Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI CHO GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU LIỆT SỸ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét Tờ trình số 3563/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về mức chi tiền thưởng kèm theo Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Gia đình có nhiều liệt sỹ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Độc lập kể từ ngày 01/01/2017 trở đi.

Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí thực hiện

1. Mức chi cho gia đình được tặng thưởng:

a) Huân chương Độc lập hạng nhất: mức chi bằng 15 lần mức lương cơ sở/gia đình;

b) Huân chương Độc lập hạng nhì: mức chi bằng 12,5 lần mức lương cơ sở/gia đình;

c) Huân chương Độc lập hạng ba: mức chi bằng 10,5 lần mức lương cơ sở/gia đình.

Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập thực hiện theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành Quyết định tặng Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí thực hiện: dự kiến khoảng 10,7 tỷ đồng (Mười tỷ bảy trăm triệu đồng).

(Dự kiến số lượng gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng và mức kinh phí theo phụ lục đính kèm).

b) Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh đối tượng ngoài số lượng dự kiến tại điểm a, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH .

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành19/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ Quảng Nam

            • 19/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực