBA, xã Minh Sơn

52,0

10,0

12,0

 

30,0

 

19

Cấp điện thôn Bản Kẹp B, xã Minh Sơn

52,0

22,0

 

 

30,0

 

20

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB  tại các xã Yên Cường, Đường Âm, Phú Nam, thị trấn Yên Phú

800,0

100,0

100,0

100,0

500,0

 

21

Dự án thuỷ điện Bắc Mê  xã Yên Phong + thị trấn Yên Phú

4.092.400,0

 

 

 

4.092.400,0

 

22

Dự án khai thác và tuyển quặng Mangan Bản Sáp, thị trấn Yên Phú

307.503,1

 

 

 

307.503,1

 

23

Hạng mục xây dựng xưởng tuyển và mở đường lên mỏ quặng Mangan Bản Sáp, thị trấn Yên Phú

28.588,9

 

 

 

28.588,9

 

24

Dự án khai thác quặng sắt thân quặng I mỏ sắt Suối Thầu, xã Minh Sơn

468.023,2

 

 

 

468.023,2

 

25

Dự án khai thác quặng sắt (xây dựng xưởng tuyển và bãi đổ thải) thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn

196.230,1

 

 

 

196.230,1

 

26

Thu hồi đất cho công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đa Phương thuê để trồng rừng sản xuất tại các xã của huyện Bắc Mê

9.000.000,0

 

 

 

9.000.000,0

 

27

Dự án xây dựng khu trang trại chăn nuôi gia súc tập trung, thị trấn Yên Phú

600.000,0

 

 

 

600.000,0

 

28

Thu hồi đất đê cho các tổ chức thuê chăn nuôi trâu bò tập trung, thị trấnYên Phú

300.000,0

 

 

 

300.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 9

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Hoàng Su Phì

80.312,0

72,0

30,0

30,0

80.180,0

 

1

 Đường giao thông nông thôn Tả Chải xã Túng Sán

10.000,0

 

 

 

10.000,0

 

2

Chống quá tải TBA Huyện uỷ Hoàng Su Phì, TT Vinh Quang

40,0

10,0

 

 

30,0

 

3

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB tại các xã, Sán Xà Hồ, Bản Nhùng

58,0

18,0

10,0

10,0

20,0

 

4

 Chống quá tải TBA UBND xã Tân Tiến

42,0

12,0

 

 

30,0

 

5

 Chống quá tải TBA UBND xã Túng Sán

86,0

16,0

10,0

10,0

50,0

 

6

Chống quá tải TBA U Khú Sủ, xã Tụ Nhân

86,0

16,0

10,0

10,0

50,0

 

7

Dự án cây dược liệu xã Hồ Thầu

70.000,0

 

 

 

70.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 10

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN XÍN MẦN
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa
 (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Xín Mần

515.637,0

407,0

260,0

250,0

514.720,0

 

1

Nâng cấp đường du lịch từ km 10 Cốc Pài, Nấm Dẩn đến bãi đá cổ xã Nấm Dẩn

14.500,0

 

 

 

14.500,0

 

2

Chống quá tải TBA UBND xã Nà Chì

62,0

20,0

10,0

10,0

22,0

 

3

Cấp điện cho thôn Tân Sơn, xã Tả Nhìu

40,0

10,0

 

 

30,0

 

4

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB tại các xã Nà Chì, xã Nàn Ma, xã Thèn Phàng

739,0

302,0

200,0

200,0

37,0

 

5

Chống quá tải TBA UBND xã Nà Chì (Khu truyền hình và bệnh viện)

50,0

20,0

 

 

30,0

 

6

Chống quá tải TBA UBND xã Nà Chì (Thôn Tân Sơn)

90,0

20,0

20,0

20,0

30,0

 

7

Chống quá tải TBA UBND xã Quảng Nguyên (thôn Quảng Thượng)

100,0

25,0

20,0

20,0

35,0

 

8

Chống quá tải TBA Pố Hà, xã Trung Thịnh

56,0

10,0

10,0

 

36,0

 

9

Dự án dược liệu Chiêu Lầu Thi, xã Thu Tà

500.000,0

 

 

 

500.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 11

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN BẮC QUANG
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Bắc Quang

635.494,3

8.819,3

160,0

180,0

626.335,0

 

1

Thu hồi đất để mở rộng đường Kim Ngọc - Đồng Tâm - Đồng Tiến

66.390,3

 

 

 

66.390,3

 

2

Đường tỉnh lộ 183  (địa phận huyện Bắc Quang)

49.500,0

4.500,0

 

 

45.000,0

 

3

Chống quá tải TBA Phố Sảo Kim Ngọc

132,0

32,0

30,0

30,0

40,0

 

4

Chống quá tải TBA UB Kim Ngọc, xã Kim Ngọc

62,0

20,0

10,0

10,0

22,0

 

5

Chống quá tải TBA UB thôn Thượng, xã Đồng Tâm

40,0

10,0

 

 

30,0

 

6

Chống quá tải TBA UB Quang Minh 2, xã Quang Minh

30,0

 

 

 

30,0

 

7

Chống quá tải TBA thôn Khiềm, xã Quang Minh

48,0

18,0

10,0

10,0

10,0

 

8

Chống quá tải TBA Minh Tiến + Trạm bơm xã Quang Minh

40,0

10,0

 

 

30,0

 

9

Chống quá tải TBA Thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên

40,0

10,0

 

 

30,0

 

10

Cấp điện thôn Buột, xã Đồng Tiến

76,0

26,0

10,0

20,0

20,0

 

11

Chống quá tải TBA Hùng Thắng, xã Hùng An

74,0

24,0

10,0

10,0

30,0

 

12

Chống quá tải TBA Đá Bàn, xã Hùng An

76,0

26,0

10,0

20,0

20,0

 

13

Chống quá tải TBA Cơ Khí + Bệnh Viện

48,0

18,0

10,0

10,0

10,0

 

14

Chống quá tải TBA Tân Thành 2, xã Tân Thành

40,0

10,0

 

 

30,0

 

15

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB  tại các xã Vĩnh Phúc, Liên Hiệp

300,0

100,0

 

 

200,0

 

16

Chống quá tải trạm biến áp Ngòi Cò + Quyết Tiến, xã Hùng An

76,0

16,0

10,0

10,0

40,0

 

17

Chống quá tải  TBA Hùng An 4+5, xã Hùng An

76,0

16,0

10,0

10,0

40,0

 

18

Chống quá tải TBA Đá Bàn xã Hùng An

56,0

16,0

10,0

10,0

20,0

 

19

Chống quá tải TBA Hùng Thắng xã Hùng An

60,0

 

10,0

10,0

40,0

 

20

Chống quá tải TBA UB Việt Hồng xã Việt Hồng

76,0

16,0

10,0

10,0

40,0

 

21

Chống quá tải TBA Cơ Khí cũ + Bệnh Viện thị trấn Việt Quang

76,0

16,0

10,0

10,0

40,0

 

22

Chống quá tải TBA Cơ Khí mới + Bệnh Viện thị trấn Việt Quang

76,0

16,0

10,0

10,0

40,0

 

23

Đường dây 35KV, TBA 35/0,4 cấp điện thôn Tân Lợi, xã Tân Thành

118,0

18,0

 

 

100,0

 

24

Công trình Giáo xứ Tân Quang 2

1.704,7

 

 

 

1.704,7

 

25

Chùa Tân Quang, xã Tân Quang

6.279,3

3.901,3

 

 

2.378,0

 

26

Nhà máy thủy điện Sông Lô 4, xã Tân Thành

150.000,0

 

 

 

150.000,0

 

27

Đường vào Thủy điện Sông Lô 6 và công trình phụ trợ, thị trấn Vĩnh Tuy

150.000,0

 

 

 

150.000,0

 

28

Nhà máy thủy điện Sông Con 3, xã Tiên Kiều

150.000,0

 

 

 

150.000,0

 

29

Xây dựng Tổng kho dược liệu của Công ty Bình Minh, xã Việt Vinh

60.000,0

 

 

 

60.000,0

 

 

PHỤ LỤC SỐ 12

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KT - XH VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA - CÔNG CỘNG NĂM 2015 HUYỆN QUANG BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên dự án, công trình

 Tổng diện tích thu hồi
(m2)

 Chia ra các loại đất

Ghi chú

 Diện tích đất trồng lúa (m2)

 Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

 Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

 Diện tích đất khác (m2)

 

Huyện Quang Bình

703.998,7

130.810,0

50,0

50,0

573.088,7

 

1

Dự án Bãi rác thải  thị trấn Yên Bình

26.000,0

1.000,0

 

 

25.000,0

 

2

Đường tỉnh lộ 183 (địa phận Quang Bình) xã Vĩ Thượng - Xuân Giang - Bằng Lang - thị trấn Yên Bình

56.700,0

5.700,0

 

 

51.000,0

 

3

Chống quá tải TBA Yên Bình 3, huyện Quang Bình

40,0

10,0

 

 

30,0

 

4

Mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa vốn vay ADB  tại các xã: Yên Hà, Bằng Lang, Vĩ Thượng, Tân Trịnh, thị trấn Yên Bình

300,0

100,0

50,0

50,0

100,0

 

5

Lòng hồ thủy điện Sông Chừng, xã Tiên Nguyên, Tân Nam, thị trấn Yên Bình

620.958,7

124.000,0

 

 

496.958,7

UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu158/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực11/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 158/NQ-HĐND 2014 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 158/NQ-HĐND 2014 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu158/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực11/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 158/NQ-HĐND 2014 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 158/NQ-HĐND 2014 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 2015 Hà Giang

            • 11/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực