Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Quyết toán thu ngân sách năm 2006

a) Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn là 270.913.007.458 đồng (hai trăm bảy mươi tỷ, chín trăm mười ba triệu, không trăm lẻ bảy ngàn, bốn trăm năm mươi tám đồng); trong đó, phần thu để lại ngân sách địa phương là 267.636.076.782 đồng (hai trăm sáu mươi bảy tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi hai đồng);

b) Thu ngân sách địa phương là 1.269.722.902.102 đồng (một ngàn hai trăm sáu mươi chín tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, chín trăm lẻ hai ngàn, một trăm lẻ hai đồng), trong đó:

- Ngân sách địa phương được hưởng là 595.288.277.300 đồng (năm trăm chín mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi bảy ngàn, ba trăm đồng).

- Thu trợ cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương là 674.434.624.802 đồng (sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ hai đồng).

2. Quyết toán chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương năm 2006 là 1.182.880.544.573 đồng (một nghìn một trăm tám mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, năm trăm bảy mươi ba đồng); bao gồm cả chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách, chi về chương trình mục tiêu quốc gia, chi từ nguồn vay đầu tư theo khoản 3, Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Chênh lệch thu, chi ngân sách năm 2006

Phần chênh lệch thu, chi ngân sách năm 2006 là 86.842.357.529 đồng (tám mươi sáu tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm năm mươi bảy ngàn, năm trăm hai mươi chín đồng), trong đó:

a) Ngân sách tỉnh (nhiệm vụ chi thuộc năm 2006 chưa chi) là 48.004.889.341 đồng (bốn mươi tám tỷ, không trăm lẻ bốn triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, ba trăm bốn mươi mốt đồng);

b) Ngân sách huyện, thành phố là 33.746.859.477 đồng (ba mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi chín ngàn, bốn trăm bảy mươi bảy đồng;

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn (chỉ tính các xã, phường, thị trấn đã phản ánh thu, chi và ngân sách Nhà nước) là 5.090.608.711 đồng (năm tỷ, không trăm chín mươi triệu, sáu trăm lẻ tám ngàn, bảy trăm mười một đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Ninh Thuận

            • 17/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực