Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính của tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:16/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính của tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua phân loại đơn vị hành chính của tỉnh Bình Định là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 01/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính Bình Định
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 01/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính Bình Định

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND thông qua phân loại đơn vị hành chính Bình Định

  • 22/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/09/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực