Nghị quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 12/HĐND-TT ngày 05/12/2014, ý kiến của các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

1. Giám sát thường xuyên:

a) Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015.

b) Việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.

c) Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

2. Giám sát chuyên đề:

a) Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay;

b) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế và Ngân sách:

a) Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu chi Ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.

b) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số phí, lệ phí thực hiện trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện thu, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì giao thông đường bộ.

c) Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2014.

2. Ban Văn hóa - Xã hội:

a) Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách về Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Ban Pháp chế:

a) Giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Dân tộc:

a) Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát. Đồng thời, xem xét báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của các Ban năm 2015; báo cáo kết quả giám sát cho Thường trực HĐND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

3. UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở tỉnh và huyện, xã có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Trường hợp cần thiết phải có sự điều chỉnh chương trình, trong thời gian giữa hai kỳ họp, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VP Quốc hội; VP Chính phủ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu159/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2014 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015

         • 12/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực