Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 bảng giá đất năm 2014 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 470/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 bảng giá đất năm 2014 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3573/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực sau 10 mười ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8  ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Một số quy định về xác định giá đất cụ thể

a) Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên do Nhà nước, tổ chức hoặc nhân dân đầu tư (gọi chung là đường).

b) Trường hợp đường có hành lang an toàn đường bộ (viết tắt là HLATĐB) thì vị trí áp giá được xác định từ HLATĐB. Trường hợp đường chưa có HLATĐB thì vị trí áp giá được xác định từ mép đường.

Thửa đất cách HLATĐB được dùng cho các trường hợp thửa đất cách HLATĐB hoặc mép đường.

c) Cự ly cách HLATĐB được xác định theo đường đi bộ đến thửa đất.

d) Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất thì phân ra từng vị trí đất để áp giá.

đ) Trường hợp thửa đất có hình thể đặc biệt (ví dụ như hình cổ chai, hình chữ T ngược…): Giá đất vị trí 1 chỉ áp dụng đối với phần diện tích có cạnh tiếp giáp trực tiếp với HLATĐB chiếu vuông góc với đường phân định giữa vị trí 1 và vị trí 2. Phần diện tích còn lại thuộc phạm vi vị trí 1 được áp theo giá đất trung bình cộng của vị trí 1 và vị trí 2.

e) Giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong quy định này được áp dụng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Trường hợp thời gian sử dụng đất dưới 70 năm thì mỗi năm sử dụng đất dưới 70 năm được giảm trừ 1,2% so với giá đất của thời hạn sử dụng đất 70 năm, trừ các trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm (vẫn áp dụng theo giá đất thời hạn 70 năm).

g) Phương pháp và nguyên tắc xác định giá đất cụ thể khi áp giá các thửa đất ở; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn

- Mức giá đất cụ thể bằng đơn giá chuẩn nhân với hệ số điều chỉnh (Đ) các trục đường theo phụ lục II, III và IV kèm theo.

- Thửa đất có cạnh tiếp giáp với đường nào thì thửa đất đó được áp theo giá đất của đường đó.

- Thửa đất có cạnh tiếp giáp với nhiều đường thì thửa đất đó được áp theo đường mà khi áp giá có tổng giá trị đất cao nhất.

- Thửa đất không tiếp giáp với các đường có mặt đường rộng từ 4 mét trở lên nhưng có đường đi bộ vào thửa đất và thông ra nhiều đường thì nguyên tắc áp giá theo đường có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên có cự ly đi bộ gần nhất đến thửa đất.

2. Phân loại khu vực, vị trí

a) Đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác

- Khu vực 1 (KV1): là đất trên địa bàn các xã và nằm ven trục đường giao thông do Trung ương (QL) và tỉnh (ĐT) quản lý; các trục đường giao thông trên địa bàn các phường, thị trấn, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu dân cư mới.

- Khu vực 2 (KV2): là đất trên địa bàn các xã và nằm ven các trục đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên.

- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 100 mét.

- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 100 mét hoặc cách HLATĐB từ trên 100 mét đến 200 mét.

- Vị trí 3: Thửa đất cách HLATĐB trong phạm vi từ trên 200 mét đến 300 mét.

- Vị trí 4: Thửa đất cách HLATĐB trên 300 mét.

b) Đối với đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

- Khu vực 1 (KV1): là đất trên địa bàn các xã và nằm ven trục đường giao thông do Trung ương (QL) và tỉnh (ĐT) quản lý, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu dân cư - đô thị mới.

- Khu vực 2 (KV2): là đất trên địa bàn các xã và nằm ven các trục đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên.

- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 50 mét.

- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 50 mét hoặc cách HLATĐB từ trên 50 mét đến 150 mét.

- Vị trí 3: Thửa đất cách HLATĐB trong phạm vi từ trên 150 mét đến 300 mét.

- Vị trí 4: Thửa đất cách HLATĐB trên 300 mét.

c) Đối với đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

-  Không áp giá theo khu vực mà được áp giá theo các đường phố quy định tại phụ lục IV kèm theo Nghị quyết này.

- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 50 mét.

- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp với đường và cách HLATĐB trong phạm vi 50 mét hoặc cách HLATĐB từ trên 50 mét đến 100 mét. 

- Vị trí 3: Thửa đất cách HLATĐB trong phạm vi từ trên 100 mét đến 200 mét.

- Vị trí 4: Thửa đất cách HLATĐB trên 200 mét

II. KHU VỰC ĐẤT GIÁP RANH

1. Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố

- Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố được xác định từ đường phân địa giới hành chính giữa các huyện, thị xã, thành phố vào sâu địa phận mỗi huyện, thị xã, thành phố là 100 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất ở và đất phi nông nghiệp.

- Trường hợp đường phân địa giới hành chính là trục giao thông, sông, suối, kênh, rạch thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ hành lang an toàn đường bộ, hành lang an toàn đường thủy trở vào sâu địa phận mỗi huyện, thị xã, thành phố là 100 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất ở và đất phi nông nghiệp.

- Giá đất tại khu vực giáp ranh được xác định theo nguyên tắc

+ Đất giáp ranh có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng tương đương nhau, có cùng mục đích sử dụng thì đất nằm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng theo mức giá của huyện, thị xã, thành phố có mức giá cao hơn.

+ Trường hợp đặc biệt, khi điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng chung của hai huyện, thị xã, thành phố khác nhau thì mức giá tại khu vực giáp ranh nằm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng bằng 80% mức giá của huyện, thị xã, thành phố có mức giá cao hơn.

2. Khu vực đất giáp ranh giữa phường hoặc thị trấn với các xã

- Khu vực đất giáp ranh giữa phường hoặc thị trấn với các xã được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa phường hoặc thị trấn với các xã vào sâu địa phận của các xã là 50 mét đối với các loại đất.

- Trường hợp đường phân chia địa giới hành chính là trục giao thông, sông, suối, kênh, rạch thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ hành lang an toàn đường bộ, hành lang an toàn đường thủy vào sâu địa phận của các xã là 50 mét đối với các loại đất.

- Giá đất tại khu vực giáp ranh được xác định theo nguyên tắc

+ Đất giáp ranh có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng tương đương nhau, có cùng mục đích sử dụng thì đất nằm trên địa bàn phường, thị trấn, xã nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng theo mức giá của phường, thị trấn, xã có mức giá cao hơn.

+ Trường hợp đặc biệt, khi điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng chung của phường, thị trấn, xã khác nhau thì mức giá tại khu vực giáp ranh nằm trên địa bàn phường, thị trấn, xã nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng bằng 80% mức giá của phường, thị trấn, xã có mức giá cao hơn.

III. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ NÔNG NGHIỆP KHÁC

1. Thành phố Thủ Dầu Một

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2)

Khu  vực 1

Khu  vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

160

150

Vị trí 2

150

140

Vị trí 3

130

120

Vị trí 4

100

100

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

190

180

Vị trí 2

180

160

Vị trí 3

150

140

Vị trí 4

110

110

3. Đất rừng sản xuất:

70

60

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

95

85

2. Thị xã Thuận An

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2)

Khu vực 1

Khu  vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

160

140

Vị trí 2

140

120

Vị trí 3

110

100

Vị trí 4

80

80

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

190

170

Vị trí 2

170

150

Vị trí 3

120

110

Vị trí 4

90

90

3. Đất rừng sản xuất:

70

60

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

90

80

3. Thị xã Dĩ An

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2)

Khu vực 1

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

Vị trí 1

160

Vị trí 2

140

Vị trí 3

110

Vị trí 4

80

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

Vị trí 1

190

Vị trí 2

170

Vị trí 3

120

Vị trí 4

90

3. Đất rừng sản xuất:

70

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

90

4. Huyện Bến Cát

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2)

Khu vực 1

Khu  vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

140

100

Vị trí 2

110

90

Vị trí 3

95

80

Vị trí 4

70

70

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

150

130

Vị trí 2

130

100

Vị trí 3

110

90

Vị trí 4

80

80

3. Đất rừng sản xuất:

60

50

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

80

70

5. Huyện Tân Uyên

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu  vực 1

Khu  vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

130

95

Vị trí 2

105

85

Vị trí 3

85

70

Vị trí 4

65

65

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

140

120

Vị trí 2

130

95

Vị trí 3

105

85

Vị trí 4

75

75

3. Đất rừng sản xuất:

60

50

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

80

70

6. Huyện Phú Giáo

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu  vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

70

60

Vị trí 2

60

50

Vị trí 3

50

40

Vị trí 4

35

35

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

80

70

Vị trí 2

70

60

Vị trí 3

60

50

Vị trí 4

45

45

3. Đất rừng sản xuất:

45

30

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

50

45

7. Huyện Dầu Tiếng

Loại đất

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

1. Đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm còn lại:

 

 

Vị trí 1

70

60

Vị trí 2

60

50

Vị trí 3

50

40

Vị trí 4

35

35

2. Đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác:

 

 

Vị trí 1

80

70

Vị trí 2

70

60

Vị trí 3

60

50

Vị trí 4

45

45

3. Đất rừng sản xuất:

45

30

4. Đất nuôi trồng thủy sản:

50

45

IV. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

1. Thành phố Thủ Dầu Một

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

2.250

1.610

Vị trí 2

1.610

1.320

Vị trí 3

950

810

Vị trí 4

540

540

2. Thị xã Thuận An

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

1.850

1.320

Vị trí 2

1.320

1.080

Vị trí 3

780

660

Vị trí 4

440

440

3. Huyện Bến Cát

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

1.200

940

Vị trí 2

880

610

Vị trí 3

550

420

Vị trí 4

330

330

4. Huyện Tân Uyên

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

1.150

860

Vị trí 2

860

550

Vị trí 3

550

420

Vị trí 4

330

330

5. Huyện Phú Giáo

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

660

450

Vị trí 2

360

300

Vị trí 3

260

200

Vị trí 4

150

150

6. Huyện Dầu Tiếng

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

660

450

Vị trí 2

360

300

Vị trí 3

260

200

Vị trí 4

150

150

V. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

1. Thành phố Thủ Dầu Một (các phường: Phú Cường, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa, Hòa Phú, Phú Tân)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

III

Loại 1

23.400

7.000

4.700

2.350

Loại 2

15.600

5.400

3.100

1.700

Loại 3

9.900

4.100

1.800

1.250

Loại 4

6.600

2.500

1.250

1.000

Loại 5

3.300

1.600

980

800

2. Thị xã Thuận An (các phường: An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

9.600

3.600

1.800

1.150

Loại 2

7.200

3.000

1.300

1.010

Loại 3

4.800

1.800

1.010

720

Loại 4

2.400

1.600

930

590

Loại 5

1.600

1.270

790

530

3. Thị xã Dĩ An (các phường: Dĩ An, An Bình, Bình An, Bình Thắng, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

9.600

3.600

1.800

1.150

Loại 2

7.200

3.000

1.300

1.010

Loại 3

4.800

1.800

1.010

720

Loại 4

2.400

1.600

930

590

Loại 5

1.600

1.270

790

530

4. Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

8.000

3.300

1.350

900

Loại 2

6.000

2.300

1.000

700

Loại 3

3.700

1.650

700

550

Loại 4

2.200

1.000

550

450

Loại 5

1.300

700

480

380

5. Thị trấn Uyên Hưng, thị trấn Tân Phước Khánh và thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

7.500

3.200

1.150

850

Loại 2

5.200

2.000

850

650

Loại 3

3.200

1.450

650

500

Loại 4

2.000

950

500

400

Loại 5

1.200

650

460

360

6. Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

V

Loại 1

4.500

1.500

700

500

Loại 2

2.500

1.000

500

400

Loại 3

1.500

700

400

300

Loại 4

1.000

400

300

200

7. Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

V

Loại 1

4.500

1.500

700

500

Loại 2

2.500

1.000

500

400

Loại 3

1.500

700

400

300

Loại 4

1.000

400

300

200

VI. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP

1. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

a) Thành phố Thủ Dầu Một

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

1.580

1.140

Vị trí 2

1.130

930

Vị trí 3

660

560

Vị trí 4

370

370

b) Thị xã Thuận An

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

1.300

920

Vị trí 2

920

750

Vị trí 3

550

460

Vị trí 4

310

310

c) Huyện Bến Cát

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

840

660

Vị trí 2

620

430

Vị trí 3

390

290

Vị trí 4

230

230

d) Huyện Tân Uyên

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

810

600

Vị trí 2

600

390

Vị trí 3

390

300

Vị trí 4

230

230

đ) Huyện Phú Giáo

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

460

320

Vị trí 2

250

210

Vị trí 3

180

140

Vị trí 4

105

105

e) Huyện Dầu Tiếng

Vị trí

Đơn giá chuẩn theo khu vực

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Khu vực 1

Khu vực 2

Vị trí 1

460

320

Vị trí 2

250

210

Vị trí 3

180

140

Vị trí 4

105

105

2. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

a) Thành phố Thủ Dầu Một (các phường: Phú Cường, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa, Hòa Phú, Phú Tân)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

III

Loại 1

15.200

4.550

3.040

1.530

Loại 2

10.150

3.500

2.000

1.100

Loại 3

6.450

2.700

1.160

820

Loại 4

4.300

1.600

820

670

Loại 5

2.150

1.090

660

520

b) Thị xã Thuận An (các phường: An Phú, An Thạnh, Bình Chuẩn, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao, Vĩnh Phú)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

6.240

2.340

1.170

740

Loại 2

4.680

1.950

850

660

Loại 3

3.120

1.170

710

470

Loại 4

1.560

1.100

660

390

Loại 5

1.100

910

550

370

c) Thị xã Dĩ An (các phường: Dĩ An, An Bình, Bình An, Bình Thắng, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp)

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

6.240

2.340

1.170

740

Loại 2

4.680

1.950

850

660

Loại 3

3.120

1.170

710

470

Loại 4

1.560

1.100

660

390

Loại 5

1.100

910

550

370

d) Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

5.200

2.150

880

550

Loại 2

3.900

1.500

650

460

Loại 3

2.400

1.070

460

360

Loại 4

1.400

600

390

320

Loại 5

850

510

350

280

đ) Thị trấn Uyên Hưng, thị trấn Tân Phước Khánh và thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

IV

Loại 1

4.880

2.080

750

550

Loại 2

3.380

1.300

550

420

Loại 3

2.080

950

420

360

Loại 4

1.300

620

370

290

Loại 5

820

460

350

270

e) Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

V

Loại 1

2.930

980

460

330

Loại 2

1.630

650

330

260

Loại 3

980

460

260

200

Loại 4

650

260

200

130

g) Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng

Loại đô thị

Loại đường phố

Mức giá chuẩn theo vị trí 

(ĐVT: 1.000 đ/m2).

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

V

Loại 1

2.930

980

460

330

Loại 2

1.630

650

330

260

Loại 3

980

460

260

200

Loại 4

650

260

200

130

 

PHỤ LỤC II

BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI NÔNG THÔN - KHU VỰC 1
 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (Đ)

TỪ

ĐẾN

I.

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT:

 

 

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Đại lộ Bình Dương

Phan Đăng Lưu

1

Phan Đăng Lưu

Cầu Ông Cộ

1

2

Đại lộ Bình Dương

Ranh xã Chánh Mỹ

Ranh phường Hiệp An

1

3

Huỳnh Văn Cù

Phía tiếp giáp với xã Chánh Mỹ

1

4

Lê Chí Dân

Nguyễn Chí Thanh

Hồ Văn Cống

0.8

5

Nguyễn Văn Cừ

Huỳnh Văn Cù

Lê Chí Dân

1

6

Hồ Văn Cống

Đại lộ Bình Dương

Phan Đăng Lưu

1

7

Phan Đăng Lưu

Nguyễn Chí Thanh

Huỳnh Thị Hiếu

0.8

8

Bùi Ngọc Thu

Nguyễn Chí Thanh

Hồ Văn Cống

0.8

9

Huỳnh Thị Hiếu

Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 Đình Tân An

0.8

10

Cách Mạng Tháng Tám

Huỳnh Văn Cù

Đại lộ Bình Dương

1

11

Lê Văn Tách

Hồ Văn Cống

Cuối tuyến

0.7

12

Nguyễn Văn Lộng

Đại Lộ Bình Dương

Huỳnh Văn Cù

1

13

Lò Lu

Hồ Văn Cống

Lê Chí Dân

0.7

14

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.8

Bề rộng mặt đường từ 6m đến 9m 

0.7

Bề rộng mặt đường từ 4m đến 6m 

0.5

II.

THỊ XÃ THUẬN AN:

 

 

 

1

Đại lộ Bình Dương

 

 

1

2

ĐT-745

Cầu Bà Hai

Ranh Hưng Định - Bình Nhâm

0.8

Ranh Hưng Định - Bình Nhâm

Ranh Bình Nhâm - Lái Thiêu

1

3

Đường Chòm Sao

Ngã 3 Thân Đê

Rạch Thuận Giao

0.8

4

Hương lộ 9

Ranh An Thạnh

Sông Sài Gòn

0.7

5

Thuận Giao - An Phú

 

 

1

6

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.8

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

0.7

III.

HUYỆN BẾN CÁT:

 

 

 

1

Đại lộ Bình Dương

Ranh Bến Cát - Thủ Dầu Một

Ngã 3 đường vào Bến Lớn

1

Ngã 3 đường vào Bến Lớn

Ranh thị trấn Mỹ Phước

0.9

Ranh thị trấn Mỹ Phước

Cầu Tham Rớt

0.9

2

Đường vào Bến Lớn

Ngã 3 đường vào Bến Lớn

Trại giam Bến Lớn

0.8

3

ĐT-741

Ngã 4 Sở Sao

Đi vào 400 m

1

Ngã 4 Sở Sao + 400 m

Cua Bari

0.8

4

ĐT-744

Cầu Ông Cộ

Ranh xã Thanh Tuyền

0.9

5

ĐT-748 (Tỉnh lộ 16)

Ngã 4 Phú Thứ

Ngã 4 An Điền

0.8

Ngã 4 An Điền

Ranh xã An Lập

0.7

6

ĐT-749A (Tỉnh lộ 30)

Ranh thị trấn Mỹ Phước (Cầu Quan)

Ranh xã Long Tân

0.7

7

ĐT-750

Ngã 3 Trừ Văn Thố

Ranh xã Long Hòa

0.7

Ngã 3 Bằng Lăng

Ranh xã Tân Long

0.7

8

ĐH-606 (Đường Hùng Vương)

Cầu Đò

Ngã 4 An Điền + 200 m

1

Ngã 4 An Điền + 200 m

Ngã 3 Rạch Bắp

0.9

9

ĐH-604 (Đường 2/9)

Ngã 4 Ông Giáo

ĐT-741

0.7

10

ĐH-601

Ngã 3 Ông Kiểm

Đại lộ Bình Dương (UBND xã Lai Hưng cũ)

0.6

11

ĐH-602

Đại lộ Bình Dương

Đi vào 50 m

0.8

ĐT-741

Đi vào 50 m

0.8

Các đoạn đường còn lại

0.7

12

ĐH-605

Ngã 4 Ông Giáo

ĐT-741 (Ngã 3 Ông Kiểm)

0.7

13

ĐH-608

Ngã 4 Thùng Thơ

Ngã 3 Chú Lường

0.7

14

ĐH-612 (Bố Lá - Bến Súc)

Ngã 3 Bố Lá

Bia Bàu Bàng

0.7

15

Tạo Lực 5

ĐT-741

Khu liên hợp

0.7

16

Bến Đồn - Vĩnh Tân

ĐT-741

Ranh Vĩnh Tân

0.7

17

Đường đấu nối NP14-NE8

Đường NE8 KCN MP3

Đường NP14 khu liên hợp

0.7

18

Đường đấu nối ĐT-741-NE4

Đường NE4 KCN MP3

ĐT-741

0.7

19

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.7

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

0.6

IV.

HUYỆN TÂN UYÊN:

 

 

 

1

ĐT-741

Cua Bari

Ranh Tân Bình - Phước Hòa

0.9

2

ĐT-742

Ranh Phú Mỹ - Phú Chánh

Cầu Trại Cưa

1

Cầu Trại Cưa

Ngã 3 Cổng Xanh

0.9

3

ĐT-746

Cầu Hố Đại (Thị trấn Tân Phước Khánh)

Ranh Khánh Bình - Uyên Hưng

1

Ranh Uyên Hưng - Tân Mỹ

Ranh Lạc An - Hiếu Liêm

0.8

Ranh Lạc An - Hiếu Liêm

Ranh Tân Định - Tân Thành

0.7

Ranh Tân Định - Tân Thành

ĐT-747 (Hội Nghĩa)

0.8

4

ĐT-747

Ranh Thái Hòa - Thạnh Phước

Ranh Khánh Bình - Uyên Hưng

1

Ranh Uyên Hưng - Hội Nghĩa

Cầu Bình Cơ

1

Cầu Bình Cơ

Ngã 3 Cổng Xanh

0.9

5

ĐT-747B

Cầu Khánh Vân

Cây xăng Kim Hằng

1

Cây xăng Kim Hằng

ĐT-747 (Hội Nghĩa)

1

6

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.8

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

0.7

V.

HUYỆN PHÚ GIÁO:

 

 

 

1

ĐT-741

Ranh Tân Uyên - Phú Giáo

ĐH-515

0.9

ĐH-515

ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa)

0.8

ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa)

Ngã 3 vào chợ Phước Hòa

1

Ngã 3 vào chợ Phước Hòa

ĐH-513

0.9

ĐH-513

Cầu Vàm Vá

1

Ranh An Bình - Phước Vĩnh

UBND xã An Bình

1

UBND xã An Bình

Ranh tỉnh Bình Phước

0.9

2

ĐT-750

ĐT-741

Cầu số 1 xã Phước Hòa

0.8

Cầu số 1 xã Phước Hòa

Cầu số 4 Tân Long

0.7

Cầu số 4 Tân Long

Ranh xã Trừ Văn Thố

0.8

3

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.7

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

0.6

VI.

HUYỆN DẦU TIẾNG:

 

 

 

1

ĐT-744

Nông trường cao su Phan Văn Tiến

Ngã tư Chú Thai

0.9

Ngã tư Chú Thai

Ranh xã Thanh An

1

Ranh xã Thanh Tuyền

Ranh thị trấn Dầu Tiếng (cầu Cát)

0.8

Ngã 4 Kiểm Lâm

Đội 7

0.8

Các đoạn đường còn lại

0.7

2

ĐT-748

Ranh xã An Điền

Ngã tư An Lập + 500m về hướng Ngã 3 Giáng Hương

0.9

Các đoạn đường còn lại

0.8

3

ĐT-749A (Tỉnh lộ 30 cũ)

Ngã 3 Đòn Gánh (ranh Long Nguyên - Long Tân)

Ngã 4 Ủy ban nhân dân xã Long Tân

0.9

Ngã 4 Ủy ban nhân dân xã Long Tân

ĐH-721

0.8

ĐH-721

Cầu Thị Tính

0.9

Các đoạn đường còn lại

0.7

4

ĐT-749B

Cầu Bà Và (Minh Thạnh)

Ranh xã Minh Hòa

0.7

Ranh Minh Hòa - Minh Thạnh

Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa)

0.8

Các đoạn đường còn lại

0.6

5

ĐT-750

Ngã 3 Giáng Hương

Đầu Lô 39 Nông trường Đoàn Văn Tiến

0.8

ĐT-749A (Nông trường Long Hòa)

Xã Cây Trường

0.8

Các đoạn đường còn lại

 

0.7

6

Đường Hồ Chí Minh

Long Tân (ranh Trừ Văn Thố)

Thanh An (giáp sông Sài Gòn)

0.6

7

Bố Lá - Bến Súc

Ngã 3 Long Tân

Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập)

0.6

Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập)

Ranh xã Thanh Tuyền

0.8

Ranh xã Thanh Tuyền

Cầu Bến Súc

0.6

8

Đường nội bộ các khu thương mại, khu dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư.

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.7

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

0.6

 

PHỤ LỤC III

BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI NÔNG THÔN - KHU VỰC 2
 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (Đ)

TỪ

ĐẾN

I.

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT:

 

 

A.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chánh Mỹ

 

1

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thuộc xã Chánh Mỹ

0.8

2

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại thuộc xã Chánh Mỹ

0.6

B.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tương Bình Hiệp

 

1

ĐX - 142

Nguyễn Chí Thanh

Trường Đông Nam

0.6

2

ĐX - 143

Nguyễn Chí Thanh

Hồ Văn Cống

0.8

3

ĐX - 144

Nguyễn Chí Thanh

Hồ Văn Cống

0.6

4

ĐX - 145

Nguyễn Chí Thanh

Bùi Ngọc Thu

0.8

5

ĐX - 146

Phan Đăng Lưu

Lê Chí Dân

0.8

6

ĐX - 148

Lê Văn Tách

Lê Chí Dân

0.6

7

ĐX - 149

Lê Văn Tách

Lê Chí Dân

0.8

8

ĐX - 150

Hồ Văn Cống

Lê Văn Tách

0.8

9

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thuộc xã Tương Bình Hiệp

0.8

10

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại thuộc xã Tương Bình Hiệp

0.6

C.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân An 

 

1

ĐX - 108

Huỳnh Thị Hiếu

Tư Bẹt

0.8

2

ĐX - 109

Nguyễn Chí Thanh

Bà Quý

0.8

3

ĐX - 110

Văn phòng ấp 9

Huỳnh Thị Hiếu

0.8

4

ĐX - 111

Nguyễn Chí Thanh

Văn phòng ấp 8

0.8

5

ĐX - 112

Nguyễn Chí Thanh

Huỳnh Thị Hiếu

0.8

6

ĐX - 114

Bờ bao

Hòang Đình Bôi

0.6

7

ĐX - 115

Lê Chí Dân

Ông Sam

0.8

8

ĐX - 118

Phan Đăng Lưu

6 Mai

0.6

9

ĐX - 119

Phan Đăng Lưu

2 Ha (Lê Chí Dân)

0.8

10

ĐX - 120

Huỳnh Thị Hiếu

8 Vân

0.8

11

ĐX - 122

6 Én

2 Phen

0.8

12

ĐX - 123

Huỳnh Thị Hiếu

Ông 2 Xe

0.8

13

ĐX - 126

Huỳnh Thị Hiếu

4 Thanh

0.8

14

ĐX - 127

7 Trúng

Lê Chí Dân

0.6

15

ĐX - 128

Huỳnh Thị Hiếu

Cầu 3 Tuội

0.8

16

ĐX - 129

Huỳnh Thị Hiếu

Út Văn

0.8

17

ĐX - 131

Lê Chí Dân

Ông 8 Trình

0.8

18

ĐX - 132

Lê Chí Dân

Huỳnh Thị Hiếu

0.8

19

ĐX - 133

Phan Đăng Lưu

Lê Chí Dân

0.8

20

ĐX - 138

Bà Chè (Đình Tân An)

Bến Chành

0.6

21

ĐX - 139

Phan Đăng Lưu

Bà Chè

0.8

22

ĐX -141

Cổng Đình

Cầu ván

0.8

23

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thuộc xã Tân An

0.8

24

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại thuộc xã Tân An

0.6

II.

THỊ XÃ THUẬN AN:

 

 

 

1

An Thạnh - An Phú

Xí nghiệp Như Ngọc

Đại Lộ Bình Dương

1

2

An Thạnh - Hưng Định

Cầu Bà Hai

Ngã 3 Nhà thờ Búng

0.75

3

Bà Rùa

Ngã 4 Chòm Sao

Ngã 4 An Thạnh

0.65

4

Cầu Tàu

ĐT-745

Sông Sài Gòn

0.75

5

Cây Me

ĐT-745

Sân Golf

0.8

6

Đê bao An Sơn -  Lái Thiêu

Rạch bà Lụa

Ranh Bình Nhâm - Lái Thiêu

0.6

7

Đường cổng sau Trường tiểu học Hưng Định

Cống hai Lịnh

Cổng sau trường học

0.7

8

Liên xã (Bình Nhâm)

Ranh Lái Thiêu

Ranh Hưng Định

0.75

9

Liên xã (Hưng Định)

Ngã 4 Chòm Sao

Đầu láng rạch Bình Nhâm

0.7

10

Rầy xe lửa

Ngã 4 Triệu Thị Trinh

Rạch Bình Nhâm

0.7

11

Sân Golf

Ranh Lái Thiêu

Ranh Hưng Định

0.8

12

Thạnh Quý - Hưng Thọ

Hưng Định 01

Cầu Út Kỹ

0.7

13

Trương Định

Ranh Lái Thiêu

Sân Golf

0.8

14

An Sơn 01

Cầu Bình Sơn

An Sơn 42 (ấp An Qưới)

0.75

15

An Sơn 02

Hương Lộ 9

Cầu Đình Bà Lụa

0.75

16

An Sơn 04

An Sơn 01

Đê bao

0.75

17

An Sơn 05

Ngã 3 Cây Mít

Đê bao

0.6

18

An Sơn 06

Quán ông Nhãn

Đê bao

0.75

19

An Sơn 07

An Sơn 01

Đê bao

0.75

20

An Sơn 08

An Sơn 01

Cầu Út Khâu

0.6

21

An Sơn 19

An Sơn 02

An Sơn 01

0.6

22

An Sơn 20

Hương Lộ 9

An Sơn 02

0.75

23

An Sơn 25

Hương Lộ 9

An Sơn 54

0.6

24

An Sơn 27

An Sơn 45

An Sơn 02

0.6

25

An Sơn 30

An Sơn 01

Đê bao

0.6

26

An Sơn 31

An Sơn 01

Đê bao

0.6

27

An Sơn 36

An Sơn 20

An Sơn 23

0.6

28

An Sơn 37

An Sơn 01

An Sơn 30

0.6

29

An Sơn 38

An Sơn 02

Cầu Ba Sắt

0.6

30

An Sơn 39

An Sơn 01

Đê bao Bà Lụa

0.6

31

An Sơn 41

An Sơn 02

Cầu Quảng Cứ

0.6

32

An Sơn 44

An Sơn 02

Nhà bà Ngọc

0.6

33

An Sơn 42

Đê bao An Sơn

Đê bao Bà Lụa

0.6

34

An Sơn 43

An Sơn 45

Cầu ông Thịnh

0.75

35

An Sơn 45

An Sơn 02 (ngã 3 làng)

An Sơn 01 (Ụ Sáu Ri)

0.75

36

An Sơn 48

An Sơn 25

Chùa Thầy Khỏe

0.6

37

An Sơn 49

An Sơn 01

An Sơn 05

0.6

38

An Sơn 50

An Sơn 01

Cầu cây Lăng

0.6

39

Bình Nhâm 01

ĐT-745

Đê bao

0.7

40

Bình Nhâm 02

ĐT-745

Đê bao

0.7

41

Bình Nhâm 03

ĐT-745

Nhà Tư Thủ

0.5

42

Bình Nhâm 04

ĐT-745

Cầu Bà Chiếu

0.6

43

Bình Nhâm 05

ĐT-745

Nhà 6 Cheo

0.5

44

Bình Nhâm 06

ĐT-745

Nhà Hai Ngang

0.5

45

Bình Nhâm 07

ĐT-745

Đê bao

0.7

46

Bình Nhâm 08

ĐT-745

Rạch bà Đệ

0.6

47

Bình Nhâm 09

ĐT-745

Nhà Tư Thắng

0.7

48

Bình Nhâm 10

Cầu Tàu

Bình Nhâm 09

0.5

49

Bình Nhâm 11

Cầu Tàu

Bình Nhâm 07, Bình Nhâm 04

0.5

50

Bình Nhâm 16

ĐT-745

Liên xã

0.6

51

Bình Nhâm 19

ĐT-745

Sân Golf

0.7

52

Bình Nhâm 20

ĐT-745

Nhà cô giáo Trinh

0.5

53

Bình Nhâm 21

ĐT-745

Nhà 6 Chì

0.5

54

Bình Nhâm 22

ĐT-745

Nhà 7 Tiền

0.6

55

Bình Nhâm 23

Rạch cầu đò

Sân Golf

0.5

56

Bình Nhâm 25

Liên xã

Sân Golf

0.5

57

Bình Nhâm 26

Sân Golf

Đường Năm Tài

0.6

58

Bình Nhâm 27

Liên xã

Sân Golf

0.6

59

Bình Nhâm 28

Liên xã

Đất ông Khá

0.5

60

Bình Nhâm 29

Sân Golf

Rạch cầu Lớn

0.6

61

Bình Nhâm 31

Liên xã

Sân Golf

0.6

62

Bình Nhâm 34

Rạch cầu lớn

Liên xã

0.6

63

Bình Nhâm 40

Sân Golf

Ranh TG - HĐ

0.7

64

Bình Nhâm 46

ĐT-745

Nhà Sáng Điếc

0.5

65

Bình Nhâm 49

ĐT-745

Liên xã

0.7

66

Bình Nhâm 58

Cây Me

Nhà cô Thu (B.Minh)

0.5

67

Bình Nhâm 59

Cây Me

Nhà út Hớ

0.5

68

Bình Nhâm 60

Cây Me

Nhà hai Tấn

0.5

69

Bình Nhâm 61

Sân Golf

Nhà bà út Gán

0.5

70

Bình Nhâm 62

Sân Golf

Nhà Chàng

0.5

71

Bình Nhâm 77

Liên xã

Nhà Thu

0.5

72

Bình Nhâm 79

Liên xã

Rạch Cây Nhum

0.6

73

Bình Nhâm 81

ĐT-745

Đất ông bảy Cừ

0.6

74

Bình Nhâm 82

ĐT-745

Đê bao

0.7

75

Bình Nhâm 83

ĐT-745

Đê bao

0.7

76

Bình Nhâm 86

ĐT-745

Đất 2 Gắt

0.7

77

Bình Nhâm 88

Phan Thanh Giản

Rạch bà Đệ

0.7

78

Bình Nhâm 90

Phan Thanh Giản

Bình Nhâm 83

0.6

79

Hưng Định 04

Hưng Định 06

Cầu Lớn

0.6

80

Hưng Định 05

Hưng Định 01

Ranh An Thạnh

0.6

81

Hưng Định 06

Hưng Định 01

Ranh An Thạnh

0.6

82

Hưng Định 09

Hưng Định 01

Hưng Định 10

0.7

83

Hưng Định 10

Hưng Định 01

Cầu Xây

0.7

84

Hưng Định 13

ĐT - 745

Ranh Bình Nhâm

0.6

85

Hưng Định 14

ĐT - 745

Hưng Định 31

0.6

86

Hưng Định 15

Hà Huy Tập

Đường suối Chiu Liu

0.6

87

Hưng Định 16

Chòm Sao

Liên xã

0.7

88

Hưng Định 18

An Thạnh 13

Hưng Định 17

0.7

89

Hưng Định 19

Chòm Sao

Trạm điện Hưng Định

0.7

90

Hưng Định 20

Ranh Thuận Giao

Bình Nhâm 40

0.7

91

Hưng Định 24

Hưng Định 19

Ngã 5 chợ Hưng Lộc

0.75

92

Hưng Định 25

An Thạnh - An Phú

Cầu suối Khu 7

0.6

93

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.6

94

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.5

III.

HUYỆN BẾN CÁT:

 

 

 

1

ĐH - 608

Ngã 4 Thùng Thơ (giáp ĐT-744)

Ngã 3 Ông Thiệu

0.7

2

ĐH - 609

Ngã 4 Phú Thứ

Bến Chợ

0.8

Bến Chợ

Bến đò An Tây

0.7

3

ĐH - 610

Ngã 3 Bến Ván

Nông trường cao su Long Nguyên

0.7

4

ĐH - 611

Ngã 3 Bàu Bàng

Ngã 3 đòn gánh (ĐT-749A)

0.7

5

ĐH - 613

Bia Bàu Bàng

Tân Long

0.7

6

ĐH - 615

Quốc lộ 13

Ngã ba Long Nguyên

0.7

7

Đường vào Xà Mách

Ngã 3 QL 13 - Lai Uyên

ĐH - 613

0.7

8

Đường KDC Long Nguyên

Ngã 3 Lâm Trường (ĐT-749A)

Ngã 3 UBND xã Long Nguyên

0.7

9

Đường ngã ba Lăngxi Cầu Mắm

Quốc lộ 13

Cầu Mắm

0.7

10

Đường Sáu Tòng đi ĐT-741

Quốc lộ 13

ĐT-741

0.7

11

Đường Quốc lộ 13 đi Mỹ Phước 3

Quốc lộ 13

Khu dân cư Mỹ Phước 3

0.7

12

Đường Quốc lộ 13 đi Kho đạn

Quốc lộ 13

Khu dân cư Thới Hòa

0.7

13

Đường ấp Cầu Đôi

Quốc lộ 13

Ấp Cầu Đôi

0.7

14

Đường nhựa từ ông Một đến ông Phước

Đường làng

ĐT-744

0.7

15

Đường nhựa từ ông Phước đến trường cấp 2 Phú An

ĐT-744

ĐH - 608

0.7

16

Đường nhựa Ba Duyên đến ấp Bến Giảng

ĐT-744

Ấp Bến Giảng

0.7

17

Đường nhựa ông Bảy Quang đến đường làng

ĐT-744

Đường làng

0.7

18

Đường nhà bà Út Hột đến nhà bà Nương

nhà bà Út Hột

Nhà bà Nương và nhánh rẽ

0.7

19

ĐX-610.484 (Út Lăng)

ĐT-744

ĐH - 609

0.7

20

ĐX-610.465 (Nguyễn Công Thanh)

ĐT-744

ĐH - 609

0.7

21

ĐX-610.423 (Trường tiểu học An Tây A)

ĐT-744

ĐH - 609

0.7

22

Đường nhựa Long Nguyên - Long Tân

ĐT 749A

Ngã tư Hốc Măng

0.7

23

Đường liên xã Long Nguyên - An Lập

Nhà ông Trần Đình Đề (ông Năm Đề)

ĐT-748

0.7

24

Đường Chánh Phú Hòa - Vĩnh Tân

ĐT-741

Suối Ông Lốc

0.7

25

ĐX-609.023

Ông Tư Kiến

Ông Mười Thêm

0.7

26

ĐX-609.028

Bà Hai mập

Ông Tư Đảnh

0.7

27

ĐX-609.045

Trại Cưa

Bà Tư Tác

0.7

28

ĐX-609.057

Cô Hường

Cô Yến bác sỹ

0.7

29

ĐX-609.004

Bà Tám Quan

Tư Phỉ

0.7

30

ĐX-609.016

Bà Ngận

Ông Hòang

0.7

31

Đường Làng tre

ĐT-744

ĐT-748

0.7

32

Đường liên xã Long Nguyên

Vườn thuốc nam Chùa Long Châu

Nhà ông Nguyễn Trung

0.7

33

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.6

34

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.5

IV.

HUYỆN TÂN UYÊN:

 

 

 

1

ĐH - 404

ĐT-746 (Gốc Gòn)

Ranh Tân Vĩnh Hiệp - Phú Tân

0.9

2

ĐH - 405

Cổng Bình Hòa (ranh Tân Phước Khánh)

ĐH - 404 (ranh Phú Tân)

0.9

3

ĐH - 406

Cầu Khánh Vân

ĐT-746

0.9

4

ĐH - 407

ĐT-746 (ấp Tân Long - Tân Hiệp)

ĐT-742 (Phú Chánh)

0.9

5

ĐH - 408

ĐT-742 (Phú Chánh)

Ranh Phú Chánh - Hòa Phú (Thủ Dầu Một)

1

6

ĐH - 409

ĐT-747B (Khánh Bình)

Cầu Vĩnh Lợi

1

Cầu Vĩnh Lợi

Ấp 6 Vĩnh Tân

0.8

7

ĐH - 410

ĐT-747 (Bình Cơ)

Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân

0.8

Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân

ĐT-742 Vĩnh Tân

0.8

8

ĐH - 411

Ngã 3 huyện Đội Tân Uyên (ranh Uyên Hưng - Tân Mỹ)

Ngã 3 xã Tân Thành

0.8

9

ĐH - 413

ĐT-746 (Cầu Rạch Rớ)

Sở Chuối

0.7

10

ĐH - 414

Lâm trường chiến khu D

Nhà thờ Thượng Phúc (Lạc An)

0.7

11

ĐH - 415

Ngã 3 Đập Đá Bàn

Giáp ĐT-746 (Tân Định)

0.7

12

ĐH - 416

Ngã 3 Tân Định

Trường Giải quyết việc làm Số 4

0.7

13

ĐH - 418

Cây số 18 (giáp ĐT-747)

ĐT-746 (Ngã 4 nhà thờ Bến Sắn)

0.8

14

ĐH - 419

Giáp ĐT-742 (Vĩnh Tân)

Giáp KCN VSIP II

0.6

15

ĐH - 423

Giáp ĐT-746 (Ngã 4 Nhà thờ Bến Sắn)

ĐH - 409

0.8

16

ĐH - 424

ĐT-741 (Tân Bình)

ĐT-742 (Vĩnh Tân)

0.6

17

Một số tuyến đường nhựa thuộc xã Bạch Đằng, Thạnh Hội

 

 

0.8

18

Đường vào cầu Tam Lập

ĐH - 416

Cầu Tam Lập

0.7

19

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.6

20

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.5

V.

HUYỆN PHÚ GIÁO:

 

 

 

1

ĐT - 741 cũ

40.700m

41.260m

0.6

41.260m

41.658m

0.6

43.000m

43.381m

0.6

45.510m

46.576m

0.6

48.338m

48.593m

0.6

2

ĐH - 501

Cầu Bà Ý

Cầu Gia Biện

0.7

Cầu Gia Biện

Đường ĐH-503

0.6

3

ĐH - 502

ĐT-741 (Nhà thờ An Bình)

Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt)

0.8

Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt)

Ngã 3 Cây Khô (đường ĐH-513)

0.7

Ngã 3 Cây Khô (đường ĐH-513)

ĐT-741

0.8

4

ĐH - 502 nối dài

Ngã 3 Cây Khô (đường ĐH-513)

Ấp Đuôi Chuột xã Tam Lập

0.7

5

ĐH - 503

ĐT-741 (Nông trường 84)

Suối Mã Đà

0.7

6

ĐH - 504

ĐT-741

Cầu Bà Mụ - đường Kỉnh Nhượng - An Linh

0.7

7

ĐH - 505

Cầu Lễ Trang

Đường Kỉnh Nhượng - An Linh

0.8

8

ĐH - 506

ĐT-741 (Nhà thờ Vĩnh Hòa)

Tân Hiệp - Phước Sang (Kênh thủy lợi Suối Giai)

0.8

9

ĐH - 507

ĐT-741

 ĐH-505

1

ĐH-505

Cây xăng Hiệp Phú

0.8

Cây xăng Hiệp Phú

Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508)

1

Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508)

Trại giam An Phước - Giáp ranh Bình Phước

0.8

10

ĐH - 508

Ngã 3 Bưu điện Phước Sang

Ranh tỉnh Bình Phước

0.8

11

ĐH - 509

ĐH - 507 (Ngã 3 Chùa Phước Linh)

Ấp 7 An Linh

0.7

12

ĐH - 510

ĐH - 507 (An Linh)

ĐH - 516 (An Long)

0.7

13

ĐH - 511

ĐH - 507 (UBND xã Tân Hiệp)

Đội 7

0.7

14

ĐH - 512

ĐT-741

ĐH - 509 (Bố Chồn)

0.7

15

ĐH - 513

ĐT-741

Giáp đường vành đai phía Đông 2

0.8

16

ĐH - 514

ĐT-741 (UBND xã Phước Hòa)

Đập Suối con

0.7

ĐT-741 (ngã 4 Bến Trám)

Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa)

1

Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa)

Doanh trại bộ đội

0.7

17

ĐH - 515

ĐT-741

ĐT-750

0.8

18

ĐH - 516

Ranh Lai Uyên - Bến Cát

Cầu Suối Thôn - Giáp ranh xã Minh Thành - Bình Long

0.7

19

ĐH - 517

Ấp 7 Tân Long

Đường Hưng Hòa - Bến Cát

0.7

20

ĐH - 518

ĐT-741 (Nhà Bà Quý)

Bến 71 suối Mã Đà

0.7

21

ĐH - 519

ĐH - 508 (đường Suối Giai) nhà ông Phụng

Giáp ranh Bình Phước

0.7

22

ĐH - 520

 

 

0.7

23

Đường nội bộ Đoàn đặc công 429

ĐT-741 (xã Vĩnh Hòa)

Đoàn đặc công 429 (xã Vĩnh Hòa)

1

24

Đường đi mỏ đá Becamex

ĐH-502 (xã An Bình)

Mỏ đá Becamex (xã An Bình)

0.6

25

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.6

26

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.5

VI.

HUYỆN DẦU TIẾNG:

 

 

 

1

ĐH - 701

Ngã 3 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai

Ngã 3 Định An

0.8

Đoạn đường còn lại

0.8

2

Trần Văn Lắc (ĐH - 702 cũ)

Ranh thị trấn Dầu Tiếng

Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu

0.9

Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu

Cầu Mới

0.7

3

ĐH - 702 (mới)

Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu

Chùa Thái Sơn Núi Cậu

0.7

4

ĐH - 703

Ngã 3 cầu Mới

Cầu rạch Sơn Đài

0.8

5

ĐH - 704

Ngã 4 Làng 10

Giáp ranh KDC Định Hiệp

0.9

Giáp ranh KDC Định Hiệp

Cầu sắt Làng 14

0.7

Ngã 3 đường liên xã Minh Tân - Định An

Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân)

0.8

Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân)

Đầu Sân bay cũ (Minh Hòa)

0.9

Các đoạn đường còn lại

0.6

6

ĐH - 705

ĐT-744 (Ngã 3 chợ Thanh Tuyền cũ)

Cầu Bến Súc

1

7

ĐH - 707

ĐT-749B (Ngã 3 UBND xã Minh Thạnh)

Giáp ranh xã Minh Hưng - Bình Phước

0.6

8

ĐH - 708

ĐT-744

KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An

0.6

KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An

0.6

KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An

Ngã 3 Làng 5 - Định Hiệp

0.6

9

ĐH - 710

Ngã 3 đường Kiểm (ĐT-744)

ĐH - 702

0.7

10

ĐH - 711

ĐT-744 (Chợ Bến Súc)

Đầu Lô cao su NT Bến Súc

1

Đầu Lô cao su NT Bến Súc

Ngã 3 Kinh Tế

0.8

11

ĐH - 712

Ngã 3 Đường Long (Cầu Xéo)

ĐH - 711

0.7

12

ĐH - 713

Ngã 3 Rạch Kiến

Ngã 3 trường học cũ

0.7

13

ĐH - 714

Ngã 3 Bưng Còng

NT Phan Văn Tiến

0.7

14

ĐH - 715

Ngã 3 Làng 18

ĐT-750

0.7

15

ĐH - 716

Đường Hố Đá

Ngã 4 Hóc Măng

0.7

16

ĐH - 717

Cầu Biệt Kích

ĐT-749A

0.7

17

ĐH - 718

ĐT-744 (xã Thanh An)

KDC Hố Nghiên - ấp Xóm Mới

0.6

Các đoạn đường còn lại

0.6

18

ĐH - 719

ĐT-744 (xã Thanh An)

Bàu Gấu - Sở Hai

0.6

19

Đường từ ĐT-744 (Ngã 3 Bình Mỹ) đến ĐH-704

ĐT-744

ĐH - 704

0.6

20

ĐH - 720 (Đường Thanh An - An Lập)

ĐH - 711 (xã Thanh An)

Ranh xã An Lập

0.6

21

Đường khu TĐC rừng lịch sử Kiến An

ĐT-748 (xã An Lập)

Đầu Lô cao su NT An Lập

0.6

22

Đường An Lập - Long Nguyên

ĐT-748 (xã An Lập)

Long Nguyên

0.6

23

Đường khu tái định cư kênh Thủy lợi Phước Hòa

ĐH - 704 (xã Minh Tân)

Đầu Lô 17 NT Minh Tân

0.6

24

Đường N2 - Xã Minh Tân

ĐH - 704 (xã Minh Tân)

Nhà ông Hạ

0.6

25

Đường Minh Tân - Long Hòa

ĐH - 704 (Nhà trẻ NT Minh Tân)

Ranh xã Long Hòa

0.6

26

Đường từ Ngã tư Hóc Măng (Long Tân) đến ranh xã Long Nguyên (Bến Cát)

Ngã tư Hóc Măng (Long Tân)

Ranh xã Long Nguyên (Bến Cát)

0.6

27

ĐH - 721

ĐT - 749A

ĐT - 750 (Đồng Bà Ba)

0.6

28

ĐH - 722

ĐT - 749A (Ngã 3 Căm Xe)

ĐT - 749B (Cầu Bà Và)

0.6

29

Đường hoặc lối đi công cộng láng nhựa hoặc bê tông xi măng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.6

30

Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên còn lại

0.5

 

PHỤ LỤC IV

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI ĐÔ THỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (Đ)

TỪ

ĐẾN

I.

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT:

 

 

A.

Đường loại 1:

 

 

 

1

Quang Trung

Ngã 6

Cổng UBND Tỉnh

1

2

Nguyễn Thái Học

Lê Lợi

Bạch Đằng

1

3

Trần Hưng Đạo

Ngã 6

Lê Lợi

1

4

Đoàn Trần Nghiệp

Hùng Vương

Bạch Đằng

1

5

Cách Mạng Tháng Tám

Phan Đình Giót

Mũi Dùi

1

6

Đại lộ Bình Dương

Suối Cát

Ngã 4 Sân Banh

0.8

Ngã 4 Sân Banh

Mũi Dùi

1

Mũi Dùi

Suối Giữa (Ranh Hiệp Thành - Định Hòa)

0.8

7

Nguyễn Du

Cách Mạng Tháng Tám

BS Yersin

1

8

Đinh Bộ Lĩnh

Bạch Đằng

Trần Hưng Đạo

1

9

Bạch Đằng

Nguyễn Tri Phương

Ngô Quyền

1

10

Bác sĩ Yersin

Ngã 6

Đại lộ Bình Dương

1

11

Hùng Vương

Trần Hưng Đạo

Cách Mạng Tháng Tám

1

12

Lê Lợi

Nguyễn Thái Học

Quang Trung

0.8

B.

Đường loại 2:

 

 

 

1

Huỳnh Văn Cù

Ngã 4 chợ Cây Dừa

Đại lộ Bình Dương

1

2

Huỳnh Văn Lũy (ĐT-742)

Đại lộ Bình Dương

Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận)

1

Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận)

Ranh phường Phú Lợi - phường Phú Mỹ

0.9

Ranh Phú Lợi - Phú Mỹ

Ranh khu liên hợp

0.7

3

Phú Lợi (ĐT-743)

Đại lộ Bình Dương

Lê Hồng Phong

1

4

Cách Mạng Tháng Tám

Phan Đình Giót

Lê Hồng Phong

1

5

Bạch Đằng

Ngô Quyền

Cổng Trường Sỹ quan công binh

1

6

Đại lộ Bình Dương

Ranh Hiệp Thành - Định Hòa

Ranh Tân Định - Bến Cát

1

7

Hai Bà Trưng

Văn Công Khai

Đoàn Trần Nghiệp

1

8

Ngô Quyền

Bạch Đằng

Phạm Ngũ Lão

1

9

Điểu Ong

Bạch Đằng

Ngô Tùng Châu

1

10

Văn Công Khai

Hùng Vương

Bàu Bàng

1

11

Lý Thường Kiệt

Nguyễn Thái Học

Văn Công Khai

1

Văn Công Khai

Cách Mạng Tháng Tám

0.8

12

Trừ Văn Thố

Văn Công Khai

Đinh Bộ Lĩnh

0.8

13

Ngô Tùng Châu

Nguyễn Thái Học

Đinh Bộ Lĩnh

0.8

14

Thầy Giáo Chương

Cách Mạng Tháng Tám

Hùng Vương

0.8

15

Nguyễn Trãi

Cách Mạng Tháng Tám

Hùng Vương

0.8

16

Bà Triệu

Hùng Vương

Trừ Văn Thố

0.8

17

Nguyễn Đình Chiểu

Trần Hưng Đạo

Võ Thành Long

0.8

18

Trần Tử Bình

Lý Thường Kiệt

Cách Mạng Tháng Tám

0.8

19

Phan Đình Giót

Thích Quảng Đức

Cách Mạng Tháng Tám

0.8

20

Thích Quảng Đức

Cách Mạng Tháng Tám

Đường 30/4

1

21

Võ Thành Long

BS Yersin

Thích Quảng Đức

0.8

Võ Thành Long

Cách Mạng Tháng Tám

0.6

22

Tạo lực 2 (Nguyễn Văn Linh)

Tạo lực 7 (Huỳnh Văn Luỹ)

Tạo lực 5 (Phạm Văn Đồng)

1

23

Tạo lực 3 (Nam Kỳ khởi Nghĩa)

NT9 (Khu liên hợp)

Tạo lực 6 (Võ Văn Kiệt)

1

24

Tạo lực 4 (Lý Thái Tổ)

Tạo lực 7 (Huỳnh Văn Lũy)

Tạo lực 5 (Phạm Văn Đồng)

1

25

Đường nội bộ các khu đô thị mới trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương thuộc phường Hòa Phú (trừ 2 đường DB12, DA7 và các khu tái định cư)

Bề rộng mặt đường từ 9 m trở lên

0.9

Bề rộng mặt đường dưới 9 m

0.8

C.

Đường loại 3:

 

 

 

1

Ngô Chí Quốc

Ngô Quyền

Nguyễn Văn Tiết

1

2

Nguyễn Tri Phương

Cầu Thầy Năm

Cầu Thủ Ngữ

1

3

Đường 30/4

Phú Lợi

Cách Mạng Tháng Tám

1

4

Cách Mạng Tháng Tám

Lê Hồng Phong

Ranh Thuận An

1

5

Hòang Văn Thụ

Thích Quảng Đức

Cuối tuyến (đường N9)

1

6

Ngô Gia Tự

Đại lộ Bình Dương

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

1

7

Lê Hồng Phong

Huỳnh Văn Lũy

Cách Mạng Tháng Tám

1

8

Huỳnh Văn Cù

Cầu Phú Cường

Ngã 4 chợ Cây Dừa

1

9

D1 (đường phố chính của Khu dân cư Phú Hòa 1)

Lê Hồng Phong

Trần Văn Ơn

0.7

10

Nguyễn An Ninh

Cách Mạng Tháng Tám

Lý Thường Kiệt

1

11

Phạm Ngũ Lão

BS Yersin

Đại lộ Bình Dương

1

12

Nguyễn Văn Tiết

Đại lộ Bình Dương

Cách Mạng Tháng Tám

1

Cách Mạng Tháng Tám

Bạch Đằng

0.8

13

Trần Phú

Thích Quảng Đức

Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa

1

14

Đường nội bộ Khu dân cư
Chánh Nghĩa

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

0.9

Bề rộng mặt đường dưới 9m

0.8

15

Tuyến nhánh Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

Rạch Thầy Năng

0.8

16

Hoàng Hoa Thám

Đại lộ Bình Dương

Đại lộ Bình Dương

0.8

17

Phú Lợi (ĐT-743)

Lê Hồng Phong

Nguyễn Thị Minh Khai

1

18

Đường 30/4

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Tri Phương

0.8

19

Lê Văn Tám

Nguyễn Trãi

Thầy Giáo Chương

0.8

20

Nguyễn Văn Thành

Ngã 4 Sở Sao

Ranh Hòa Lợi

0.7

21

Tạo lực 7 (Huỳnh Văn Lũy)

Ranh Phú Mỹ

Ranh Phú Chánh

0.7

D.

Đường loại 4:

 

 

 

1

Bàu Bàng

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Tri Phương

1

2

Lê Thị Trung

Huỳnh Văn Lũy

Phú Lợi

1

3

Đoàn Thị Liên

Mẫu giáo Đoàn Thị Liên

Lê Hồng Phong

1

4

Huỳnh Văn Nghệ

Lê Hồng Phong

Phú Lợi

1

5

Phạm Ngọc Thạch

Đại lộ Bình Dương

Huỳnh Văn Lũy

1

6

Tú Xương

Cách Mạng Tháng Tám

Nguyễn Văn Tiết

1

7

Đường vào Khu dân cư K8

Đại lộ Bình Dương

Khu dân cư Thanh Lễ

1

8

Ngô Văn Trị

Đoàn Thị Liên

Phú Lợi

1

9

Bùi Quốc Khánh

Lò Chén

Nguyễn Tri Phương + Đường 30/4

1

10

Võ Minh Đức

Đường 30/4

Lê Hồng Phong

1

11

Trịnh Hoài Đức

Ngô Văn Trị

Cuối tuyến

1

12

Nguyễn Văn Lên

Huỳnh Văn Lũy

Đoàn Thị Liên

1

13

Trần Văn Ơn

Phú Lợi

Đại lộ Bình Dương

1

14

Trần Ngọc Lên

Đại lộ Bình Dương

Cầu Cháy

0.8

15

Nguyễn Chí Thanh

Ngã 3 Suối Giữa

Cầu Ông Cộ

0.8

16

Âu Cơ

BS Yersin

Cuối tuyến

1

17

Nguyễn Đức Thuận

Đại lộ Bình Dương

Phạm Ngọc Thạch

0.8

18

Lê Hồng Phong

Cách Mạng Tháng Tám

Võ Minh Đức

1

19

Trần Bình Trọng

Cách Mạng Tháng Tám

Đại lộ Bình Dương

1

20

Nguyễn Tri Phương

Cầu Thủ Ngữ

Đường 30/4

1

21

Trần Phú

Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa

Đường 30/4

0.8

22

Nguyễn Văn Hỗn

BS Yersin

Âu Cơ

1

23

Lò Chén

Cách Mạng Tháng Tám

Bàu Bàng

1

24

Phú Lợi (ĐT-743)

Nguyễn Thị Minh Khai

Ranh Thuận An

1

25

Phạm Ngũ Lão nối dài

Đại lộ Bình Dương

Huỳnh Văn Lũy

0.8

26

Đường liên khu 11, 12

Bạch Đằng

Huỳnh Văn Cù

0.7

27

Đường Chùa Hội Khánh

BS Yersin

Cty TNHH Hồng Đức

1

Cty TNHH Hồng Đức

Cuối tuyến

0.8

28

Nguyễn Thị Minh Khai

Phú Lợi

Ranh Thuận An

1

29

Đường từ kho K8 đến Huỳnh Văn Lũy

Hòang Hoa Thám

Huỳnh Văn Lũy

0.8

30

Đường nội bộ khu dân cư Trường Chính trị

 

 

0.8

31

Đường nội bộ khu TĐC Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

0.8

32

ĐX-001 (Đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung)

Phạm Ngọc Thạch

Tạo lực 6 (Võ Văn Kiệt)

0.8

33

Mỹ Phước - Tân Vạn

Nguyễn Văn Thành

Ranh thị xã Thuận An

0.6

34

Tạo lực 3 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Tạo Lực 5 (Phạm Văn Đồng)

NT9 (Khu liên hợp)

1

35

Tạo lực 5 (Phạm Văn Đồng, trừ đất thuộc Khu công nghiệp VSIP 2)

Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi)

Ranh Khu liên hợp (Phú Chánh)

1

36

Đường DB12, DA7 (Khu liên hợp)

0.9

37

Đường nội bộ khu đô thị mới trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương thuộc phường Phú Tân (trừ các đường N25, D12A, D11A, D3, D2B, D1B, D1, N24A, N24B, N22, N23, N21, D1A, D2A)

Bề rộng mặt đường từ 9 m trở lên

0.9

Bề rộng mặt đường dưới 9 m

0.8

38

Đường nội bộ khu tái định cư thuộc khu đô thị mới trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương thuộc phường Hòa Phú, đường nội bộ khu dân cư Hòa Lợi (Hòa Phú)

Bề rộng mặt đường từ 9 m trở lên

0.9

Bề rộng mặt đường dưới 9 m

0.8

E.

Đường loại 5:

 

 

 

1

Lạc Long Quân

Nguyễn Văn Tiết

Tiểu chủng viện Thiên Chúa giáo (trường Đảng cũ)

1

2

Bùi Văn Bình

Phú Lợi

Tạo lực 1 (Điện Biên Phủ)

1

3

Phan Bội Châu

Võ Minh Đức

Cảng Bà Lụa

1

4

Lý Tự Trọng

Nguyễn Tri Phương

Phan Bội Châu

1

5

Xóm Guốc

Phan Bội Châu

Lý Tự Trọng

1

6

Đường 1/12 (Đường vào nhà tù Phú Lợi)

Phú Lợi

Khu di tích nhà tù Phú Lợi

0.8

7

Đường vào Công ty Shijar

Phú Lợi (ĐT-743)

Cuối tuyến (giáp đường nhựa KDC ERACO

1

8

Nguyễn Thái Bình

Mỹ Phước - Tân Vạn

Ranh Thuận An

1

9

Trần Ngọc Lên

Cầu Cháy

Huỳnh Văn Lũy

0.75

10

Truông Bồng Bông

Nguyễn Văn Thành

Nghĩa trang Truông Bồng Bông

0.75

11

Bùi Ngọc Thu

Nguyễn Chí Thanh

Đại lộ Bình Dương

0.8

12

Phan Đăng Lưu

Đại lộ Bình Dương

Nguyễn Chí Thanh

0.8

13

Lê Chí Dân

Nguyễn Chí Thanh

Đại lộ Bình Dương

0.8

14

An Mỹ

Huỳnh Văn Lũy

Ranh Khu Công nghiệp Đại Đăng

0.7

15

Đồng Cây Viết

Huỳnh Văn Lũy

Đường N1 (KCN Đại Đăng)

0.7

16

Huỳnh Thị Chấu

Bùi Ngọc Thu

Phan Đăng Lưu

0.7

17

Đường vào khu hành chính phường Hiệp An

Phan Đăng Lưu

Lê Chí Dân

0.8

18

Nguyễn Văn Trỗi (Đường nhà ông mười Giỏi)

Nguyễn Tri Phương

Sông Sài Gòn

0.75

19

Đường  Khu Hòang Hoa Thám

Đường vào Khu dân cư K8

cuối tuyến

0.8

20

Tạo lực 1 (Điện Biên Phủ)

Ranh Phú Lợi

Tạo Lực 2 (Nguyễn Văn Linh)

0.9

21

Tạo Lực 2 (Nguyễn Văn Linh)

Tân Vĩnh Hiệp

Tạo Lực 7 (Huỳnh Văn Lũy)

0.9

Tạo lực 5 (Phạm Văn Đồng)

Ranh xã Hòa Lợi

0.9

22

Tạo Lực 4 (Lý Thái Tổ)

Tạo lực 1 (Điện Biên Phủ)

Tạo Lực 7 (Huỳnh Văn Lũy)

0.9

23

Tạo lực 5 (Phạm Văn Đồng, đất thuộc Khu công nghiệp VSIP 2)

Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi)

Ranh Khu liên hợp (Phú Chánh)

0.9

24

Tạo Lực 6 (Võ Văn Kiệt)

Ranh Định Hòa - Hòa Phú

Tạo Lực 7 (Huỳnh Văn Lũy)

0.9

Đại lộ Bình Dương

Ranh Định Hòa - Hòa Phú

0.8

25

Đường N25, D12A, D11A, D3, D2B, D1B, D1, N24A, N24B, N22, N23, N21, D1A, D2A (Khu đô thị mới thuộc phường Phú Tân)

0.8

26

Đường nội bộ các khu dân cư, các khu tái định cư, các khu dịch vụ và các khu công nghiệp còn lại trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên 

0.8

Bề rộng mặt đường từ 6m đến dưới 9m

0.7

Bề rộng mặt đường từ 4m đến dưới 6m

0.6

Một số tuyến đường nội bộ trên địa bàn phường Phú Mỹ 

 

27

Đường Trần Ngọc Lên nối dài

Huỳnh Văn Lũy

An Mỹ nối dài

0.6

28

An Mỹ nối dài

An Mỹ - Phú Mỹ

Trần Ngọc Lên nối dài, ĐX-002

0.6

29

ĐX-001

Mỹ Phước - Tân Vạn

Phạm Ngọc Thạch

0.5

30

ĐX-002

Huỳnh Văn Lũy

An Mỹ - Phú Mỹ nối dài

0.5

An Mỹ - Phú Mỹ nối dài

Đồng Cây Viết

0.5

31

ĐX-003

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-001

0.5

32

ĐX-004

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-001

0.6

33

ĐX-005

Huỳnh Văn Lũy

Nhà ông Khương

0.6

Nhà ông Khương

ĐX-006

0.5

34

ĐX-006

ĐX-002

Khu liên hợp

0.5

35

ĐX-007

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-002

0.5

36

ĐX-008

ĐX-002

Nhà ông Chín Gốc

0.6

37

ĐX-009

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-002

0.6

38

ĐX-010

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-002

0.5

39

ĐX-011

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-002

0.6

40

ĐX-012

Trần Ngọc Lên nối dài

Huỳnh Văn Lũy

0.5

41

ĐX-013

An Mỹ

ĐX-002

0.6

42

ĐX-014

An Mỹ

Trần Ngọc Lên nối dài

0.6

43

ĐX-015

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-014

0.6

44

ĐX-016

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-014

0.6

45

ĐX-017

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-014

0.6

46

ĐX-018

ĐX-014

ĐX-002

0.6

47

ĐX-018 (nhánh)

ĐX-018

ĐX-002

0.6

48

ĐX-019

ĐX-014

ĐX-002

0.5

49

ĐX-020

ĐX-021

Huỳnh Văn Lũy

0.5

50

ĐX-021

Huỳnh Văn Lũy

An Mỹ

0.6

51

ĐX-022

ĐX-023

An Mỹ - Phú Mỹ

0.6

52

ĐX-023

An Mỹ

ĐX-026

0.6

53

ĐX-023 (nhánh)

ĐX-023

ĐX-025

0.6

54

ĐX-024

ĐX-022

ĐX-025

0.6

55

ĐX-025

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-002

0.6

56

ĐX-026

Huỳnh Văn Lũy

Đồng Cây Viết

0.6

57

ĐX-027

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-026

0.6

ĐX-026

ĐX-002

0.6

58

ĐX-028

Huỳnh Văn Lũy

Đồng Cây Viết

0.6

59

ĐX-029

ĐX-027

Đồng Cây Viết

0.6

60

ĐX-030

ĐX-026

ĐX-002

0.6

61

ĐX-031

ĐX-013

Khu tái định cư Phú Mỹ

0.6

62

ĐX-032

Đồng Cây Viết

ĐX-033

0.6

63

ĐX-033

Đồng Cây Viết

ĐX-038

0.6

64

ĐX-034

Đồng Cây Viết

Mỹ Phước - Tân Vạn

0.6

65

ĐX-035

ĐX-034

Đồng Cây Viết

0.6

66

ĐX-036

Đồng Cây Viết

ĐX-037

0.6

67

ĐX-037

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-034

0.6

68

ĐX-038

ĐX-034

KCN Đại Đăng

0.6

69

ĐX-039

ĐX-037

ĐX-038

0.6

70

ĐX-040

Phạm Ngọc Thạch

Sân golf

0.6

71

ĐX-041

ĐX-043

ĐX-044

0.5

72

ĐX-042

ĐX-044

ĐX-043

0.6

73

ĐX-043

Phạm Ngọc Thạch

ĐX-042

0.6

74

ĐX-044

Phạm Ngọc Thạch

ĐX-043

0.6

75

ĐX-045

Huỳnh Văn Lũy

Phạm Ngọc Thạch

0.6

76

ĐX-046

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-001

0.6

77

ĐX-047

ĐX-001

Phạm Ngọc Thạch

0.6

78

ĐX-048

Huỳnh Văn Lũy

ĐX-001

0.6

79

ĐX-049

Huỳnh Văn Lũy

Ông Út Gìn

0.6

80

ĐX-050

Huỳnh Văn Lũy

Phạm Ngọc Thạch

0.5

81

ĐX-051

Phạm Ngọc Thạch

Mỹ Phước - Tân Vạn

0.5

82

ĐX-052

Khu liên hợp

ĐX-054

0.5

83

ĐX-054

An Mỹ - Phú Mỹ

ĐX-013

0.6

84

ĐX-055

ĐX-001

Mỹ Phước - Tân Vạn

0.5

85

ĐX-056

ĐX-040

Xưởng Phạm Đức

0.5

86

ĐX-057

ĐX-040

Xưởng giấy

0.5

87

ĐX-058

ĐX-006

Khu liên hợp

0.5

88

ĐX-059

ĐX-054

Khu liên hợp

0.5

89

ĐX-060

ĐX-013

ĐX-002

0.5

Một số tuyến đường nội bộ trên địa bàn phường Định Hòa 

 

90

ĐX-061

Nguyễn Văn Thành

ĐX-062

0.5

91

ĐX-062

Nguyễn Văn Thành

Ranh Khu liên hợp

0.5

92

ĐX-063

Truông Bồng Bông

Ranh Khu liên hợp

0.5

93

ĐX-064

Nguyễn Văn Thành

Ranh Khu liên hợp

0.5

94

ĐX-065

Nguyễn Văn Thành

Trần Ngọc Lên

0.6

95

ĐX-066

Nguyễn Văn Thành

ĐX-069

0.5

96

ĐX-067

Nguyễn Văn Thành

ĐX-069

0.5

97

ĐX-068

Nguyễn Văn Thành

ĐX-069

0.5

98

ĐX-069

Đại lộ Bình Dương

ĐX-065

0.5

99

ĐX-070

Đại lộ Bình Dương

Cuối tuyến

0.5

100

ĐX-071

Đại lộ Bình Dương

ĐX-065

0.5

101

ĐX-072

Đại lộ Bình Dương

ĐX-071

0.5

102

ĐX-073

Trần Ngọc Lên

ĐX-071

0.5

103

ĐX-074

Đại lộ Bình Dương

ĐX-073

0.5

104

ĐX-075

Trần Ngọc Lên

ĐX-065

0.5

105

ĐX-076

Trần Ngọc Lên

ĐX-081

0.5

106

ĐX-077

ĐX-082

ĐX-078

0.5

107

ĐX-078

Đại lộ Bình Dương

Ranh Khu liên hợp

0.5

108

ĐX-079

ĐX-082

ĐX-078

0.5

109

ĐX-080 (KP1 - KP2)

ĐX-082

Trần Ngọc Lên

0.6

110

ĐX-081

Đại lộ Bình Dương

ĐX-082

0.6

111

ĐX-082 (Cây Dầu Đôi)

Đại lộ Bình Dương

Mỹ Phước - Tân Vạn

0.75

Mỹ Phước - Tân Vạn

Mỹ Phước - Tân Vạn

0.5

Mỹ Phước - Tân Vạn

Trần Ngọc Lên

0.5

112

ĐX-083

Đại lộ Bình Dương

ĐX-082

0.6

113

ĐX-084

Đại lộ Bình Dương

ĐX-083

0.5

Một số tuyến đường nội bộ trên địa bàn phường Hiệp An 

 

114

ĐX-085

Khu hành chính phường Hiệp An, ĐX-087

Lê Chí Dân

0.5

115

ĐX-086

Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh

0.5

116

ĐX-087

Nguyễn Chí Thanh

Khu Hành chính phường Hiệp An

0.5

117

ĐX-088

Đường khu hành chính Hiệp An

Đại lộ Bình Dương

0.5

118

ĐX-089

Phan Đăng Lưu

Khu Hành chính phường Hiệp An

0.5

119

ĐX-090

Phan Đăng Lưu

Phan Đăng Lưu

0.5

120