Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát của HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét Tờ trình số 27/TTr-HĐND ngày 06/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

(Có phụ lục số 01 và 02 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng nghiệp vụ, các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên; TT Thông tin tỉnh (Để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2013 CỦA HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2012/NQ-HĐND ngày 15/12/2012 của HĐND tỉnh)

I. Các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020.

2. Nghị quyết về việc thông qua đề án “Phát triển y tế chuyên sâu tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”.

3. Nghị quyết về Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2020.

4. Nghị quyết về thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ và thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

5. Nghị quyết về việc thông qua đề án công nhận đô thị loại IV và công nhận đô thị loại V đối với một số thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

6. Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị xã Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.

7. Nghị quyết về việc bổ sung quy định quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

8. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

9. Nghị quyết về hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020.

10. Nghị quyết thông qua Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên”.

11. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về thông qua Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên.

II. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7 (Tháng 7/2013)

1. Các nghị quyết thường kỳ

1.1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

1.2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Thái Nguyên.

1.3. Nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2013 tỉnh Thái Nguyên.

2. Các Nghị quyết chuyên đề

2.1. Nghị quyết về quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Nghị quyết về công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2.3. Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cho Ban lâm nghiệp xã và cán bộ chuyên trách lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2.4. Nghị quyết về công tác bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2020.

2.5. Nghị quyết về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá vui chơi giải trí và rèn luyện thể chất cho trẻ em tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2025.

* Các nghị quyết chuyên đề khác theo đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên, các Ban HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thái Nguyên.

III. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 (Tháng 12/2013)

1. Các Nghị quyết thường kỳ

1.1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.

1.2. Nghị quyết về Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.

1.3. Nghị quyết Quy định về khung giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

1.4. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.

1.5. Nghị quyết thông qua kết quả sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử dụng đất năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.

1.6. Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn đầu tư và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014 tỉnh Thái Nguyên.

1.7. Nghị quyết phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

1.8. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2014 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

2. Các Nghị quyết chuyên đề

Theo đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên, các Ban HĐND tỉnh,Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thái Nguyên..

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2013 CỦA HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/2012/NQ-HĐND ngày 15/12/2012 của HĐND tỉnh)

I. Giám sát của các đại biểu HĐND tỉnh

- Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tư pháp trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

II. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

- Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2006-2011.

- Giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Thái Nguyên.

- Giám sát tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

III. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế và Ngân sách

- Giám sát, khảo sát tình hình thực hiện dự toán phân bổ ngân sách năm 2013; tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát, khảo sát về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát, khảo sát tình hình quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Ban Văn hoá xã hội

- Giám sát việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"; hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát việc thực hiện chính sách dân số, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát tình hình thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình, trẻ em năm 2004 (Theo đề nghị của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội).

3. Ban Pháp chế

- Giám sát công tác cải cách hành chính và xử lý vi phạm hành chính.

- Giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật tố tụng hành chính.

- Giám sát công tác thi hành án dân sự.

4. Ban Dân tộc:

- Giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách đầu tư đối với các bản đặc biệt khó khăn có đông đồng bào Mông sinh sống theo Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về Chương trình công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2012 - 2015.

- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện một số chính sách về văn hoá vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá; Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015)

Căn cứ tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát đối với các nội dung khác khi xét thấy cần thiết. Đồng thời phối hợp và tham gia các cuộc giám sát theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tại địa phương.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát của HĐND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát của HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát của HĐND

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát của HĐND

  • 15/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực