Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 13/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thông qua danh sách đặt tên đường và Báo cáo thẩm tra số 09/BC-VHXH ngày 05/12/2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên một số đường nằm trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

Số TT

Đặt tên các con đường sau đây

Giới hạn

Tên gọi mới

Đầu đường

Cuối đường

1

Vành đai 1

Giáp đường Ngô Quyền, thuộc phường 1

Giáp đường số 1, thuộc phường 9

Tạ Uyên

2

Đường số 2

Giáp đường Ngô Quyền, thuộc phường 1

Giáp đường số 6, thuộc phường 9

Đỗ Thừa Luông

3

Đường số 10

Giáp đường số 9, thuộc phường 1

Giáp đường số 7, thuộc phường 1

Đỗ Thừa Tự

4

Đường số 11

Giáp đường số 9, thuộc phường 1

Giáp đường số 3, thuộc phường 1

Nguyễn Thị Nho

5

Đường số 6

Giáp đường số 4, ranh giới giữa phường 1 và phường 9

Giáp đường số 5, ranh giới giữa phường 1 và phường 9

Huỳnh Phi Hùng

6

Đường số 7

Giáp đường số 4, thuộc phường 1

Giáp đường Vành đai 1, thuộc phường 1

Phan Đình Giót

7

Đường số 3

Giáp đường số 4, thuộc Phường 1

Giáp đường Vành đai 1, thuộc phường 1

Huỳnh Tấn Phát

8

Đường số 9

Giáp đường số 4, thuộc phường 1

Giáp đường số 5, thuộc phường 1

Nguyễn Trung Thành

9

Đường số 4

Ngô Quyền, thuộc phường 1

Đường số 1, thuộc phường 9

Nguyễn Văn Bảy

10

Đường số 5

Giáp đường số 9, thuộc phường 1

Giáp đường số 6, ranh giới giữa phường 1 và phường 9

Nam Cao

* Các địa danh nêu trên như: đường Ngô Quyền, Vành đai 1, đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 là các tên đường tạm gọi khi thực hiện dự án.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc đặt tên đường theo Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra VB.QPPL(BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cà Mau
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Võ Thanh Bình
Ngày ban hành 10/12/2008
Ngày hiệu lực 20/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường Cà Mau

  • 10/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực