Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương kèm theo Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2016/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh dự toán chi lĩnh vực y tế ngân sách huyện, thành phố đồng thời bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế của Sở Y tế năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 39a/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình như sau:

1. Điểm c khoản 2.2 tiểu mục 2 mục I phần B được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế, dân số kế hoạch hóa (KHH) gia đình khác;

- Kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi, chế độ hỗ trợ BHYT học sinh;

- Kinh phí mua BHYT người nghèo, cận nghèo và hỗ trợ cho đối tượng theo quy định của tỉnh;

- Chi chế độ cho cán bộ và kinh phí hoạt động của các Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Trạm y tế xã, phường, thị trấn.”

2. Điểm c khoản 2.2 tiểu mục 2 mục II phần B được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình:

- Chi chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động y tế khác trên địa bàn do huyện, thành phố quản lý theo phân cấp của tỉnh.

- Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVI, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực26/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành16/10/2018
       Ngày hiệu lực26/10/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương Thái Bình

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực