Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND thông qua cơ chế xác định giá giao đất, cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm do Hội đồng tỉnh ban hành Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua cơ chế xác định giá giao đất, cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua cơ chế xác định giá giao đất, cho thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì giá giao đất, cho thuê đất (đã bao gồm miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất) tối thiểu bằng hoặc lớn hơn tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí khác có liên quan trên tổng diện tích đất thu hồi (trừ phần diện tích đất công do Nhà nước quản lý không được bồi thường, hỗ trợ về đất như đất sông, ngòi, kênh, rạch, đất giao thông, thủy lợi...).

2. Đối với các trường hợp còn lại việc xác định giá đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành31/10/2016
        Ngày hiệu lực10/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND cơ chế xác định giá giao cho thuê đất khu công nghiệp Hậu Giang