Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 9177/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 358 công trình, dự án với tổng diện tích 1.573,89 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, có danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất kèm theo.

Điều 2.

1. Giao UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị tính: ha

TT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Xác định trường hợp thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62

Quy mô diện tích

Trong đó sử dụng trên loại đất

LUA

RPH

RĐD

Khác

 

Tổng số có 358 công trình, dự án, diện tích 1.573,89 ha

 

 

 

 

 

 

 

I

Thành phố Vinh (56 công trình, dự án, diện tích 366,23 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đức Đạt và đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn còn lại)

Phường Bến Thủy

Điểm b

0,07

 

 

 

0,07

2

Chia lô đất ở dân cư khu tập thể Nhà máy Sợi Vinh tại khối 7 và 9, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

Điểm d

0,50

 

 

 

0,50

3

Khu nhà ở bộ đội biên phòng tỉnh thuộc khối 13 phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

Điểm d

0,66

 

 

 

0,66

4

Khu tái định cư tập điện cơ số 1 và đấu giá tại khối 11, phường Đội Cung

Phường Đội Cung

Điểm c

0,23

 

 

 

0,23

5

Trường mầm non Hà Huy Tập (cơ sở 2)

Phường Hà Huy Tập

Điểm a

0,06

 

 

 

0,06

6

Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh

Phường Hưng Dũng

Điểm b

0,20

 

 

 

0,20

7

Chia lô đất ở tại khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng

Phường Hưng Dũng

Điểm d

3,04

3,04

 

 

 

8

Xâydựng tuyến mương hai bên đường 72m, đoạn qua xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

Điểm b

1,00

0,60

 

 

0,40

9

Chia lô đất ở dân cư tại xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông (giai đoạn 2)

Xã Hưng Đông

Điểm d

1,50

1,50

 

 

 

10

Chia lô đất ở dân cư tại xóm Trung Thành - Trung Mỹ (phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ lối 2), xã Hưng Đông - Khu A

Xã Hưng Đông

Điểm d

2,60

1,80

 

 

0,80

11

Hạ tầng khu quy hoạch đất ở dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

Điểm d

3,04

1,00

 

 

2,04

12

Chia lô đất ở xóm Trung Mỹ, Mỹ Long, Mỹ Hòa, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

Điểm d

2,74

 

 

 

2,74

13

Chia lô đất ở xen dắm xóm 13, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

0,02

 

 

 

0,02

14

Xây dựng tuyến mương quanh hồ Điều Hòa

Xã Hưng Lộc

Điểm b

0,29

0,29

 

 

 

15

Chia lô đất ở dân cư xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

1,08

1,08

 

 

 

16

Xây dựng trường Tiểu Học Hưng Lộc 2

Xã Hưng Lộc

Điểm a

1,15

1,15

 

 

 

17

Chia lô đất ở xen dắm xóm Hòa Tiến, xóm Mỹ Thượng vị trí số 1, xóm Mỹ Thượng vị trí số 2, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

0,60

 

 

 

0,60

18

Chia lô đất ở xen dắm tại khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc

Phường Hưng Phúc

Điểm d

0,01

 

 

 

0,01

19

Xây dựng nhà văn hóa Trường Phúc và cây xanh, bãi đậu xe tại khối Trường Phúc

Phường Hưng Phúc

Điểm c

0,23

 

 

 

0,23

20

Chợ và trung tâm thương mại tại xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

Điểm c

0,56

 

 

 

0,56

21

Chia lô đất ở dân cư tại xóm Kim Hợp, Kim Sơn, Kim Tân, Kim Đông xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

Điểm d

6,60

2,50

 

 

4,10

22

Chia lô đất ở tái định cư xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân

Xã Nghi Ân

Điểm c

2,23

1,38

 

 

0,85

23

Chia lô đất ở khu số 5 và số 6 tại xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

Điểm d

5,86

1,47

 

 

4,39

24

Xây dựng các tuyến đường quy hoạch tại xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

Điểm b

10,12

5,70

 

 

4,42

25

Chống quá tải các xã Nghi Kim, Nghi Phú

Xã Nghi Kim, Nghi Phú

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

26

Khu đất tái định cư tại xóm 5, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

Điểm c

4,62

0,60

 

 

4,02

27

Chia lô đất ở dân cư Đồng Tran, Đồng Bói, Nam trường Tật học, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

Điểm d

5,00

 

 

 

5,00

28

Khu nhà ở sinh viên tại phường Hưng Bình (phần còn lại)

Phường Hưng Bình

Điểm d

0,07

 

 

 

0,07

29

Khu đô thị Seraphin

Xã Hưng Đông

Điểm d

10,35

 

 

 

10,35

30

Xen dắm đất ở dân cư tại xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

0,03

 

 

 

0,03

31

Chia lô đất ở tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

4,71

 

 

 

4,71

32

Chia lô đất ở dân cư tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc

Xã Hưng Lộc

Điểm d

0,77

0,77

 

 

 

33

Xây dựng Hồ điều hòa

Xã Hưng Lộc

Điểm b

4,05

 

 

 

4,05

34

Chia lô đất ở tái định cư tại xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức

Xã Nghi Đức

Điểm c

0,09

 

 

 

0,09

35

Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) phía nam đường 72m, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

Điểm d

0,47

0,47

 

 

 

36

Khu nhà ở cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Vinh

Xã Nghi Phú

Điểm d

4,91

4,81

 

 

0,10

37

Xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (phần còn lại)

Xã Nghi Phú

Điểm b

0,17

 

 

 

0,17

38

Xây dựng khu tái định cư đường 72m tại xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

Điểm c

0,13

 

 

 

0,13

39

Chia lô đất ở xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông (Bổ sung diện tích)

Xã Hưng Đông

Điểm d

0,17

0,17

 

 

 

40

Chia lô đất ở dân cư tại xóm 5 ( vị trí số 2) xã Hưng Chính

Xã Hưng Chính

Điểm d

1,94

1,94

 

 

 

41

Khu dân cư Bắc Cầu Nại, phường Trường Thi (bổ sung diện tích)

Phường Trường Thi

Điểm d

0,04

 

 

 

0,04

42

Chia lô đất ở dân cư tại xóm Trung Thành - Trung Mỹ (phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ lối 2), xã Hưng Đông - Khu B

Xã Hưng Đông

Điểm d

2,60

1,60

 

 

1,00

43

Mở rộng Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (hạng mục xây dựng nhà cao tầng)

Phường Vinh Tân

Điểm d

0,91

 

 

 

0,91

44

Cầu vượt Quốc Lộ 46B

Xã Hưng Chính

Điểm b

2,90

2,90

 

 

 

45

Khu dân cư Golden City 5 tại xã Nghi Phú (phần còn lại)

Xã Nghi Phú

Điểm d

2,09

1,51

 

 

0,58

46

Chia lô đất ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh (bổ sung diện tích)

Phường Đông Vĩnh

Điểm d

0,68

 

 

 

0,68

47

Xây dựng đường giao thông Hòa Thái, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh nối từ đường ven Sông Lam đến đê môi trường (Gđ1)

Xã Hưng Hòa

Điểm b

3,30

3,00

 

 

0,30

48

Khu đô thị mới Vinh Tân (phần còn lại)

Phường Vinh Tân

Điểm d

5,00

 

 

 

5,00

49

Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trung Đô (phần còn lại)

Phường Trung Đô, Bến Thủy

Điểm d

4,20

 

 

 

4,20

50

Khu đô thị mới ven Sông Lam

Phường Hưng Dũng

Điểm d

97,00

84,00

 

 

13,00

51

Xây dựng tuyến đường QH24m nối từ đường 72m đến đường Nguyễn Xuân Linh và đường bao phía Tây thành phố Vinh

Phường Đông Vĩnh

Điểm b

65,63

65,63

 

 

 

52

Khu đất ở tại phường Vinh Tân và xã Hưng Lợi

Phường Vinh Tân, xã Hưng Lợi

Điểm d

95,20

95,20

 

 

 

53

Dự án di dời đường dây 110kv, 220kv phục vụ giải phóng mặt bằng đường Hưng Tây - Vinh

Xã Hưng Đông

Điểm b

0,20

0,20

 

 

 

54

Xây dựng các đường quy hoạch và di dời hệ thống mương tiêu úng tại xã Nghi Phú và xã Hưng Lộc

Xã Nghi Phú, xã Hưng Lộc

Điểm b

4,30

3,60

 

 

0,70

55

Treo dây mạch 2 đường dây ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông

Xã Hưng Đông

Điểm b

0,02

 

 

 

0,02

56

Dự án chống quá tải khu vực Thành Phố Vinh

Xã Hưng Đông, Nghi Ân, Hưng Chính, Cửa Nam, Hà Huy Tập, Đội Cung, Nghi Phú Lê Lợi, Hưng Đông

Điểm b

0,27

0,09

 

 

0,18

II

Thị xã Cửa Lò (14 công trình, dự án, diện tích 43,15 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa (vị trí 1)

Phường Nghi Hòa

Điểm d

1,80

 

 

 

1,80

2

Chia lô đất ở khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa (vị trí 2)

Phường Nghi Hòa

Điểm d

16,00

 

 

 

16,00

3

Chia lô đất ở khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa

Phường Nghi Hòa

Điểm d

0,34

 

 

 

0,34

4

Chia lô đất ở khối Đông Hải, phường Nghi Thu

Phường Nghi Thu

Điểm d

3,54

 

 

 

3,54

5

Chia lô đất ở phường Thu Thủy

Phường Thu Thủy

Điểm d

0,24

 

 

 

0,24

6

Chia lô đất ở tại khối 3, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

4,50

 

 

 

4,50

7

Chia lô đất ở tại khối 13, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

0,10

 

 

 

0,10

8

Chia lô đất ở khối 7, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

1,50

 

 

 

1,50

9

Chia lô đất ở dân cư đường 12-14 tại khối 4, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

8,60

 

 

 

8,60

10

Khu điều chỉnh khu 59A thuộc quy hoạch 8-12, phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

1,00

 

 

 

1,00

11

Chia lô đất ở dân cư phường Nghi Hương

Phường Nghi Hương

Điểm d

4,02

1,25

 

 

2,77

12

Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Hương

Điểm b

1,23

 

 

 

1,23

13

Mở rộng khuôn viên Di tích lịch sử Đền Mai Bảng

Phường Nghi Thủy

Điểm a

0,08

 

 

 

0,08

14

Dự án chống quá tải khu vực thị xã Cửa Lò

Phường Nghi Hải, Nghi Tân, Nghi Hương, Nghi Thu

Điểm b

0,20

0,12

 

 

0,08

III

Huyện Nghi Lộc (38 công trình, dự án, diện tích 184,82 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường nối Vinh - Cửa Lò (đoạn còn lại)

Xã Nghi Phong

Điểm b

3,00

 

 

 

3,00

2

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn nối từ đường ĐT.535 đến đường ven sông Lam đoạn qua xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân

Xã Nghi Xuân, Phúc Thọ

Điểm b

0,14

 

 

 

0,14

3

Bổ sung đường nối N5 Khu kinh tế Đông nam đến Hòa Sơn, Đô Lương vào cụm công nghiệp Đô Lăng

Xã Nghi Lâm

Điểm b

2,50

2,50

 

 

 

4

Đường từ nhà Chị Tình xóm 7 đi Nghi Trường (Dự án Đường nối QL 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn)

Xã Nghi Thinh, Nghi Trường

Điểm b

0,69

0,19

 

 

0,50

5

Khôi phục và cải tạo tuyến đường Nghi Hợp đi đền Đức Phó Tướng và tuyến nhánh

Xã Nghi Hợp

Điểm b

0,42

 

 

 

0,42

6

Chia lô đất ở xóm 13, 17, xã Nghi Trung

Xã Nghi Trung

Điểm d

2,20

 

 

 

2,20

7

Chia lô đất ở xã Nghi Mỹ (đồng cấp 3 cũ xóm 12, Cửa Thần xóm, đồng eo xóm 7, đồng Giếng Thống xóm 6, đồng Thung xóm 7 đồng Cửa Làng xóm 10, Tế Điền xóm 11, Đồng Ruộng Lùng xóm 7)

Xã Nghi Mỹ

Điểm d

2,44

1,14

 

 

1,30

8

Chia lô đất ở xã Nghi Lâm (các xóm 12, 10, 18, 20, 14, 13)

Xã Nghi Lâm

Điểm d

0,68

 

 

 

0,68

9

Chia lô đất ở xã Nghi Khánh (các xóm Khánh Tiến, Khánh Tân, Long Xuân, Long Đồng, Long Nam, Khánh Tiến)

Xã Nghi Khánh

Điểm d

2,55

 

 

 

2,55

10

Chia lô đất ở xã Nghi Thịnh (các xóm 10,6,7,1,5)

Xã Nghi Thịnh

Điểm d

1,00

0,70

 

 

0,30

11

Chia lô đất ở xã Nghi Thịnh (13,8)

Xã Nghi Thịnh

Điểm d

0,30

 

 

 

0,30

12

Chia lô đất ở xã Nghi Kiều (các xóm 7, 9, 10A, 14A, 14B, 15A)

Xã Nghi Kiều

Điểm d

1,17

0,60

 

 

0,57

13

Chia lô đất ở xã Nghi Công Nam (xóm 2, 10)

Xã Nghi Công Nam

Điểm d

1,20

1,20

 

 

 

14

Chia lô đất ở xã Nghi Yên (xóm Chùa)

Xã Nghi Yên

Điểm d

0,75

 

 

 

0,75

15

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Đồng Trụt, huyện Nghi Lộc (phần tiếp theo)

Xã Nghi Xá

Điểm c

5,00

 

 

 

5,00

16

Xây dựng Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành

TT Quán Hành

Điểm b

31,20

 

 

 

31,20

17

Xây dựng Tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)

Xã Nghi Hợp, Nghi Khánh

Điểm b

4,08

2,65

 

 

1,43

18

Chống quá tải khu vực huyện Nghi Lộc

Nghi Hoa, Nghi Vạn

Điểm b

0,07

0,05

 

 

0,02

19

Xây dựng Nhà máy nước thị xã Cửa Lò

Xã Nghi Hoa

Điểm b

8,08

 

 

 

8,08

20

Dự án cầu vượt tại nút giao tuyến đường tỉnh lộ 534 với đường sắt Bắc Nam, QL1 và kết nối với đường tránh Vinh (phần còn lại)

Xã Nghi Hoa

Điểm b

0,04

 

 

 

0,04

21

Xây dựng sân vận động xã Nghi Phong

Xã Nghi Phong

Điểm a

1,20

1,20

 

 

 

22

Dự án chống quá tải khu vực huyện Nghi Lộc

Xã Nghi Thuận, Nghi Kiều, Nghi Văn, Nghi Phong

Điểm b

0,30

0,18

 

 

0,12

23

Xây dựng Chợ xã Nghi Thiết

Xã Nghi Thiết

Điểm c

0,50

0,50

 

 

 

24

Chia lô đất ở tái định cư tại xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm c

46,70

44,70

 

 

2,00

25

Xây dựng đường giao thông trục chính nằm phía Bắc đường D4

Xã Nghi Tiến

Điểm b

5,30

3,60

 

 

1,70

26

Xây dựng đường giao thông còn lại nằm phía Bắc đường D4

Xã Nghi Tiến

Điểm b

17,34

9,50

 

 

7,84

27

Xây dựng các Trường học tại xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm a

4,04

3,79

 

 

0,25

28

Xây dựng các nhà văn hóa xóm tại xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm c

1,03

1,00

 

 

0,03

29

Xây dựng Chợ xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm c

0,62

0,60

 

 

0,02

30

Xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm a

0,52

0,50

 

 

0,02

31

Xây dựng sân vận động xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm a

1,06

1,03

 

 

0,03

32

Xây dựng Trạm y tế xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm a

0,29

0,27

 

 

0,02

33

Xây dựng Trụ sở UBND xã Nghi Tiến

Xã Nghi Tiến

Điểm a

0,80

0,78

 

 

0,02

34

Tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm

Xã Nghi Long, xã Nghi Thuận

Điểm b

5,50

1,50

 

 

4,00

35

Đường ngang N5-Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Hợp, nghi Hưng, Nghi Đồng

Điểm b

28,00

10,00

 

 

18,00

36

Cảng biển VISSAI (phần còn lại) (thuộc KKTĐN)

Xã Nghi Thiết

Điểm b

3,44

 

1,20

 

2,24

37

Trạm biến áp 110kV Nam Cấm của Tổng Công ty điện lực Miền bắc (thuộc KKTĐN)

Xã Nghi Long

Điểm b

0,60

 

 

 

0,60

38

Trạm quản lý bảo vệ rừng kết hợp chòi quan sát phục vụ PCCC rừng (thuộc KKTĐN)

Xã Nghi Tiến

Điểm a

0,07

 

 

 

0,07

IV

Huyện Diễn Châu (30 công trình, dự án, diện tích 51,71 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở vùng Bắc trạm biến áp Bắc Liên; vùng Phía Đông làng

Xã Diễn Liên

Điểm d

0,50

0,50

 

 

 

2

Mở rộng trường Mầm non xã Diễn Kỷ

Xã Diễn Kỷ

Điểm a

0,09

 

 

 

0,09

3

Chia lô đất ở đấu giá xóm 2,3,4,5,6,7,8 xã Diễn Hải

Xã Diễn Hải

Điểm d

4,70

 

 

 

4,70

4

Đất ở nhà trẻ xóm 7 cũ, vùng ao Ông Đại, Ông Thịnh, vùng giữa Nam, vùng ven đường 538, xã Diễn Thái

Xã Diễn Thái

Điểm d

0,99

0,74

 

 

0,25

5

Mở rộng đường Giao thông vào sân sau trường mầm non

Xã Diễn Hải

Điểm b

0,40

 

 

 

0,40

6

Mở rộng Khuôn viên trường mầm Non Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

Điểm a

0,10

 

 

 

0,10

7

Xây dựng sân vận động xã Diễn Hoàng

Xã Diễn Hoàng

Điểm a

1,20

 

 

 

1,20

8

Chia lô đấu giá, định giá đất ở xen dắm khu dân cư các xóm 2, 3, 4, 5, 8 xã Diễn Hạnh

Xã Diễn Hạnh

Điểm d

0,20

 

 

 

0,20

9

Chia lô đất ở dân cư vùng Đội Gieo, xã Diễn Trường

Xã Diễn Trường

Điểm d

1,20

0,80

 

 

0,40

10

Chia lô đất ở Khối Bắc, xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

Điểm d

0,04

 

 

 

0,04

11

Chia lô đất ở xóm 1,6,14,16, xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

Điểm d

3,00

 

 

 

3,00

12

Chia lô đất ở xóm 14,16, xã Diễn Thịnh

Xã Diễn Thịnh

Điểm d

2,50

 

 

 

2,50

13

Xây dựng Nhà học giáo lý tại Giáo xứ Trung Song

Giáo xứ Trung Song

Điểm c

0,13

 

 

 

0,13

14

Chia lô đất ở xóm 2; vùng Quốc lộ 7 xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

Điểm d

1,61

 

 

 

1,61

15

Chia lô đất ở xóm Phúc Thiêm: vị trí 1 (đồng Bờ Giá giáp đường QL 7A); vị trí 2 xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc

Xã Diễn Phúc

Điểm d

4,80

2,97

 

 

1,83

16

Dự án Treo dây mạch 2 ĐZ 110Kv Quỳnh Lưu-Diễn Châu- Cửa Lò-Hưng Đông

Xã Diễn Phúc

Điểm b

0,03

0,03

 

 

 

17

Chia lô xen dắm Diễn Tháp vùng đường Cầu Dăm, xã Diễn Tháp

Xã Diễn Tháp

Điểm d

0,06

0,06

 

 

 

18

Đấu giá chia lô đất ở xóm 1,2,3,4,5,6; xen dắm 7, xã Diễn Nguyên

Xã Diễn Nguyên

Điểm d

3,50

2,74

 

 

0,76

19

Đường cứu hộ cứu nạn tuyến Diễn Hải đi Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu

Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Thịnh

Điểm b

2,32

1,49

 

 

0,83

20

Đường giao thông chống ngập úng nối các xã Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Thọ và Diễn Lợi, huyện Diễn Châu

Diễn Lộc, Diễn Lợi

Điểm b

2,03

0,61

 

 

1,42

21

Hệ thống giao thông trục chính khu du lịch biển Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu

Xã Diễn Hải

Điểm b

3,28

 

 

 

3,28

22

Đường giao thông từ Quốc lộ 7 đi chùa Cổ Am

Xã Diễn Minh

Điểm b

1,54

0,84

 

 

0,70

23

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê, kè Sông Bùng đoạn qua xã Diễn Ngọc - Diễn Kỷ

Diễn Kỷ, Diễn Ngọc

Điểm b

3,76

3,76

 

 

 

24

Xây dựng đường giao thông nối từ đường liên xã Diễn Hạnh-Diễn Hoa đi bãi rác và khu vực nghĩa trang

Xã Diễn Hạnh

Điểm b

0,65

0,10

 

 

0,55

25

Xây dựng nhà máy nước sạch xã Diễn Hồng

Xã Diễn Hồng

Điểm b

3,00

3,00

 

 

 

26

Mở rộng trường mầm non cụm Trung Phong xã Diễn Trung

Xã Diễn Trung

Điểm a

0,50

 

 

 

0,50

27

Chia lô đất ở khu vực Đồng A xóm 10, xã Diễn Phú

Xã Diễn Phú

Điểm d

0,48

0,48

 

 

 

28

Chia lô đấu giá đất ở nông thôn xã Diễn Hùng (vùng mồ Hóp xóm 1; vùng cây dừa xóm 5; vùng cây lội xóm 6A; vùng các nhà văn hóa xóm 1,2,10,11)

Xã Diễn Hùng

Điểm d

1,75

 

 

 

1,75

29

Trại sản xuất giống hải sản (thuộc KKTĐN)

Xã Diễn Trung

Điểm a

7,00

 

7,00

 

 

30

Dự án chống quá tải khu vực huyện Diễn Châu

Xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Bích, Diễn Lâm, Diễn Thái, TT Diễn Châu, Diễn Kỷ, Diễn Hồng, Diễn Xuân, Diễn Tháp, Diễn Hạnh, Diễn Hoa, Diễn Hải

Điểm b

0,36

0,15

 

 

0,21

V

Huyện Yên Thành (19 công trình, dự án, diện tích 71,03 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng khuôn viên trường Trung học cơ sở xã Trung Thành

Xã Trung Thành

Điểm a

0,14

0,14

 

 

 

2

Xây dựng một số tuyến đường chính trong giai đoạn đầu quy hoạch thị trấn Yên Thành (tuyến N4, N5, N6)

Các xã: Hoa Thành, Thị Trấn, Tăng Thành

Điểm b

1,70

1,00

 

 

0,70

3

Xây dựng đường giao thông cứu hộ, cứu nạn từ bờ tả sông Sở xã Phú Thành đi dọc kênh Vách Bắc đến sông Bàu Chèn xã Liên Thành, huyện Yên Thành

Các xã: Hồng Thành, Văn Thành, Hoa Thành, Tăng Thành, Thị Trấn, Thọ Thành

Điểm b

8,25

4,95

 

 

3,30

4

Đường giao thông tránh lũ cho 4 xã Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành và Hậu Thành huyện Yên Thành

Các xã: Hợp Thành, Văn Thành, Phúc Thành, Hậu Thành

Điểm b

11,60

8,51

 

 

3,09

5

Xây dựng đường giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho các xã Tăng Thành, Xuân Thành, Long Thành, Viên Thành

Các xã: Tăng Thành, Xuân Thành, Long Thành, Viên Thành

Điểm b

10,07

6,50

 

 

3,57

6

Hạ tầng Cụm công nghiệp Tràng Kè (giai đoạn 1)

Xã Mỹ Thành

Điểm c

8,03

0,79

 

 

7,24

7

Xây dựng đường trung tâm đoạn từ 538B đến kênh chính, thị trấn Yên Thành

TT Yên Thành

Điểm b

0,18

 

 

 

0,18

8

Xây dựng chống quá tải trạm biến áp Hợp Thành 2, Khánh Thành 1, huyện Yên Thành

Xã Hợp Thành, Khánh Thành

Điểm b

0,02

0,02

 

 

 

9

Chống quá tải trạm biến áp Mã Thành 1,Mã Thành 2, trạm biến áp Sơn Thành 1, trạm biến áp Sơn Thành 5, trạm biến áp Phúc Thành 2 và nâng cấp cải tạo đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Phúc Thành 1

Xã Mã Thành, Xã Sơn Thành, Xã Phúc Thành

Điểm b

0,03

0,03

 

 

 

10

Chống quá tải trạm biến áp Đồng Thành 1, trạm biến áp Vĩnh Phúc, Bắc Long; trạm biến áp Đức Thành và nâng cấp cải tạo đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Tiến Thành

Xã Đồng Thành, xã Đức Thành, xã Tiến Thành

Điểm b

0,03

0,03

 

 

 

11

Chống quá tải trạm biến áp Đô Thành, trạm biến áp Hợp Thành 1, trạm biến áp Công Thành 5, trạm biến áp Đức Thành 1

Xã Đô Thành, xã Hợp Thành, xã Công Thành, xã Đức Thành

Điểm b

0,04

0,02

 

 

0,02

12

Mở rộng trạm biến áp 110KV xã Bắc Thành

Xã Bắc Thành

Điểm b

0,03

 

 

 

0,03

13

Sửa chữa, nâng cấp đê kè chống sạt lở và thoát lũ hệ thống tiêu úng Diễn Yên II

Thọ Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Văn Thành, Hợp Thành, Nhân Thành

Điểm b

4,22

2,62

 

 

1,60

14

Xây dựng tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu và công viên trung tâm tại Thị trấn Yên Thành (giai đoạn 1)

TT Yên Thành

Điểm a

13,40

 

 

 

13,40

15

Xây dựng nhà thờ giáo họ Hồng Phúc xã Thọ Thành

Xã Thọ Thành

Điểm c

0,30

0,30

 

 

 

16

Xây dựng nhà phòng họ giáo Khe Răm xã Hùng Thành

Xã Hùng Thành

Điểm c

0,10

0,02

 

 

0,08

17

Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

Điểm b

3,20

 

 

 

3,20

18

Khu đất ở tại thị trấn Yên Thành

Thị trấn Yên Thành

Điểm d

9,30

9,30

 

 

 

19

Dự án chống quá tải khu vực huyện Yên Thành

Xã Tân Thành, Nhân Thành, Kim Thành, Hùng Thành, Phúc Thành, Kim Thành, Minh Thành, Tăng Thành, Nam Thành, Mã Thành, Mỹ Thành, Đồng Thành, Thịnh Thành, Liên Thành

Điểm b

0,39

0,17

 

 

0,22

VI

Huyện Quỳnh Lưu (14 công trình, dự án, diện tích 53,80 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đất ở xóm Tuần C, xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

Điểm d

1,24

1,24

 

 

 

2

Mở rộng trường Mầm non xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

Điểm a

0,10

 

 

 

0,10

3

Khu chế biến thủy sản tập trung và dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng Lạch Quèn

Xã Quỳnh Thuận

Điểm d

30,00

 

 

 

30,00

4

Xây dựng nhà văn hóa thôn 8, 9 xã Quỳnh Yên

Xã Quỳnh Yên

Điểm c

0,10

 

 

 

0,10

5

Khu chung cư cổ phần Đại Bách Khoa

Xã Quỳnh Nghĩa

Điểm d

8,09

 

 

 

8,09

6

Xây dựng nhà văn hóa xóm 12,13 xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

Điểm c

0,10

 

 

 

0,10

7

Xây dựng sân thể thao xóm 12,13 xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

Điểm a

0,38

 

 

 

0,38

8

Nhà thờ giáo họ Thanh Bình tại xã Quỳnh Thanh

Xã Quỳnh Thanh

Điểm c

0,51

0,51

 

 

 

9

Xây dựng trụ sở UBND xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

Điểm a

1,00

1,00

 

 

 

10

Xây dựng Trường mầm non tại xã Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

Điểm a

0,96

 

 

 

0,96

11

Khu dân cư chất lượng cao tại xã Quỳnh Nghĩa (phần còn lại)

Xã Quỳnh Nghĩa

Điểm d

8,00

7,58

 

 

0,42

12

Dự án chống quá tải khu vực huyện Quỳnh Lưu

Xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thuận, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm

Điểm b

0,12

0,05

 

 

0,07

13

Xây dựng cụm Trường Mầm non xã Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá

Điểm a

0,70

 

 

 

0,70

14

Chia lô đất ở vùng Cầu Cộ trên, Chặn rau xóm 3, một phần Kho phân xóm 6, xã Quỳnh Bá

Xã Quỳnh Bá

Điểm d

2,50

 

 

 

2,50

VII

Thị xã Hoàng Mai (22 công trình, dự án, diện tích 61,37 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Chống quá tải trạm biến áp Quỳnh Thiện 3,4; trạm biến áp Tiền Phong 1 Mai Hùng, trạm biến áp Quỳnh Trang 1, thị xã Hoàng Mai

Phường Quỳnh Thiện, Phường Mai Hùng, Xã Quỳnh Trang

Điểm b

0,03

0,02

 

 

0,01

2

Đấu giá đất ở nông thôn phía Bắc nhà ông Nguyễn Văn Chiến thôn 2, xã Quỳnh Liên

Xã Quỳnh Liên

Điểm d

0,80

 

 

 

0,80

3

Đấu giá đất ở tại nông thôn xóm 4, xã Quỳnh Lộc

Xã Quỳnh Lộc

Điểm d

4,00

 

 

 

4,00

4

Đấu giá đất ở đô thị phường Quỳnh Thiện

Phường Quỳnh Thiện

Điểm d

4,80

4,80

 

 

 

5

Chia lô đất ở đấu giá khu vực đồng ông Nam, nhà thánh khối Yên Ninh

Phường Quỳnh Dị

Điểm d

1,80

1,80

 

 

 

6

Đấu giá đất ở khối Quang Trung, phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

Điểm d

0,35

0,35

 

 

 

7

Đấu giá đất ở đô thị khối 12 (bám đường Vực Mấu), phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

Điểm d

6,50

6,50

 

 

 

8

Đất ở đô thị khối Tân Hải; xen dắm khối Tân Phong, Thân Ái.

Phường Quỳnh Phương

Điểm d

0,78

 

 

 

0,78

9

Đấu giá đất ở đô thị khối 7, khối 12, khối 13, phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

Điểm d

2,30

0,80

 

 

1,50

10

Đấu giá đất ở tại nông thôn xóm Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

Điểm d

3,10

 

 

 

3,10

11

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thị xã Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

Điểm b

11,00

 

 

 

11,00

12

Đấu giá đất ở vùng khe ngang, khối 5, phường Quỳnh Xuân

Phường Quỳnh Xuân

Điểm d

3,80

3,80

 

 

 

13

Mở rộng đền Bạch Y Đại Vương

Phường Mai Hùng

Điểm a

0,42

 

 

 

0,42

14

Tái định cư tại chỗ 2 hộ dân tại xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh

Điểm c

0,10

 

 

 

0,10

15

Đấu giá đất ở nông thôn xóm Tân Long, xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

Điểm d

2,90

 

 

 

2,90

16

Dự án đầu tư xây dựng sở hữu, kinh doanh, trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Hoàng Mai tại phường Quỳnh Thiện

Phường Quỳnh Thiện

Điểm c

0,63

0,24

 

 

0,39

17

Đấu giá đất ở nông thôn xóm Tân Long (vị trí 2), xã Quỳnh Lập)

Xã Quỳnh Lập

Điểm d

1,70

 

 

 

1,70

18

Đấu giá đất ở đô thị khối 5, phường Quỳnh Thiện (Sau chợ)

Phường Quỳnh Thiện

Điểm d

7,50

 

 

 

7,50

19

Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Đông Hồi

Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập

Điểm b

3,37

 

 

 

3,37

20

Đường cứu nạn và tái định cư các khu dân cư ven biển Đông Hồi

Xã Quỳnh Lộc

Điểm b

3,19

 

 

 

3,19

21

Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu (Khu công nghiệp Đông Hồi)

Xã Quỳnh Lập

Điểm d

2,00

 

 

 

2,00

22

Dự án chống quá tải khu vực thị xã Hoàng Mai

Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiên, Mai Hùng, Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Trang, Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên, Quỳnh Phương

Điểm b

0,30

0,11

 

 

0,19

VIII

Huyện Nghĩa Đàn (08 công trình, dự án, diện tích 9,94 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông nối từ QL48E đến đường Hồ Chí Minh

Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn

Điểm b

2,30

 

 

 

2,30

2

Chia lô đấu giá đất ở tại làng đông hưng, xóm 3- xã Nghĩa Yên

Xã Nghĩa Yên

Điểm d

0,68

0,68

 

 

 

3

Xây dựng Hệ thống cấp nước thô cho cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn

Xã Nghĩa long

Điểm b

1,69

0,62

 

 

1,07

4

Chia lô đấu giá đất ở xóm Khánh Tiến, xóm Tân Lập, xóm Hải Lộc

Xã Nghĩa Lộc

Điểm d

2,00

1,64

 

 

0,36

5

Chia lô đất ở xóm Khe Bai, xóm Đồng Tâm, xóm chợ

Xã Nghĩa Hội

Điểm d

1,22

 

 

 

1,22

6

Dự án đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - Thị xã Thái Hòa

TT Nghĩa Đàn

Điểm b

1,30

1,30

 

 

 

7

Cải tạo đường dây 110KV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp

Xã Nghĩa Liên, Nghĩa Tân, Nghĩa Tiến

Điểm b

0,53

 

 

 

0,53

8

Dự án chống quá tải khu vực huyện Nghĩa Đàn

TT Nghĩa Đàn, Xã Nghĩa Bình, Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, Nghĩa Minh, Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn

Điểm b

0,22

0,09

 

 

0,14

IX

Thị xã Thái Hòa (32 công trình, dự án, diện tích 83,89) ha

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường giao thông nối QL1A - Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm b

1,30

1,30

 

 

 

2

Đường ngang N7 và đường đầu cầu Hiếu 2

Phường Long Sơn

Điểm b

4,32

0,32

 

 

4,00

3

Cấp điện cho khu công nghiệp Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm b

0,05

0,05

 

 

 

4

Công trình chống quá tải lưới điện xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu

Xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu

Điểm b

0,05

0,05

 

 

 

5

Công trình chống quá tải cho trạm biến áp Chế biến Đông Hiếu và trạm biến áp Nghĩa Thuận 4, 1; trạm biến áp cơ quan Tây Hiếu

Tây Hiếu, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu

Điểm b

0,05

0,05

 

 

 

6

Xây dựng sân vận động phường Quang Phong

Phường Quang Phong

Điểm a

1,60

 

 

 

1,60

7

Chia lô đất ở xóm Nghĩa Dũng, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm d

3,16

 

 

 

3,16

8

Chia lô đất ở xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

Điểm d

4,78

 

 

 

4,78

9

Chia lô đất ở xóm 5A, xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận

Điểm d

2,09

 

 

 

2,09

10

Xây dựng Khu đô thị Long Sơn 1 (đồng Lầy)

Phường Long Sơn

Điểm d

14,34

9,99

 

 

4,35

11

Xây dựng Khu đô thị Long Sơn 2 (đồng Bờ Ao)

Phường Long Sơn

Điểm d

2,38

2,21

 

 

0,17

12

Xây dựng Khu đô thị Long Sơn 3 - Vực Giồng (đồng Kinh tế )

Phường Long Sơn

Điểm d

5,61

3,88

 

 

1,73

13

Xây dựng Khu đô thị Long Sơn 4 (Chia lô bám đường N6)

Phường Long Sơn

Điểm d

5,35

2,40

 

 

2,95

14

Xây dựng Khu đô thị Tây Hiếu xã Nghĩa Tiến (xóm Hưng Bắc)

Xã Nghĩa Tiến

Điểm d

4,16

 

 

 

4,16

15

Tuyến đường trục dọc D3 thuộc các dự án Xây dựng hạ tầng giao thông trung tâm đô thị mới thị xã Thái Hòa

Long Sơn, Hòa Hiếu

Điểm b

2,00

1,80

 

 

0,20

16

Xây dựng nghĩa trang Hòn Sếnh lớn xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm c

2,07

 

 

 

2,07

17

Chia lô đất ở đấu giá Khối Tây Hồ 1

Phường Quang Tiến

Điểm d

1,02

 

 

 

1,02

18

Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp

Tây Hiếu, Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận, Hòa Hiếu, Long Sơn

Điểm b

1,13

0,35

 

 

0,78

19

Chia lô đất ở đấu giá khu Nam Đồng Sắn, phường Long Sơn (bổ sung diện tích)

Phường Long Sơn

Điểm d

0,12

0,12

 

 

 

20

Cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu

Long Sơn; Quang Tiến; Nghĩa Tiến

Điểm b

5,80

0,50

 

 

5,30

21

Khu chế biến lâm sản tập trung các làng nghề mộc thị xã Thái Hòa

Phường Hòa Hiếu

Điểm d

2,50

 

 

 

2,50

22

Chia lô đất ở đường vào xóm Đông Thành

Xã Đông Hiếu

Điểm d

2,00

 

 

 

2,00

23

Chia lô đấu giá đất ở bám đường D1 phường Long Sơn

Phường Long Sơn

Điểm d

2,00

 

 

 

2,00

24

Chia lô đấu giá đất ở tại xóm Xuân Thọ, Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm d

3,45

2,10

 

 

1,35

25

Chia lô đấu giá đất ở xóm Đông Hưng, xã Nghĩa Mỹ

Xã Nghĩa Mỹ

Điểm d

1,00

 

 

 

1,00

26

Chia lô đất ở đấu giá xóm Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Tiến (cạnh bệnh viện đa khoa Thái Hòa)

Xã Nghĩa Tiến

Điểm d

0,50

 

 

 

0,50

27

Chia lô đấu giá xóm 8 xã Nghĩa Thuận ( Lô cây Si và Đồng Ga dải 2)

Xã Nghĩa Thuận

Điểm d

5,00

5,00

 

 

 

28

Chia lô đất ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

Điểm d

2,00

 

 

 

2,00

29

Chia lô đấu giá bám đường N8 phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

Điểm d

1,00

1,00

 

 

 

30

Chia lô đất ở khu vực phía Tây Cầu Hiếu 2

Nghĩa Tiến

Điểm d

3,00

0,50

 

 

2,50

31

Chia lô đất ở xen dắm xóm 2, xã Nghĩa Tiến

Xã Nghĩa Tiến

Điểm d

0,04

 

 

 

0,04

32

Dự án chống quá tải khu vực thị xã Thái Hòa

Phường Đông Hiếu, Xã Nghĩa Thuận

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

X

Huyện Tân Kỳ (03 công trình, dự án, diện tích 0,85 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Chia lô đấu giá đất ở vị trí chợ cũ, xã Đồng Văn

Xã Đồng Văn

Điểm d

0,35

 

 

 

0,35

2

Xây dựng chợ Vạn Long xã Giai Xuân

Xã Giai Xuân

Điểm c

0,40

 

 

 

0,40

3

Dự án chống quá tải khu vực huyện Tân Kỳ

Xã Kỳ Sơn, TT Tân Kỳ, Xã Nghĩa Đồng

Điểm b

0,10

0,05

 

 

0,06

XI

Huyện Qùy Hợp (03 công trình, dự án, diện tích 44,20 ha

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đập Bản Chiềng xã Châu Tiến

Xã Châu Tiến

Điểm b

10,50

 

 

 

10,50

2

Khai thác quặng thiếc bằng phương pháp hầm lò tại mỏ thiếc Suối Bắc thuộc xã Châu Hồng và xã Châu Thành huyện Quỳ Hợp

Xã Châu Hồng, xã Châu Thành

Điểm đ

33,20

 

 

 

33,20

3

Dự án chống quá tải khu vực huyện Quỳ Hợp

Xã Tam Hợp, Minh Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Thái

Điểm b

0,50

0,30

 

 

0,20

XII

Huyện Qùy Châu (04 công trình, dự án, diện tích 0,36 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cầu Huôi Mân 1

Xã Châu Nga

Điểm b

0,06

 

 

 

0,06

2

Xây dựng cầu Huôi Mân 2

Xã Châu Nga

Điểm b

0,06

 

 

 

0,06

3

Nâng cấp sửa chữa đập Huồi Pùng

Xã Châu Phong

Điểm b

0,20

 

 

 

0,20

4

Dự án chống quá tải khu vực huyện Quỳ Châu

Xã Châu Bính, Châu Hạnh, Quỳ Châu

Điểm b

0,04

0,02

 

 

0,02

XIII

Huyện Quế Phong (09 công trình, dự án, diện tích 7,37 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Hệ thống thủy lợi kết hợp nước sinh hoạt Nâm Tột, xã Châu Thôn

Xã Châu Thôn

Điểm b

1,00

 

 

 

1,00

2

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng Bản Pảo 1, xã Quang Phong

Xã Quang Phong

Điểm c

0,15

0,15

 

 

 

3

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng bản Tỉn Pú, xã Quang Phong

Xã Quang Phong

Điểm c

0,15

0,15

 

 

 

4

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng Bản Lín Khưởng, xã Quang Phong

Xã Nậm Nhoóng

Điểm c

0,06

 

 

 

0,06

5

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng Phương Tiến 1, xã Quang Phong

Xã Tiền Phong

Điểm c

0,12

0,12

 

 

 

6

Đấu giá đất ở nông thôn xóm Mới xã Châu Thôn

Xã Châu Thôn

Điểm d

0,40

 

 

 

0,40

7

Chia lô đất ở đấu giá Bản Đô, xã Châu Kim

Xã Châu Kim

Điểm d

0,19

 

 

 

0,19

8

Chia lô đất ở Bản Mường Hin, Na Dến xã Tiền Phong

Xã Tiền Phong

Điểm d

1,90

 

 

 

1,90

9

Đường giao thông nông thôn huyện Quế Phong

Tri Lễ, Châu Thôn

Điểm b

3,40

 

 

 

3,40

XIV

Huyện Kỳ Sơn (6 công trình, dự án, diện tích 12,38 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng đường giao thông liên bản từ Huồi Ức 1 - Huồi Ức 2 xã Huồi Tụ

Xã Huồi Tụ

Điểm b

3,50

 

 

 

3,50

2

Xây dựng mới trụ sở UBND xã Huồi Tụ

Xã Huồi Tụ

Điểm a

0,45

 

 

 

0,45

3

Nâng cấp đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất bản Xốp Phe

Xã Mường Típ

Điểm b

2,60

 

 

 

2,60

4

Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ bản Na Loi - Huồi Xán

Xã Na Loi

Điểm b

2,20

 

 

 

2,20

5

Xây dựng hệ thống thủy lợi khe Huồi Phưng bản Buộc Mú xã Na Ngoi

Xã Na Ngoi

Điểm b

0,30

 

 

 

0,30

6

Chia lô đất ở dân cư tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ

Thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ

Điểm d

3,33

 

 

 

3,33

XV

Huyện Tương Dương (12 công trình, dự án, diện tích 396,94 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng trường Tiểu học Thạch Giám điểm bản Mon

Xã Thạch Giám

Điểm a

0,30

 

 

 

0,30

2

Cầu dân sinh Chà Lúm, Cảnh Toong

Xã Yên Tĩnh

Điểm b

0,04

 

 

 

0,04

3

Cầu dân sinh Na Lật, Na Hỷ

Xã Nhôn Mai

Điểm b

0,80

 

 

 

0,80

4

Cầu dân sinh Bản Đửa 1, Bản Đửa 2, Minh Thành, Minh Tiến, Chăm Puông

Xã Lượng Minh

Điểm b

0,70

 

 

 

0,70

5

Khu tái định cư bản Xốp Cháo

Xã Lượng Minh

Điểm c

145,00

 

 

 

145,00

6

Khu tái định cư bản Phia Òi

Xã Nhôn Mai

Điểm c

128,00

 

 

 

128,00

7

Khu tái định cư bản Piêng Luống

Xã Nhôn Mai

Điểm c

110,00

 

 

 

110,00

8

Xây dựng Trạm xử lý rác thải Tam Thái

Xã Tam Thái

Điểm b

5,40

 

 

 

5,40

9

Tuyến đường dây 110kv Thủy điện Xỏong Con

Tam Hợp, Tam Thái

Điểm b

0,17

 

 

 

0,17

10

Xây dựng trường Mầm non Bản Phẩy

Xã Xiêng My

Điểm a

0,40

 

 

 

0,40

11

Tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích lịch sử Đền Vạn

Xã Xá Lượng

Điểm a

6,11

 

 

 

6,11

12

Dự án chống quá tải khu vực huyện Tương Dương

Xã Tam Quang, Tam Thái

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

XVI

Huyện Con Cuông (13 công trình, dự án, diện tích 73,77 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình thủy điện Chi Khê (mở rộng)

Xã Cam Lâm

Điểm b

25,00

 

 

 

25,00

2

Công trình thủy điện Khe Thơi (phần còn lại)

Xã Lạng Khê

Điểm b

26,81

 

14,27

 

12,54

3

Xây dựng trụ sở UBND xã Bình Chuẩn

Xã Bình Chuẩn

Điểm a

1,80

 

 

 

1,80

4

Xây dựng mới UBND xã và nhà văn hóa cộng đồng

Xã Bồng Khê

Điểm a

0,75

 

 

 

0,75

5

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Choang - Vườn Quốc gia Pù Mát

Xã Châu Khê

Điểm a

0,25

 

 

 

0,25

6

Đường giao thông từ Trung tâm xã Môn Sơn đến bản Cò Phạt - Bản Búng

Xã Môn Sơn

Điểm b

15,70

 

 

 

15,70

7

Đường giao thông Khe Choang đi Bãi Gạo

Xã Châu Khê

Điểm b

1,13

 

 

 

1,13

8

Xây dựng đường giao thông vào trạm cấp nước huyện

TT Con Cuông

Điểm b

0,10

 

 

 

0,10

9

Mở rộng nâng cấp đường giao thông nông thôn bản Cai, bản Cam

Xã Cam Lâm

Điểm b

1,80

 

 

 

1,80

10

Xây dựng đập tràn Khe Phì

Xã Thạch Ngàn

Điểm b

0,20

 

 

 

0,20

11

Xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng bản Yên Hòa

Xã Lạng Khê

Điểm c

0,08

 

 

 

0,08

12

Mở rộng trung tâm văn hóa xã

Xã Đôn Phục

Điểm c

0,10

0,10

 

 

 

13

Dự án chống quá tải khu vực huyện Con Cuông

Xã Chi Khê,Thị trấn Con Cuông, Xã Bồng Khê, Xã Châu Khê

Điểm b

0,05

0,04

 

 

0,01

XVII

Huyện Anh Sơn (20 công trình, dự án, diện tích 41,27 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng đường Đỉnh Sơn đi Bình Sơn

Xã: Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn

Điểm b

11,20

0,50

 

 

10,70

2

Xây dựng Cầu Cây Khế thôn7 Xã Lĩnh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

3

Xây dựng Cầu thôn Cây Chanh Xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

Điểm b

0,02

 

 

 

0,02

4

Xây dựng Cầu khe dài Xã Đức Sơn

Xã Đức Sơn

Điểm b

0,03

 

 

 

0,03

5

Xây dựng Cầu Khe Vắt Xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

Điểm b

0,01

 

 

 

0,01

6

Xây dựng Cầu bà Thảo thôn 5 Xã Cao Sơn

Xã Cao Sơn

Điểm b

0,01

0,01

 

 

 

7

Xây dựng Cầu Ráng thôn 2 Xã Long Sơn

Xã Long Sơn

Điểm b

0,02

 

 

 

0,02

8

Chống quá tải trạm biến áp Tổng đội thanh niên xung phong 1 huyện Anh Sơn

Xã Long Sơn

Điểm b

0,01

 

 

 

0,01

9

Chống quá tải trạm biến áp Lĩnh Sơn 3, TBA Vĩnh Phú 1, huyện Anh Sơn

Xã Lĩnh Sơn

Điểm b

0,02

0,02

 

 

 

10

Công trình: Chống quá tải trạm biến áp Thọ Sơn 2

Xã Thọ Sơn

Điểm b

0,01

 

 

 

0,01

11

Công trình: Chống quá tải trạm biến áp Vĩnh Sơn 1

Xã Vĩnh Sơn

Điểm b

0,01

 

 

 

0,01

12

Đường dây và trạm biến áp chống quá tải xã Thành Sơn, xã cẩm Sơn, xã Tường Sơn và xen dắm đầu tư tối thiểu trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp số 4 Đỉnh Sơn, 1 Bình Sơn, Thành Sơn 3, Thọ Sơn 4, Long Sơn 2, Khai Sơn 1, 3, Lĩnh Sơn 1, Cao Sơn 1, Phúc Sơn 3, Bãi Lim, Long Sơn 3, huyện Anh Sơn, Tào Sơn, Hùng Sơn

Xã Thành Sơn, Cẩm Sơn, Tường Sơn, Đỉnh Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Lĩnh Sơn, Cao Sơn, Phúc Sơn

Điểm b

0,14

 

 

 

0,14

13

Đường dây và trạm biến áp chống quá tải xã Hoa Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn và xen dắm đầu tư tối thiều trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp số 3 Thị trấn Anh Sơn, trạm biến áp số 2 Thạch Sơn, trạm biến áp số 1 Hoa Sơn, trạm biến áp số 3 Lạng Sơn, trạm biến áp số 1 Vĩnh Sơn, trạm biến áp số 3 Vĩnh Sơn, trạm biến áp Đức Sơn 1 và trạm biến áp số 4 Hội Sơn, Đò Rồng, Tường Sơn 4, Đỉnh Sơn 1, cẩm Sơn 1, huyện Anh Sơn và xã Lam Sơn huyện Đô Lương

Xã Hoa Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn, thị trấn Anh Sơn, Thạch Sơn, Hoa Sơn, Lạng Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Tường Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn

Điểm b

0,07

 

 

 

0,07

14

Xây dựng trạm biến áp Chống quá tải số 2 Hoa Sơn

Xã Hoa Sơn

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

15

Chống quá tải trạm biến áp Số 2 Phúc Sơn, huyện Anh Sơn

Xã Phúc Sơn

Điểm b

0,02

0,01

 

 

0,01

16

Xây dựng Chống quá tải Bãi Lim, huyện Anh Sơn

Xã Phúc Sơn

Điểm b

0,03

0,02

 

 

0,01

17

Xây dựng Chống quá tải trạm biến áp Tổng Đội 1

Xã Long Sơn

Điểm b

0,02

 

 

 

0,02

18

Chia lô đất ở đấu giá thôn 4, vùng Trại Cày, vùng Chợ Cũ xã Thành Sơn

Xã Thành Sơn

Điểm d

0,55

 

 

 

0,55

19

Dự án chống quá tải khu vực huyện Anh Sơn

Xã Tào Sơn, Hùng Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Tam Sơn, Đức Sơn

Điểm b

0,06

0,03

 

 

0,03

20

Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF (Khu công nghiệp Tri Lễ)

Xã Khai Sơn

Điểm d

29,00

6,32

 

 

22,68

XVIII

Huyện Đô Lương (22 công trình, dự án, diện tích 49,10 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư Cầu Dâu

Thị trấn Đô Lương, Đông Sơn

Điểm d

4,28

 

 

 

4,28

2

Đường nối từ cụm công nghiệp Lạc Sơn đi N5

Lạc Sơn, Thịnh Sơn, Tân Sơn

Điểm b

6,50

6,00

 

 

0,50

3

Đường ven sông Lam qua địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

Điểm b

5,00

 

 

 

5,00

4

Đường nối từ vườn Xanh đi Quốc lộ 7A (Thịnh Sơn), huyện Đô Lương

Thị trấn; Yên Sơn Văn Sơn; Thịnh Sơn,

Điểm b

9,70

8,40

 

 

1,30

5

Mở rộng đường Giao thông liên xã Bồi Sơn - Hồng Sơn, huyện Đô Lương (Gđ2)

Các xã Bồi Sơn, Hồng Sơn

Điểm b

2,67

2,00

 

 

0,67

6

Trạm bơm cấp nước Bơm Vực Lấm xã Đại Sơn

Xã Đại Sơn

Điểm b

0,10

 

 

 

0,10

7

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam đoạn qua xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

Điểm b

1,50

0,75

 

 

0,75

8

Đường dây chống quá tải

Xã Thái Sơn, xã Quang Sơn, xã Hiến Sơn, xã Trù Sơn, xã Đại Sơn

Điểm b

0,13

0,10

 

 

0,03

9

Xây dựng đường dây chống quá tải và xen dắm trạm biến áp

Tràng Sơn, Bồi Sơn, Lưu Sơn, Lam Sơn, Nhân Sơn,Thị Trấn, Đà Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn,

Điểm b

0,17

0,15

 

 

0,02

10

Mở rộng khu chứa rác thải rắn bãi xử lý tập trung của huyện tại xã Hồng Sơn

Xã Hồng Sơn

Điểm b

0,43

 

 

 

0,43

11

Chia lô đất ở đấu giá vùng Cây Nhạn xã Đông Sơn

Xã Đông Sơn

Điểm d

0,50

 

 

 

0,50

12

Chia lô đất ở đấu giá vùng sân vận động xóm Bắc Lam xã Giang Sơn Tây

Xã Giang Sơn Tây

Điểm d

0,16

0,07

 

 

0,09

13

Chia lô đất ở Vùng Làng Chuông xã Hiến Sơn,

Xã Hiến Sơn

Điểm d

0,64

0,32

 

 

0,32

14

Chia lô đất ở đấu giá hai bên đường từ Văn Đồng - Hòa Thiện, xã Hiến Sơn

Xã Hiến Sơn

Điểm d

0,06

 

 

 

0,06

15

Chia lô đấu giá đất ở xóm 7; vùng Đồng Lăng xóm 4 xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

Điểm d

3,03

2,84

 

 

0,19

16

Chia lô đấu giá đất ở vùng độc; Trưa Mạ xóm Quang trung, trường mầm non cũ xã Lưu Sơn

Xã Lưu Sơn

Điểm d

2,45

2,30

 

 

0,15

17

Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

Điểm c

1,01

1,01

 

 

 

18

Chia lô dấu giá vùng xóm 6,7,8 xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

Điểm d

7,30

7,30

 

 

 

19

Xây dựng bãi đậu xe và nhà chờ giáo họ Thượng Cát xã Tân Sơn

Xã Tân Sơn

Điểm c

0,06

 

 

 

0,06

20

Xây dựng bãi đậu xe của nhà thờ giáo họ Sơn La xã Xuân Sơn

Xã Xuân Sơn

Điểm c

0,05

 

 

 

0,05

21

Chia lô đất ở đấu giá Vùng Đồng Trai, xóm Thái Minh xã Bình Minh

Xã Minh Sơn

Điểm d

2,60

2,60

 

 

 

22

Xây dựng cụm công nghiệp Lạc Sơn

xã Lạc Sơn

Điểm d

0,76

 

 

 

0,76

XIX

Huyện Thanh Chương (21 công trình, dự án, diện tích 11,85 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường từ khối 7 đi khối 2, thị trấn Thanh Chương

TT Thanh Chương

Điểm b

0,12

0,12

 

 

 

2

Xây dựng nhà máy nước xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

Điểm b

0,09

 

 

 

0,09

3

Đường giao thông TL 533 đi xóm 4, xí nghiệp chè Hạnh Lâm

Xã Thanh Đức

Điểm b

1,30

 

 

 

1,30

4

Xây dựng Công trình đường giao thông nông thôn xã Thanh Đức, tuyến đường từ đường mòn Hồ chí Minh đi ngã tư xóm 1, xã Thanh Đức

Xã Thanh Đức

Điểm b

0,90

 

 

 

0,90

5

Xây dựng công trình trường mầm non Thanh An, xã Thanh An

Xã Thanh An

Điểm a

0,40

 

 

 

0,40

6

Xây dựng Trường Mầm non Thanh Long

Xã Thanh Long

Điểm a

0,44

0,44

 

 

 

7

Cải tạo phần cuối nguồn ĐZ 974 E15.11 lên 35 kV để chống quá tải và giảm tổn thất lưới điện

Thanh Sơn, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Thịnh, Thanh Lĩnh

Điểm b

0,10

0,01

 

 

0,09

8

Chống quá tải các trạm biến áp 1, trạm biến áp 2 Thanh Hòa; trạm biến áp Xóm Chuyền, trạm biến áp 2,3 Hạnh Lâm, trạm biến áp 2 Thanh Thịnh, trạm biến áp 4 Thanh Thịnh huyện Thanh Chương

Thanh Hòa, Hạnh Lâm, Thanh Thịnh

Điểm b

0,02

0,02

 

 

 

9

Chống quá tải trạm biến áp 2 Thanh Chi, trạm biến áp 2 Thanh Hà, trạm biến áp 1,3 Thị trấn Dùng huyện Thanh Chương

Thanh Hà, Thanh Chi, thị trấn

Điểm b

0,05

0,01

 

 

0,04

10

Chống quá tải các trạm biến áp 2 Thanh Nho, trạm biến áp 1,5 Thanh Tiên, trạm biến áp 1,2 Thanh Khê, huyện Thanh Chương

Thanh Nho, Thanh Tiên, Thanh Khê

Điểm b

0,02

0,02

 

 

 

11

Cải tạo nâng cấp lên 35kV phần cuối đường dây 972 E15.11

Thanh Hà, Thanh Tùng

Điểm b

0,03

0,03

 

 

 

12

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nối QL 46 C đi đường HCM qua địa bàn các xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm

Thanh Liên, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm

Điểm b

5,01

1,51

 

 

3,50

13

Chia lô đất ở cồn Xóm Mới (lối 2, Giáp sân Thể thao xóm Mới); Cồn Chó xóm Mới (lối 1, trước cửa anh Lưu Thu) và (lối 2, sau nhà anh Minh - anh Thắng)

Xã Thanh Nho

Điểm d

1,60

 

 

 

1,60

14

Dự án chống quá tải tại khu vực huyện Thanh Chương

Thị trấn Thanh Chương, xã Thanh Nho, Thanh Mỹ

Điểm b

0,15

0,03

 

 

0,12

15

Chia lô đất ở vùng Ba Nghè (vị trí số 3)

Xã Thanh Giang

Điểm d

0,51

0,47

 

 

0,04

16

Chi lô đất ở vùng nhà trẻ khối 7 Thị trấn Thanh Chương

Thị trấn

Điểm d

0,07

 

 

 

0,07

17

Chia lô đất ở đấu giá vùng Đông Thượng khu vực 1, vùng cải tạo Luân Hồng,

Xã Đồng Văn

Điểm d

0,68

0,27

 

 

0,41

18

Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng, thuộc dự án Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Thanh Thủy

Xã Thanh Thủy

Điểm b

0,11

 

 

 

0,11

19

Dự án chống quá tải khu vực huyện Thanh Chương

TT Thanh Chương, Xã Đồng Văn, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Lâm, Thanh Lĩnh

Điểm b

0,13

0,04

 

 

0,09

20

Xây dựng công viên cây xanh tại Khối 9, thị trấn Thanh Chương

Thị trấn Thanh Chương

Điểm a

0,09

0,09

 

 

 

21

Đường giao thông từ Khối 8 đi Khối 9 thị trấn Thanh Chương

Thị trấn Thanh Chương

Điểm b

0,03

 

 

 

0,03

XX

Huyện Nam Đàn (9 công trình, dự án, diện tích 8,56 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Xuân Lâm

Xã Xuân Lâm

Điểm a

1,13

1,13

 

 

 

2

Chia lô đất ở tại xã Kim Liên (Nhà văn hóa các xóm: Sen 3, Hoàng Trù 1, Hồng Sơn 2, Mậu 1, Mậu 3, Mậu 4, Mậu 5)

Xã Kim Liên

Điểm d

0,18

 

 

 

0,18

3

Chia lô đất ở tại xã Khánh Sơn (các vùng: Trệch Nẩy, Nền kho HTX Khánh Sơn 1, Ao xóm 8)

Xã Khánh Sơn

Điểm d

0,60

 

 

 

0,60

4

Xây dựng Nhà học giáo lý giáo xứ Yên Lạc

Xã Nam Lĩnh

Điểm c

0,19

 

 

 

0,19

5

Phục hồi Chùa Yên Lạc

Xã Nam Lĩnh

Điểm c

1,90

 

 

 

1,90

6

Trạm y tế xã Nam Anh

Xã Nam Anh

Điểm a

0,31

 

 

 

0,31

7

Khu tái định cư các hộ dân xóm lâm nghiệp Núi Chung, xã Kim Liên

Xã Kim Liên

Điểm c

3,80

0,80

 

 

3,00

8

Mở rộng giáo xứ Vạn Lộc

Xã Nam Lộc

Điểm c

0,05

 

 

 

0,05

9

Dự án chống quá tải khu vực huyện Nam Đàn

Xã Nam Lĩnh, Nam Xuân, Hùng Tiến, Nam Xuân, Nam Thanh, Xuân Lâm, Vân Diên

Điểm b

0,40

0,27

 

 

0,13

XXI

Huyện Hưng Nguyên (3 công trình, dự án, diện tích 1,29 ha)

 

 

 

 

 

 

 

1

Xử lý sạt lở đê và bảo vệ di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Liệt

Xã Hưng Lam

Điểm a

0,50

 

 

 

0,50

2

Trường THCS xã Hưng Yên Nam

Xã Hưng Yên Nam

Điểm a

0,54

 

 

 

0,54

3

Dự án chống quá tải khu vực huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Tây, Hưng Thái, Hưng Châu

Điểm b

0,25

0,15

 

 

0,10

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Sơn
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực