Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí các xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn c Luật t chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 7720/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại).

2. Đối tượng áp dụng: Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại) trên địa bàn tỉnh Nghệ An kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Mức hỗ trợ, nội dung chi

1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An: 40.000.000 đồng/đơn vị (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại).

2. Nội dung chi: Kinh phí hỗ trợ xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý; Được sử dụng để xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động y tế trên địa bàn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách tỉnh đảm bảo theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiu lc thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT.T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí các xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí các xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Sơn
       Ngày ban hành11/11/2019
       Ngày hiệu lực21/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí các xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí các xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế Nghệ An

           • 11/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực