Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 2020 Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2581/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Từ năm 2016 đến hết năm 2020, tiếp tục kiên cố hóa 571 km đường giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020, những huyện miền núi có tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn còn thấp.

2. Quy mô, địa điểm

Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh và xây dựng các cống thoát nước nhỏ có khẩu độ từ 0,3 đến 0,7 m đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp A, B, C và D. Trong đó bề rộng nền đường từ 2,0 đến 6,5 m; bề rộng mặt đường từ 1,5 đến 3,5 m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng Mác 300, dày 14-20 cm.

3. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 477 tỷ đồng (tính theo đơn giá lập năm 2015), trong đó: ngân sách tỉnh là 255 tỷ đồng (53,5%), ngân sách huyện, thị xã, thành phố và huy động nhân dân là 222 tỷ đồng (46,5%).

a) Khu vực I: Gồm các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An (trừ xã đảo Tân Hiệp), Điện Bàn, Đại Lộc (trừ các xã: Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Quang và Đại Tân), Duy Xuyên (trừ 2 xã Duy Sơn, Duy Phú), Thăng Bình (trừ 2 xã Bình Lãnh, Bình Phú), Quế Sơn (trừ xã Quế Phong), Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh), Núi Thành (trừ 5 xã Tam Hải, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Mỹ Tây): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 35% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường giao thông nông thôn; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 65%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định.

b) Khu vực II: Gồm các xã, thị trấn thuộc các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My; các xã miền núi, xã đảo ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành không nằm trong khu vực I: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường giao thông nông thôn; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 30%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện: Thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020 theo chỉ tiêu phân bổ cho các địa phương (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 159 /2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Km

TT

Địa phương

Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020

Tổng số

Các xã nông thôn mới

Các xã khác

Cộng

ĐX (mở rộng)

ĐX (XD mới)

Dân sinh (XD mới)

Tổng

ĐX

Dân sinh

Chiều dài

ĐX

Dân Sinh

 

Tổng cộng

571,23

22,38

197,89

350,96

365,87

141,36

224,51

182,98

56,53

126,45

 

Đồng bằng

283,54

22,38

62,95

198,21

168,49

40,02

128,47

92,67

22,93

69,74

 

Miền núi

287,70

 

134,94

152,75

197,39

101,34

96,05

90,31

33,60

56,71

1

Tây Giang

16,42

 

11,32

5,10

9,13

6,68

2,45

7,29

4,64

2,65

2

Đông Giang

13,14

 

12,18

0,96

7,00

7,00

 

6,14

5,18

0,96

3

Nam Giang

25,16

 

23,00

2,16

24,16

22,00

2,16

1,00

1,00

 

4

Phước Sơn

10,00

 

2,00

8,00

 

 

 

10,00

2,00

8,00

5

Bắc Trà My

20,31

 

8,04

12,27

 

 

 

20,31

8,04

12,27

6

Nam Trà My

21,87

 

14,00

7,87

15,87

11,00

4,87

6,00

3,00

3,00

7

Hiệp Đức

16,91

 

1,02

15,89

7,63

0,50

7,13

9,28

0,52

8,76

8

Nông Sơn

14,66

 

6,00

8,66

3,66

 

3,66

11,00

6,00

5,00

9

Tiên Phước

73,11

 

37,65

35,46

68,11

37,65

30,46

5,00

 

5,00

10

Đại Lộc

44,08

1,39

7,98

34,70

31,62

4,61

27,02

11,06

3,38

7,68

 

Đồng bằng

31,29

1,40

6,28

23,61

25,50

3,70

21,81

4,39

2,58

1,80

 

Miền núi

12,79

 

1,70

11,09

6,12

0,91

5,21

6,67

0,79

5,88

11

Điện Bàn

49,31

5,98

7,92

35,41

32,55

7,49

25,07

10,78

0,43

10,35

12

Duy Xuyên

28,03

 

7,05

20,98

8,70

3,60

5,10

19,32

3,45

15,88

 

Đồng bằng

19,35

 

3,23

16,13

1,13

 

1,13

18,23

3,23

15,00

 

Miền núi

8,68

 

3,82

4,86

7,58

3,60

3,98

1,10

0,22

0,88

13

Quế Sơn

66,19

 

17,10

49,08

60,58

14,50

46,08

5,60

2,60

3,00

 

Đồng bằng

64,58

 

16,50

48,08

60,58

14,50

46,08

4,00

2,00

2,00

 

Miền núi

1,60

 

0,60

1,00

 

 

 

1,60

0,60

1,00

14

Thăng Bình

76,02

1,58

23,24

51,18

48,10

12,24

35,86

26,32

11,00

15,32

 

Đồng bằng

60,97

1,60

19,34

40,03

34,37

8,34

26,03

25,00

11,00

14,00

 

Miền núi

15,05

 

3,90

11,15

13,73

3,90

9,83

1,32

 

1,32

15

Phú Ninh

38,36

13,36

8,10

16,86

24,96

8,10

16,86

 

 

 

 

Đồng bằng

13,40

13,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miền núi

24,96

 

8,10

16,86

24,96

8,10

16,86

 

 

 

16

Núi Thành

21,23

 

9,19

12,04

15,45

6,00

9,45

5,78

3,19

2,59

 

Đồng bằng

8,18

 

7,59

0,59

6,00

6,00

 

2,18

1,59

0,59

 

Miền núi

13,05

 

1,60

11,45

9,45

 

9,45

3,60

1,60

2,00

17

Hội An

8,10

 

2,10

6,00

 

 

 

8,10

2,10

6,00

18

Tam Kỳ

28,35

 

 

28,35

8,35

 

8,35

0,00

 

20,00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 2020 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 2020 Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 2020 Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 2020 Quảng Nam

            • 07/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực