Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Củ Chi, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo của Tòa án nhân dân, của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, ý kiến phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình trước Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008.

Sáu tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện. Kinh tế huyện tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt, trên 50% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng hơn tăng 30% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 9% so với cùng kỳ. Ngành thương mại, dịch vụ tăng 56% so với cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt. Huyện đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống của gia đình chính sách và hộ dân nghèo thông qua các chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn và các biện pháp giảm hộ nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2008. Đó là:

- Các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả thấp.

- Tiến độ triển khai và tổ chức thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm do biến động giá vật tư, gây khó khăn trong công tác đấu thầu và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn kéo dài, một số hộ dân bị ảnh hưởng thắc mắc, khiếu nại, phải vận động thuyết phục nhiều lần. Công tác phổ cập giáo dục, nhất là phổ cập Trung học phổ thông còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học viên được huy động ra lớp thấp so với diện phải ra lớp. Tiến độ thực hiện công tác giảm hộ nghèo còn chậm, một số xã - thị trấn chưa thực hiện công tác thẩm định về thu nhập hộ nghèo trong 6 tháng đầu năm 2008. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được đảm bảo nhưng số vụ phạm pháp hình sự tăng 13% so cùng kỳ, tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến phức tạp (số vụ tai nại giao thông giảm 01 vụ, nhưng số người chết lại tăng 15 người so cùng kỳ).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nghị quyết của Huyện ủy và của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo và điều hành, lưu ý những vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của huyện. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1.889,37 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2007; đạt doanh thu sản xuất công nghiệp 3.842,33 tỷ đồng, tăng 27,2% so năm 2007.

2. Tập trung rà soát và phổ biến rộng rãi kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các hộ nông dân, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện hỗ trợ lãi suất vay khuyến khích chuyển đổi theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp cho nông dân. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 800,12 tỷ đồng, tăng 8,5% so thực hiện năm 2007.

3. Hoàn thành 100% công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện; 80% đối với số hồ sơ chưa đủ điều kiện. Đưa vào áp dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn chỉnh lại sổ bộ địa chính để đảm bảo công tác quản lý đất đai chặt chẽ và hiệu quả, hướng dẫn công tác lập hồ sơ địa chính và ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ hồ sơ địa chính cho 21 xã - thị trấn; hoàn thành việc kiểm kê quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện theo quy định; hoàn thành việc kê khai và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện.

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 180 đơn vị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện. Kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của các đơn vị tại Cụm Công nghiệp Tân Quy, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, hệ thống xử lý nước thải bãi rác Phước Hiệp.

5. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2008 và đảm bảo chi ngân sách theo dự toán trên tinh thần thực hành tiết kiệm. Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Phát huy hiệu quả hoạt động của các ngân hàng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch về thu hồi nợ vốn vay đến hạn và quá hạn.

6. Chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2008 - 2009, đặc biệt quan tâm công tác tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư mở rộng các loại hình trường lớp ngoài công lập. Tiếp tục duy trì 21/21 xã - thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, duy trì 14 xã - thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục bậc Trung học phổ thông, đến cuối năm 2008 hoàn thành cơ bản về công tác phổ cập giáo dục bậc Trung học.

7. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người và gia đình có công với cách mạng. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, lao động và việc làm. Đến cuối năm hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2.

8. Nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, dân số, gia đình, trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở dịch vụ văn hóa có hoạt động sai phạm; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, tăng cường các biện pháp nhằm hạ thấp tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị đã đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, đơn vị đã được công nhận đơn vị văn hóa. Tiếp tục xây dựng các đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện.

9. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp tội phạm, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt có biện pháp, giải pháp tích cực để hạn chế gia tăng các vụ tai nạn giao thông và giảm số người chết do tai nạn giao thông. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng cơ sở an toàn, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phát huy mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuẩn bị nguồn thanh niên nhập ngũ năm 2009 đạt chỉ tiêu của trên giao.

10. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” trong đời sống xã hội. Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính năm 2008 của thành phố và của Ủy ban nhân dân huyện. Có đề án cụ thể để củng cố, nâng chất lượng hoạt động của tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP trong 6 tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009.

11. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy trình, đúng luật và không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân hàng tháng đúng quy định.

12. Thực hiện nghiêm 7 chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm giai đoạn 2006 - 2010.

13. Tập trung chuẩn bị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao trách nhiệm:

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện động viên toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết nghị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Kim Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Thị Kim Huệ
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối 2008

         • 11/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực