Nghị quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2015 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 865/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghquyết số 735/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 539/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 539/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, gồm những nội dung sau:

1. Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017;

3. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015;

4. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;

5. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

6. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017;

7. Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa;

8. Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020;

9. Nghị quyết về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước của tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

10. Nghị quyết về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020;

11. Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020;

12. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí;

13. Nghị quyết về quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh;

14. Nghị quyết về sửa đổi quy định về chế độ chính sách đối với học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn;

15. Nghị quyết về quy định các khoản thu cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, giai đoạn 2016 - 2020;

16. Nghị quyết về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

17. Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực giáo dục có chất lượng cao cho cấp trung học phổ thông;

18. Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

19. Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất bằng hình thức hỗ trợ lãi suất vốn vay;

20. Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020;

21. Nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

22. Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020;

23. Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065;

24. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

25. Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017;

26. Nghị quyết về điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 2015-2019;

27. Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thành phố sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa;

28. Nghị quyết về việc đề nghị thành lập thị trấn Xuân Lai thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

29. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017;

30. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các đề án, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình xây dựng nghị quyết Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Cục Kiểm soát văn bản Bộ Tư pháp;
- Tr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu159/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2015 chương trình xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thanh Hóa