Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 bãi bỏ Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM B, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C GIỮA CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 09/01/2015 của HĐND tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét Tờ trình số 73/TTr-HĐND ngày 18/11/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. y quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do địa phương quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 91 của Luật Đầu tư công đối với các dự án đề nghị bổ sung mới phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh trong trường hợp UBND tỉnh chưa chuẩn bị kịp hồ sơ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. UBND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thời gian ủy quyền: kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2021.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08/12/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Trà Vinh