Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 06/TTr - HĐND ngày 25 tháng  6  năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

1. Các hoạt động giám sát thường kỳ

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định: xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; chất vấn và xem xét kết quả trả lời chất vấn; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Giám sát chuyên đề

a) Lĩnh vực pháp chế

Giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

b) Lĩnh vực kinh tế ngân sách

Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành về cơ chế chính sách (thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

c) Lĩnh vực văn hóa xã hội

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019.

d) Lĩnh vực dân tộc

Giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 15, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, Hai 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thị Quỳnh Vân
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

         • 10/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực