Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2005/NQ-HĐND7 NGÀY 15/12/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2006 - 2010 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2007/NQ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) tỉnh Bình Dương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5272/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 2 và khoản 3 của Điều 1 như sau:

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 gồm các chỉ tiêu:

Diện tích đất tự nhiên: 269.522,40 ha.

Trong đó:

+ Nhóm đất nông nghiệp: 202.189,00 ha.

+ Nhóm đất phi nông nghiệp: 67.285,55 ha.

+ Nhóm đất chưa sử dụng: 47,85 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 gồm các chỉ tiêu:

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp tăng thêm: 17.534 ha. Trong đó, kế hoạch năm 2008 tăng thêm: 4.113 ha, kế hoạch năm 2009 tăng thêm: 3.176 ha, kế hoạch năm 2010 tăng thêm: 3.846 ha.

Trong đó:

+ Đất chuyên dùng tăng thêm: 11.066 ha. Trong đó, kế hoạch năm 2008 tăng thêm: 2.696 ha, kế hoạch năm 2009 tăng thêm: 1.677 ha, kế hoạch năm 2010 tăng thêm: 2.199 ha.

+ Đất ở tăng thêm: 6.240 ha. Trong đó, kế hoạch năm 2008 tăng thêm: 1.384 ha, kế hoạch năm 2009 tăng thêm: 1.479 ha, kế hoạch năm 2010 tăng thêm: 1.626 ha.

2. Bổ sung thêm khoản 4 của Điều 1 như sau:

Điều chỉnh, bổ sung thêm danh mục các công trình, dự án so với Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với Nghị quyết số 57/2007/NQ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ với tổng diện tích đất phi nông nghiệp tăng là 6.236 ha (có phụ lục kèm theo). Trong đó:

Diện tích giảm so với quy hoạch của Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 là 2.700 ha:

+ Diện tích giảm do điều chỉnh dự án: 911 ha.

+ Diện tích giảm do thu hồi để chuyển sang dự án khác: 1.789 ha.

Diện tích tăng so với quy hoạch của Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 là 8.936 ha:

+ Diện tích tăng do điều chỉnh dự án: 1.325 ha.

+ Diện tích tăng do một số dự án đầu tư mới: 7.611 ha.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án nêu tại Điều 1 trên đây vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh Bình Dương.

Trong khi chờ phê duyệt bổ sung thêm, đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ mà Chính phủ đã có chủ trương thì tiếp tục triển khai thực hiện.

- Lập đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Xem xét quyết định điều chỉnh lại theo thẩm quyền quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tổ chức thực hiện.

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, bảo đảm gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Đối với diện tích nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp: Tổ chức rà soát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích được tiếp tục sử dụng vào mục đích đất lâm nghiệp và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai và Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh.

- Đối với diện tích không còn nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp: Thực hiện việc thu hồi và giao lại cho địa phương quản lý, xem xét giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành12/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND7 sửa đổi Nghị quyết 58/2005/NQ-HĐND7 Bình Dương