Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/2015/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HĐND TỈNH ĐẮK LẮK VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SDỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Giá;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị Bãi bỏ Nghị quyết s 82/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND tnh Đắk Lk về quy định mức thu một s dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tnh; Báo cáo thm tra số 22/BC-HĐND ngày 29/6/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 82/2012/NQ-HĐND , ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân tnh Đắk Lk về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ skhám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền ban hành văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tnh Đắk Lắk khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ TC; Y t
ế; BHXH VN;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu;
- Thư
ng trực Tnh ủy;
- Đoàn đại biểu
Quốc hội tnh;
- Đạ
i biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh;
- Các S
: TC; Y tế; BHXH tỉnh; Tư pháp;
- Báo Đ
k Lắk, Đài PTTH tnh;
- Công báo tnh, Website tnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đắk Lắk
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu159/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNiê Thuật
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực01/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh chữa bệnh Đắk Lắk

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực