Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/2007/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8151/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 566/BCTT-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp gồm 1.702 dự án, với tổng vốn đầu tư 15.300 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách tập trung 3.776 tỷ đồng và huy động thêm từ các nguồn 11.524 tỷ đồng).

Thông qua danh mục 164 dự án mới năm 2008 (đính kèm danh mục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 


BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Thời gian hoàn tất việc lập dự án

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Trong đó, đền bù giải tỏa

Kế hoạch năm 2008

Ghi chú

 

Tổng cộng:

8.617.055

3.975.120

129.630

 

 

Công trình khởi công mới

194.981

4.500

91.180

 

 

Công trình đầu tư cho giao thông

141.058

0

70.000

 

1

Sửa chữa cầu Văn Thánh 2 và nâng cấp các đoạn đường dẫn 02 đầu cầu

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Bình Thạnh

2008

172m x 50m

141.058

0

70.000

Ngân sách thành phố tạm ứng

 

Công trình đầu tư cho giáo dục

36.343

4.500

3.600

 

2

Xây dựng Trường Mẫu giáo Bông Sen 12 - Phú Hòa Đông

Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

14 phòng, khối phụ

11.550

 

200

QĐ DA số 5793/QĐ-UB 22/11/2004
QĐ TKDT số 106/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 15/6/2007

3

Xây dựng Trường THCS Tân An Hội

Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

12 phòng, khối phụ

24.793

4.500

3.400

Đền bù giải tỏa 4,5 tỷ. QĐ DA số 31/QĐ-UB 28/02/2007
QĐ DT số 256/QĐ-BQL ngày 16/7/2007

 

Công trình chống ngập nước nội thị

17.580

0

17.580

 

4

Nạo vét kênh rạch chống ngập xã Đa Phước

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 03 tuyến rạch L=3.650m

3.368

 

3.368

Số 221/QĐ-SNN-QLĐT, ngày 31/7/2007

5

Nạo vét kênh rạch chống ngập xã Tân Nhựt

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 03 tuyến rạch L=4.082m

5.682

 

5.682

Số 247/QĐ-SNN-QLĐT, ngày 11/9/2007

6

Nạo vét kênh rạch chống ngập xã Hưng Long

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 05 tuyến rạch L=7.935m

5.386

 

5.386

Số 265/QĐ-SNN-QLĐT, ngày 01/10/2007

7

Nâng cấp bờ bao rạch Cầu Già xã Tân Quý Tây, Bình Chánh

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 2.620m

3.144

 

3.144

Số 278/QĐ-SNN-QLĐT, ngày 29/10/2007

 

Công trình chuẩn bị thực hiện dự án

57.471

200

800

 

 

Công trình đầu tư cho giáo dục

46.303

200

300

 

8

Xây dựng mở rộng Trường Mẫu giáo Sen Hồng 1 - Phạm Văn Cội

Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008-2009

11 nhóm trẻ, khối phụ

11.721

 

100

QĐ DA số 490/QĐ-UB 01/02/2005
Đang trình TKDT

9

Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Cần Giờ

Huyện Cần Giờ

2008 -2009

20 phòng học, khối phụ

34.582

200

200

Đang điều chỉnh dự án
ĐBGT 200 triệu đồng

 

Các công trình và dự án khác

11.168

0

500

 

10

Xây dựng và mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (Ngân sách tập trung chỉ hỗ trợ đầu tư hạng mục hồ bơi)

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

Khu hồ bơi 11.177m2

11.168

 

500

QĐ duyệt dự án số 5923/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND.TP. Tổng mức đầu tư là 59.353 triệu đồng, trong đó: Ngân sách hỗ trợ đầu tư khu hồ bơi là 11.168 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vốn tự có và vốn vay kích cầu.

 

Công trình chuẩn bị đầu tư:

8.364.603

3.970.420

37.650

 

 

Vốn đối ứng ODA

740.920

439.320

3.600

 

11

Lập dự án xây dựng tuyến Mêtro số 2 thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Đường sắt đô thị

Quận 1, 3, 5, 6.

2008

20km

150.000

 

1.000

Tổng vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 150 tỷ đồng

12

Lập dự án xây dựng tuyến Mêtro số 3 thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý Đường sắt đô thị

Quận 10, Bình Tân

2008

20km

150.000

 

1.000

Tổng vốn đầu tư là 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 150 tỷ đồng

13

Lập tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn quận 1, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 1

Quận 1

2008

Bồi thường, hỗ trợ 18 hộ dân và 4 đơn vị

139.320

139320

500

 

14

Lập tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

2008

Tổng số hộ đền bù là 151

100.000

100000

500

 

15

Lập tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư tại Depot Long Bình - quận 9, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 9

Quận 9

2008

Thu hồi 261.754,9m2

200.000

200000

500

Tổng vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 150 tỷ đồng

16

Lập dự án tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra thành phố đến 2010

Thanh tra thành phố

TPHCM

2008-2010

Hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành thanh tra

1.600

 

100

Tổng vốn đầu tư là 17,6 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1,6 tỷ đồng

 

Chương trình giống - cây - con

162.235

20.000

1.000

 

17

Lập dự án cấp nước cho Trung tâm hoa kiểng Sài Gòn

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Củ Chi, Bình Chánh

2008

Cấp nước cho 500ha

150.000

20.000

500

 

18

Lập dự án Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ

Chi cục Lâm nghiệp

Huyện Cần Giờ

2008

120ha

10.735

 

300

 

19

Sửa chữa, nâng cấp trạm thú y Tân Bình - Tân Phú

Ban QLDA Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quận Tân Bình

2008

 

1.500

 

200

 

 

Chương trình đầu tư cho Công viên phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao thành phố

104.975

0

2.450

 

20

Lập dự án xây dựng đường D4 - Giai đoạn 1

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

952m x 24m                                                                                8m-8m-8m

18.000

 

200

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

21

Lập dự án xây dựng đường D5 - Giai đoạn 1

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

572m x 19m                                                                                       3m-8m-8m

9.700

 

150

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

22

Lập dự án xây dựng đường D6 - Giai đoạn 1

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

464m x 19m                                                 3m-8m-8m

9.000

 

500

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

23

Lập dự án xây dựng đường D7 - Giai đoạn 1

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

300m x 24m                                                   8m-8m-8m

6.000

 

150

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

24

Lập dự án xây dựng đường N8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao

Quận 9

2008

336m x 35m                                      8m-8m-(3)-8m-8m

12.000

 

500

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

25

Lập dự án xây dựng đường N9

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

352m x 16m                                           4m-8m-4m

5.400

 

150

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

26

Lập dự án xây dựng đường N10

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao

Quận 9

2008

848m x 16m                                                                 5m-8m-3m

14.000

 

500

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

27

Lập dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng trong khu CNC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao

Quận 9

2008

316ha

4.875

 

150

CV số 6329/UBND-CNN ngày 26/9/2007 của UBND.TP

28

Lập dự án xây dựng vườn ươm doanh  nghiệp

Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố

Quận 9

2008

2.500m2 (gđ1)

26.000

 

150

 

 

Công trình chống ngập nước nội thị

242.790

27.600

3.100

 

29

Lập dự án cải tạo hệ thống thoát nước rạch Ba Bột (đoạn qua nút giao Gò Dưa)

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Quận Thủ Đức

2008

Lắp đặt hệ thống thoát nước trên chiều dài khoảng 475m, kết hợp xây dựng hành lang bảo vệ tuyến cống

18.100

3.600

200

Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4517/UBND-ĐT ngày 04/7/2006

30

Lập dự án nạo vét, nâng cấp kênh tiêu T38

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Củ Chi

2008

Tiêu thoát 1.050ha

50.000

4.000

500

 

31

Lập dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Sơn - rạch Cầu Đen, xã An Nhơn Tây

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Củ Chi

2008

Ngăn lũ 815ha

50.000

10.000

500

 

32

Lập dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ rạch Thai Thai - cầu Bến Súc, xã Phú Mỹ Hưng

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Củ Chi

2008

Ngăn lũ 650ha

50.000

10.000

500

 

33

Lập dự án nạo vét kênh rạch chống ngập xã Tân Kiên

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 4.860m

5.800

 

200

 

34

Lập dự án nạo vét kênh rạch chống ngập xã Tân Túc

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 9.488m

5.390

 

200

 

35

Lập dự án nạo vét kênh rạch chống ngập xã Qui Đức

Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố

Huyện Bình Chánh

2008

Tổng chiều dài 1.600m

3.000

 

200

 

36

Lập dự án xây dựng trạm tiếp nhận chế biến và xử lý bùn tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

Công ty Thoát nước đô thị

Huyện Bình Chánh

2008

Xây dựng 1 trạm tiếp nhận và xử lý bùn

500

0

500

Tổng mức đầu tư 548 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho kinh phí lập dự án đầu tư, kinh phí đầu tư do chủ đầu tư vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển đô thị để thực hiện

37

Lập dự án đầu tư xe máy thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác duy tu hệ thống thoát nước thành phố

Công ty Thoát nước đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh

2008

8 xe tải và 19 xe bồn hút bùn cống

60.000

0

300

Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7648/UBND-ĐTMT ngày 08/11/2007

 

Chương trình nước sạch

180.225

0

200

 

38

Lập dự án xây dựng hệ thống quản lý vận hành tổng thể mạng lưới cấp nước thành phố

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh

2008

Đầu tư hệ thống thông tin địa lý, xây dựng nền tảng mô hình thủy lực, thiết lập phòng điều khiển trung tâm, xây dựng hệ thống giám sát, hệ thống quản lý chất lượng

180.225

 

200

Thông báo số 336/TB-VP ngày 12/6/2006 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố về kết luận nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Lê Thanh Hải tại cuộc họp về cung cấp nước sạch của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

 

Công trình đầu tư cho giáo dục

701.000

233.500

5.650

 

39

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Âu Cơ

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 11

Quận 11

2008

Đền bù giải tỏa

35.000

35.000

200

 

40

Lập dự án đền bù giải tỏa để xây dựng Trường THCS Thảo Điền

Ban Quản lý dự án khu vực quận 2

Quận 2

2008

11 hộ (8.840m2)

11.600

11.600

100

 

41

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường THCS Lê Anh Xuân

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 11

Quận 11

2008

Đền bù giải tỏa

16.000

16.000

100

 

42

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Trung học cơ sở Hiệp Thành

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12

Quận 12

2008

Đền bù giải tỏa

12.000

12.000

500

 

43

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Thông Hội

Ban Quản lý dự án ĐTXD CT huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

20 phòng học, khối phụ

28.500

3.500

200

 

44

Lập dự án xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Ban Quản lý dự án ĐTXD CT huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

30 phòng học và các khối phụ.

30.000

3.000

700

ĐBGT 3 tỷ đồng, xây thay thế trường xuống cấp và thiếu phòng học

45

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Tiểu học Nhị Tân

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

2008

30 phòng học và các khối phụ.

7.000

7.000

150

Đền bù 7 tỷ đồng

46

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Trường Tiểu học Thị trấn Hóc Môn

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

2008

30 phòng, khối phụ.

4.500

4.500

100

Đền bù 4,5 tỷ đồng

47

Lập dự án xây dựng mới Trường Mầm non Bà Điểm

Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

2008

10 nhóm trẻ, phòng chức năng

12.000

 

100

Xây dựng mới thay cho trường cũ bị giải tỏa bởi Hương lộ 80

48

Lập dự án xây dựng mới Trường PTTH Nguyễn Hữu Cầu

Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

2008

36 phòng + khối phụ

46.000

700

100

 

49

Lập dự án xây dựng Trường THCS Lê Văn Hưu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

2008

36 phòng học, hành chính và khối phụ

55.000

 

100

Trường xuống cấp trầm trọng. Xây dựng trên khu đất hiện hữu, không đền bù.

50

Lập dự án đền bù để thực hiện dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

2008

20 phòng và khối phụ
10.033m2

6.800

6.800

100

 

51

Lập dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Kỳ Hòa

Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10

Quận 10

2008

28 phòng học, các phòng chức năng, khối phụ

18.000

 

100

 

52

Lập dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2

Ban QLDA khu vực quận 2

Quận 2

2008

17 phòng và các phòng chức năng

11.600

 

100

 

53

Lập dự án sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn

Trường THPT Lê Quý Đôn

Quận 3

2008

Sửa chữa chống xuống cấp và cải tạo dãy A, E, F

15.000

 

100

 

54

Lập dự án mở rộng Trường Trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ A

Trường Trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ A

Quận 4

2008

15 phòng học + khối phụ. DT 1.600m2

24.000

 

100

 

55

Lập dự án xây dựng Trường THCS phường 9, quận 8

Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8

Quận 8

2008

40 phòng học và khối phụ trợ

45.000

1.000

100

Hỗ trợ di dời kho tại phường 9

56

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Trực

Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8

Quận 8

2008

16 phòng học, khối phụ, diện tích > 2.000m2

15.000

2.000

100

Hỗ trợ di dời kho tại phường 1

57

Lập dự án đền bù xây dựng Trường THCS tại số 89 Nguyễn Đình Chiểu

Ban QLDA ĐTXD công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

2008

40 phòng học + các phòng chức năng

15.000

15.000

100

Chỉ đạo của UBND.TP tại Văn bản số 479/TB-VP ngày 06/7/2007

58

Lập dự án đền bù xây dựng Trường Tiểu học tại số 35 Đặng Văn Ngữ

Ban QLDA ĐTXD công trình quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận

2008

14 phòng học + các phòng chức năng

15.000

15.000

100

Chỉ đạo của UBND.TP tại Văn bản số 479/TB-VP ngày 6/7/2007

59

Lập dự án đền bù giải tỏa và tái định cư xây dựng Trường THCS Trần Thái Tông

Ban QLDA ĐTXD công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

2008

45 phòng + khối phụ

6.000

6.000

150

Tách dự án đền bù giải tỏa theo quy định

60

Lập dự án đền bù giải tỏa xây dựng Trường THCS Trần Văn Quang

Ban QLDA ĐTXD công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

2008

24 phòng + khối phụ

4.000

4.000

100

Tách dự án đền bù giải tỏa theo quy định

61

Lập dự án cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Quận Tân Bình

2008

Xây dựng mở rộng 1 trệt 3 lầu

18.000

 

100

 

62

Lập dự án đền bù giải tỏa xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

2008

18 phòng học

4.400

4.400

100

 

63

Lập dự án xây dựng Trường THCS Thoại Ngọc Hầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

2008

Xây mới 18-22 phòng học, khối chức năng

30.000

 

500

 

64

Lập dự án xây dựng Trường THCS Trần Quang Khải

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

2008

Xây mới 15-18 phòng học, khối chức năng

27.000

 

100

 

65

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Hóa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

2008

Xây mới 10-12 phòng học, khối chức năng

20.000

 

100

 

66

Lập dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Thới

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Quận Tân Phú

2008

Xây mới 27-30 phòng học, khối chức năng

45.000

 

100

 

67

Lập dự án đền bù giải tỏa  xây dựng Trường Tiểu học Hiệp Bình Phước

BQLDAĐTXD quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

1ha

5.000

5.000

100

 

68

Lập dự án đền bù giải tỏa  xây dựng Trường Trung học cơ sở Trường Thọ

BQLDAĐTXD quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

Diện tích 2ha

13.000

13.000

200

 

69

Lập dự án đền bù giải tỏa xây dựng Trường Trung học phổ thông Linh Xuân

BQLDAĐTXD quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

2ha

5.000

5.000

100

 

70

Lập dự án xây dựng Trường Mầm non Tam Phú

BQLDAĐTXD quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

09 phòng học, nhóm trẻ và khối công trình phục vụ giảng dạy

24.600

5.000

150

TB số 325/TB-VP ngày 05/8/2006 của VP HĐND và UBND.TP

71

Lập dự án sửa chữa cải tạo và nâng cấp Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trường THPT Phan Đăng Lưu

Quận Bình Thạnh

2008

Xây mới 13 phòng học, cải tạo 16 phòng học và khối phụ

18.000

 

100

 

72

Lập dự án đền bù giải tỏa xây dựng Trường THPT Nguyễn Khuyến

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4

Quận 4

2008

Đền bù giải tỏa

58.000

58.000

500

 

 

Chương trình đầu tư cho y tế

920.500

290.500

7.500

 

73

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên khoa máy CT 64 lát cắt và máy điện tim gắng sức của Bệnh viện 115

Bệnh viện Nhân dân 115

Quận 10

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

16.000

 

100

 

74

Lập dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Pháp y

Trung tâm Pháp y

Quận 5

2008

4.500m2

10.000

 

100

Chủ trương của UBND thành phố tại CV số 8034/UBND-VX ngày 17/11/2007. Tổng vốn đầu tư: 31 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tập trung: 16 tỷ đồng, vốn vay kích cầu 15 tỷ đồng.

75

Lập dự án triển khai hệ thống quản lý và điều hành cấp cứu giai đoạn I - Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

Quận 10

2008

Hệ thống GIS cho toàn thành phố

7.000

 

100

 

76

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương

Quận 5

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

13.000

 

100

 

77

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

56.000

 

200

 

78

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

20.500

 

100

 

79

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Quận 5

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

1.500

 

100

 

80

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ

Quận 1

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

22.000

 

100

 

81

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Y học Cổ truyền

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Quận 3

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

11.000

 

100

 

82

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Khu Điều trị Phong Bến Sắn

Khu Điều trị Phong Bến Sắn

Tỉnh Bình Phước

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

500

 

100

 

83

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ đơn vị kỹ năng tiền lâm sàng (skill lab)

Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y tế

Quận 5

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

3.500

 

50

 

84

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Trung tâm Y tế Dự phòng

Trung tâm Y tế Dự phòng

Quận 5

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

4.500

 

50

 

85

Lập dự án mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của Viện Y dược học Dân tộc

Viện Y Dược học Dân tộc

Quận Phú Nhuận

2008

Thiết bị y tế chuyên môn

6.000

 

100

 

86

Lập dự án sửa chữa, cải tạo và trang thiết bị Khu phòng mổ ghép tạng của Bệnh viện Nhi Đồng 2

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quận 1

2008

2 phòng mổ + 35 giường

21.000

 

200

 

87

Lập dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giám định Y khoa

Trung tâm Giám định Y khoa

Quận 5

2008

Sửa chữa 800m2

3.000

 

50

 

88

Lập dự án sửa chữa nâng cấp Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm

Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm

Quận 3

2008

Sửa chữa 1.632m2

3.000

 

50

 

89

Lập dự án sửa chữa nâng cấp một số khoa của Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Quận 5

2008

Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp

45.000

 

100

 

90

Lập dự án xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện Nhân Ái

Bệnh viện Nhân Ái

Tỉnh Bình Phước

2008

Hạ tầng, nhà công vụ, lò đốt rác, sửa chữa cải tạo khác

40.000

 

100

 

91

Lập dự án xây dựng mới khu điều trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Quận Bình Thạnh

2008

Xây mới thay thế 700 giường 46.000m2 sàn

300.000

 

500

Vốn ngân sách tập trung: 100 tỷ đồng, còn lại là vốn vay kích cầu

92

Lập dự án sửa chữa, cải tạo nền và trang thiết bị hệ thống điều hòa trung tâm khu phòng mổ, X-quang của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Quận 5

2008

Sửa chữa và trang thiết bị lạnh trung tâm

7.000

 

50

 

93

Lập dự án xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 12

Quận 12

2008

 

30.000

500

100

Chủ đầu tư đăng ký mới theo chủ trương của UBND về thành lập mới đơn vị dự phòng

94

Lập dự án xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9

Quận 9

2008

2.000m2

10.000

 

50

Chủ đầu tư đăng ký mới theo chủ trương của UBND về thành lập mới đơn vị dự phòng

95

Lập dự án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án đầu tư xây dựng Viện Trường Y tế xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi

Ban Quản lý dự án khư vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

1.059.800m2 271 hộ

290.000

290.000

5.000

Tờ trình số 10612/STC-BVG ngày 16/10/2007 trình UBND.TP

 

Công trình đầu tư cho giao thông

3.589.326

2.369.700

5.200

 

96

Lập dự án xây dựng đường trên cao (cầu cạn) dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (công tác tuyển chọn nhà đầu tư)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận

2008

Xây dựng cầu cạn 4 làn xe rộng 16,5m, dài 9km. Mở rộng đường Bùi Thị Xuân dài 1.200m, rộng 32-40m

100

1.500.000

100

Tổng mức đầu tư là 4.000 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho chi phí lập dự án theo chỉ đạo tại Công văn số 2130/UBND-ĐT ngày 06/4/2006 và tại Công văn số 7948/UBND-ĐTMT ngày 19/11/2007 giao cho Công ty GS đầu tư theo hình thức BOT

97

Lập dự án sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Thị Thập (đoạn từ Lê Văn Lương đến Huỳnh Tấn Phát)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Quận 7

2008

2.655m x 35m

227.000

93.000

500

Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 506/TB-VP ngày 19/7/2007

98

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (phần di dời, tái lập hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức

2008

Di dời, tái lập hệ thống các công trình

10.000

10.000

200

Triển khai di dời, tái lập công trình hạ tầng kỹ thuật (thực hiện theo hợp đồng trọn gói) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2960/UBND-ĐTMT ngày 17/5/2007

99

Lập dự án xây dựng mới cầu Bưng

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1

Quận Bình Tân, Tân Phú

2008

84,5m x 25m

132.400

81.000

100

Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5903/UBND-ĐTMT ngày 13/9/2007

100

Lập dự án nâng cấp mở rộng xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 2, 9

2008

5.600m x 48m

783.440

2.000

100

Chủ trương của UBND.TP tại Công văn số 7053/UBND-ĐTMT ngày 17/10/2007

101

Lập dự án nâng cấp mở rộng xa lộ Hà Nội (từ ngã tư Bình Thái đến cầu Suối Cái)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 9

2008

3.400m x 48m

531.080

2.000

100

Chủ trương của UBND.TP tại Công văn số 7053/UBND-ĐTMT ngày 17/10/2007

102

Lập dự án nâng cấp mở rộng xa lộ Hà Nội (từ Cầu Suối Cái đến cầu Đồng Nai)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2

Quận 9

2008

7.500m x 30m

1.171.500

2.000

100

Chủ trương của UBND.TP tại Công văn số 7053/UBND-ĐTMT ngày 17/10/2007

103

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn quận Thủ Đức (phần nhà, đất và vật kiến trúc)

Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

60ha

 

 

500

Theo chỉ đạo của UBND.TP tại Công văn số 2960/UBND-ĐTMT ngày 17/5/2007

104

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án Xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn quận Gò Vấp (phần nhà, đất và vật kiến trúc)

Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

2008

Bồi thường phần nhà, đất và vật kiến trúc

 

 

500

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2960/UBND-ĐTMT ngày 17/5/2007

105

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án Xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn quận Tân Bình (phần nhà, đất và vật kiến trúc)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình

Quận Tân Bình

2008

Bồi thường phần nhà, đất và vật kiến trúc

 

 

500

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2960/UBND-ĐTMT ngày 17/5/2007

106

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án Xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trên địa bàn quận Bình Thạnh (phần nhà, đất và vật kiến trúc)

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

2008

Bồi thường phần nhà, đất và vật kiến trúc

 

 

500

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2960/UBND-ĐTMT ngày 17/5/2007

107

Lập dự án đền bù, giải tỏa để thực hiện dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm” thuộc tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh - đoạn qua quận 6

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 6

Quận 6

2008

 

 

 

200

 

108

Lập dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Giản Thanh

Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý Nhà quận 10

Quận 10

2008

810m x 20m

15.974

70.700

200

Tổng mức đầu tư của dự án là 86,7 tỷ, trong đó UBND quận 10 tự cân đối chi phí đền bù giải tỏa của dự án (70,7 tỷ đồng)

109

Lập dự án xây dựng đường vào khu đất xây dựng Học viện Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Bình Chánh

2008

2.000m x 30m

70.000

15.000

500

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3620/UBND-ĐT ngày 05/6/2006

110

Lập dự án thảm bê tông nhựa hoàn thiện đường trục Bắc Nam giai đoạ n 1

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Bình Chánh

2008

6.300m x 7m

50.000

0

200

 

111

Lập dự án xây dựng đường trục Bắc Nam (giai đo ạn 3)

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Bình Chánh

2008

7.300m x 28,5m

100

0

100

Tổng mức đầu tư của dự án là 360 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho chi phí lập dự án, hình thức đầu tư: kêu gọi nhà đầu tư vào khu đô thị cảng Hiệp Phước đầu tư xây dựng công trình.

112

Lập dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa trên tuyến đường Bắc Nam, giai đo ạn 3

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Bình Chánh

2008

290m x 28,5m

100

0

100

Tổng mức đầu tư của dự án là 260 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho chi phí lập dự án, hình thức đầu tư: kêu gọi nhà đầu tư vào khu đô thị cảng Hiệp Phước đầu tư xây dựng công trình

113

Lập dự án xây dựng cầu Bà Chiêm trên tuyến đường Bắc Nam, giai đoạn 3

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Nhà Bè

2008

290m x 28,5m

100

0

100

Tổng mức đầu tư của dự án là 260 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho chi phí lập dự án, hình thức đầu tư: kêu gọi nhà đầu tư vào khu đô thị cảng Hiệp Phước đầu tư xây dựng công trình.

114

Lập dự án xây dựng cầu Phước Kiểng trên tuyến đường Bắc Nam, giai đo ạn 3

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4

Huyện Nhà Bè

2008

290m x 28,5m

100

0

100

Tổng mức đầu tư của dự án là 260 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp cho chi phí lập dự án, hình thức đầu tư: kêu gọi nhà đầu tư vào khu đô thị cảng Hiệp Phước đầu tư xây dựng công trình.

115

Lập dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 178 Hậu Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình quận 6

Quận 6

2008

225m x 16m

24.432

21.000

200

 

116

Lập tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh

Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2008

Đền bù giải tỏa

273.000

273.000

100

Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại CV số 7952/UBND-ĐTMT ngày 19/11/2007

117

Lập dự án đền bù, giải tỏa để thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (đoạn 1.3)

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh

2008

Đền bù giải tỏa

300.000

300.000

200

Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại CV số 7428/UBND-ĐTMT ngày 31/10/2007

 

Công trình xử lý rác

268.000

0

400

 

118

Lập dự án xây dựng cầu, đường giao thông từ Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước đến Quốc lộ 50

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải

Huyện Bình Chánh

2008 -2010

Xây dựng 1 cầu và 1,5km đường

108.000

0

200

Chủ trương của UBND.TP tại Công văn số 7492/UBND-ĐTMT ngày 02/11/2007

119

Lập dự án xây dựng khu chôn lấp chất thải an toàn tại Khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc thành phố

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải

Huyện Củ Chi

2008

10ha

160.000

0

200

Chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 522/TB-VP ngày 26/7/2007

 

Chương trình xây dựng khu tưởng niệm các Vua Hùng

95.000

45.000

300

 

120

Lập dự án đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng Bảo tàng Lịch sử tự nhiên

Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc

Quận 9

2008 -2009

30ha

45.000

45.000

150

Theo ý kiến kết luận Chủ tịch UBND.TP tại Thông báo số 644/TT-VP ngày 13/9/2007 của VP. HĐND và UBND.TP

121

Lập dự án truyền thuyết Khu I

Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc

Quận 9

2008 -2009

5ha

50.000

 

150

Theo ý kiến kết luận Chủ tịch UBND.TP tại Thông báo số 644/TT-VP ngày 13/9/2007 của VP. HĐND và UBND.TP

 

Các công trình và dự án khác

1.359.632

544.800

8.250

 

122

Lập dự án trang bị phương tiện kỹ thuật quản lý xuất nhập cảnh và quản lý biển

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

TPHCM

2008

Trang bị phương tiện

20.000

0

200

 

123

Lập dự án trồng cây bao quanh tạo hàng rào Công viên Sài Gòn Safari

Thảo cầm viên Sài Gòn

Huyện Củ Chi

2008

Trồng cây xanh làm hàng rào bảo vệ rộng 3m trong chu vi khu đất khoảng 8km

10.000

0

200

Chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo 705/TB-VP ngày 03/10/2007

124

Lập dự án đền bù giải tỏa tạo quỹ đất xây dựng vườn ươm và khu dãn thú tại khu quy hoạch công viên Sài Gòn Safari

Thảo Cầm viên

Huyện Củ Chi

2008

33,4ha

65.000

63.800

100

Chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố tại CV số 2884/UBND-ĐT ngày 18/5/2005

125

Lập dự án đóng mới tàu tuần tra cứu hộ cứu nạn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Huyện Cần Giờ

2008

2 chiếc

26.000

0

200

Năm 2007, UBND TP đã chấp thuận tổng VĐT của dự án là 9,8 tỷ, nay BCHBĐBP TP đề nghị tăng lên 26 tỷ đồng

126

Lập dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm hành chính quận 6

Ban QLDA Khu vực ĐTXD quận 6

Quận 6

2008

Diện tích: 9.502,8m2

35.000

 

500

 

127

Lập dự án xây dựng mới trụ sở Huyện ủy huyện Bình Chánh

Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2008

Diện tích khuôn viên: 1,8ha

40.000

 

200

 

128

Lập dự án xây dựng mới trụ sở HĐND-UBND huyện Bình Chánh

Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2008

Diện tích khuôn viên: 1,46ha

47.000

 

200

 

129

Lập dự án xây dựng nhà làm việc của Văn phòng Thành ủy

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Quận 3

2008

Tổng diện tích sàn xây dựng: 15.018m2

76.590

 

300

 

130

Lập dự án cải tạo nhà làm việc của Ban Công tác người Hoa và Báo Sài Gòn Giải phóng Hoa văn

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5

2008

Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.841m2

8.523

 

100

 

131

Lập dự án cải tạo, nâng cấp hội trường thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Quận 3

2008

Cải tạo, sửa chữa và lắp đặt thêm thiết bị

41.529

 

300

 

132

Lập dự án cải tạo và xây dựng mới nhà làm việc của Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng

Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Quận 3

2008

Tổng diện tích sàn xây dựng và cải tạo: 837m2

3.200

 

100

 

133

Lập dự án xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung tại Nông trường Nhị Tân

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Huyện Hóc Môn

2008

Nhà chiến sỹ: 109m2; Chuồng heo: 440m2; chuồng trâu: 200m2; nhà vệ sinh tập thể: 20m2;

1.260

 

100

 

134

Lập dự án xây dựng nhà luyện tập thể thao đa năng, sân tennis Trường Thiếu sinh quân

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Huyện Củ Chi

2008

DT sàn xây dựng: 2.119m2

14.000

 

300

 

135

Lập dự án xây dựng Doanh trại dBB2/e1 và Trung tâm huấn luyện chiến sỹ mới, kho chứa vật chất, bến huấn luyện cứu hộ cứu nạn lực lượng võ trang

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Quận 9

2008

DT sàn xây dựng: 18.480m2

103.000

 

600

Tổng vốn đầu tư chưa bao gồm đền bù, giải tỏa

136

Lập dự án xây dựng mới Phân hiệu đào tạo phường - xã đội trưởng và Trung tâm huấn luyện dự bị động viên

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Huyện Củ Chi

2008

DT sàn xây dựng: 7.800m2

37.000

 

300

Tổng vốn đầu tư chưa bao gồm đền bù, giải tỏa

137

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Tết Mậu Thân

Ban Quản lý dự án ĐTXD CT huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

2008

12ha

36.000

36.000

300

 

138

Lập dự án xây dựng mới kho vũ khí, đạn huyện Củ Chi

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Huyện Củ Chi

2008

DT sàn xây dựng: 4.687m2

32.380

 

300

Tổng vốn đầu tư chưa bao gồm đền bù, giải tỏa

139

Lập dự án cải tạo mở rộng nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn

Công an thành phố

Huyện Hóc Môn

2008

800m2

2.000

 

100

 

140

Lập dự án mở rộng trụ sở Phòng PC15

Công an thành phố

Quận 10

2008

1.600m2

4.000

 

100

 

141

Lập dự án xây dựng kho dự trữ phương tiện, vũ khí, quân trang

Công an thành phố

Quận 10

2008

2.000m2

5.000

 

100

 

142

Lập dự án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình quận 3

Quận 3

2008

Hội trường, các phòng chức năng

24.000

3.000

100

 

143

Lập dự án xây dựng kho vật chứng và trung tâm huấn luyện

Công an thành phố

Huyện Nhà Bè

2008

6.280m2

15.700

 

100

 

144

Lập dự án xây dựng trụ sở Phòng PA21

Công an thành phố

Quận Bình Thạnh

2008

2.800m2

7.000

 

100

 

145

Lập dự án xây dựng trụ sở Phòng PA23

Công an thành phố

Quận 1

2008

2.200m2

5.500

 

100

 

146

Lập dự án xây dựng Trạm Kiểm soát số 5 - PC25

Công an thành phố

Huyện Cần Giờ

2008

800m2

5.500

 

100

 

147

Lập dự án xây dựng Trạm Kiểm soát số 6 - PC25

Công an thành phố

Quận 2

2008

800m2

2.500

 

100

 

148

Lập dự án xây dựng Trạm Kiểm soát số 4 - PC25

Công an thành phố

Huyện Nhà Bè

2008

800m2

1.500

 

100

 

149

Lập dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Quận 3

2008

Sửa chữa trụ sở 2.000m2

15.000

 

100

 

150

Lập dự án mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm an toàn các sản phẩm điện gia dụng và cơ khí

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quận 3

2008

Mua sắm thiết bị (1 bộ)

6.000

 

100

 

151

Lập dự án đầu tư Vườn ươm tại Lâm viên sinh thái thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Quận 2

2008

5ha

5.000

 

200

 

152

Lập dự án ứng dụng công nghệ LiDAR và GIS vào quản lý đô thị TPHCM

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý

Quận 3

2008

1 mô hình 3D

14.000

 

100

 

153

Lập dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao quận 2

Ban QLDA khu vực quận 2

Quận 2

2008

3ha

80.000

 

400

NS hỗ trợ 20 tỷ để san lắp, tường rào, nhà bảo vệ và lập dự án; Còn lại XHH.

154

Lập dự án đền bù, giải tỏa và tái định cư xây dựng Trung tâm TDTT quận Thủ Đức

BQLDAĐTXD quận Thủ Đức

Quận Thủ Đức

2008

7ha

70.000

70.000

200

 

155

Lập dự án đền bù, giải tỏa xây dựng Trung tâm TDTT huyện Nhà Bè

BQLDAĐTXD huyện Nhà Bè

Huyện Nhà Bè

2008

9ha

33.000

33.000

200

Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Nguồn vốn từ tiền đất để lại cho huyện.

156

Lập dự án đầu tư trang thiết bị phần mềm nâng cao năng lực thiết kế ngành cơ khí chế tạo máy

Trung tâm Thiết kế chế tạo Thiết bị mới

Quận 3

2008

10 phần mềm, 1 bộ thiết bị

10.000

 

100

 

157

Lập dự án đền bù giải tỏa khôi phục diện tích của di tích Chùa Gò

Ủy ban nhân dân quận 11

Quận 11

2008

Diện tích 9.000m2

85.000

85.000

200

Theo ý kiến kết luận của Chủ tịch thành phố tại TB số 755/TB-VP, ngày 17/10/2007

158

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Khu di tích lịch sử Sài Gòn Gia Định

Ban QLDA khu vực ĐTXD huyện Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

50 ha

100.000

100.000

400

Thông báo số 236/TB-VP ngày 17/4/2006 của VP. HĐND và UBND.TP

159

Lập dự án đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn

Ban QLDA ĐTXD công trình huyện Hóc Môn

Huyện Hóc Môn

2008

1,5ha

4.000

4.000

100

Chủ đầu tư đề nghị theo quy hoạch (ý kiến của Sở QH-KT tại Văn bản số 3861/SQHKT-QHKV2 ngày 25/9/2007).

160

Lập dự án hiện đại hóa trưng bày Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Quận 3

2008

Trang thiết bị

27.000

 

200

Theo thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND.TP tại Thông báo số 367/TB-VP ngày 05/6/2007 của VP. HĐND và UBND.TP

161

Lập dự án hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông (Ba mô hình thu nhỏ)

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

Ba mô hình thu nhỏ

28.950

 

200

Theo thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND.TP tại Thông báo số 21/TB-UB ngày 08/8/2007 của UBND.TP

162

Lập dự án chống sạt lỡ bờ kè sông Sài Gòn

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

5km

60.000

 

200

Theo thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND.TP tại Thông báo số 586/TB-VP ngày 21/8/2007 của VP. HĐND và UBND.TP

163

Lập điều chỉnh dự án mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Bến Đình (Ngân sách chỉ hỗ trợ đầu tư hạng mục hạng mục tháp canh PCCC)

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Huyện Củ Chi

2008

Tháp canh PCCC

2.500

 

50

Theo Văn bản số 7104/UBND-CNN ngày 19/10/2007 của UBND.TP. Tổng mức đầu tư là 4,5 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách hổ trợ đầu đầu tư hạng mục tháp canh PCCC là 2,5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn tự có.

164

Lập dự án đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

2008

150ha

150.000

150.000

200

Theo thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND.TP tại Thông báo số 21/TB-UB ngày 08/8/2007 của UBND.TP

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo01/01/2008
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2008

            • 07/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực