Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 4.843.674 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Vốn để xử lý các dự án bức xúc trong chỉ đạo, điều hành: 305.519 triệu đồng.

2. Trả nợ vay Ngân hàng phát triển, phí vay KBNN: 480.198 triệu đồng.

3. Hỗ trợ thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP: 96.874 triệu đồng.

4. Trích đo đạc và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 27.000 triệu đồng.

5. Vốn đối ứng các dự án: 220.000 triệu đồng.

6. Tạm ứng cho thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy: 110.000 triệu đồng.

7. Vốn thực hiện dự án: 3.604.083 triệu đồng.

(đính kèm Danh mục chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ VN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Huỳnh Thanh Tạo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang 2016 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang 2016 2020

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực