Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của công trình đã được thông qua tại Nghị quyết 28/NQ-HĐND, 06/NQ-HĐND, 24/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG (BỔ SUNG) ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019; ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 28/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2017, NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2018, NGHỊ QUYẾT SỐ 24/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 63/TTr - UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019, như sau:

1. Danh mục công trình, dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua:

Tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 111 công trình, dự án, cụ thể:

- Thành phố Bắc Kạn: 11 công trình;

- Huyện Chợ Đồn: 5 công trình;

- Huyện Bạch Thông: 10 công trình;

- Huyện Na Rì: 10 công trình;

- Huyện Ba Bể: 33 công trình;

- Huyện Pác Nặm: 13 công trình.

- Huyện Ngân Sơn: 29 công trình.

2. Chuyển mục đích sử dụng 188.802,7m2 đất trồng lúa; 60.009,7m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 69 công trình, dự án.

(Danh mục chi tiết tại biểu s01, 02 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh tên chủ đầu tư đối với 05 công trình, dự án phát triển đô thị đã được thông qua tại các Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Danh mục chi tiết tại biểu s 03 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh
y, HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Huyện
(thành) ủy, HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
-Lưu: VT,HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NĂM 2019 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số:
16
/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sdụng đất (m2)

GHI CHÚ

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7) +(8)+(9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng

 

 

 

8.939.720.4

188.280.9

60.009.7

4.0

8.691.125.8

 

I

THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

 

 

6.490.926.3

65.000.0

-

-

6.425.926.3

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn

Trường mầm non Đức Xuân II ăng ký bsung diện tích)

Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng công trình

Phường Đức Xuân

2.370.0

 

 

 

2.370.0

 

2

Ban Qun lý dự án Đu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn

Trường mầm non Đức Xuân II ăng ký bsung diện tích)

Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Phường Đức Xuân

1.000.0

 

 

 

1.000.0

 

3

Ban Qun lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn

Trường mầm non xã Dương Quang

Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thành ph Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án

Xã Dương Quang

2.500.0

 

 

 

2.500.0

 

4

Sở Giao thông Vận ti

Tuyến đường 257 - Đôn Phong thuộc Hợp phần 1- Khôi phục ci tạo đường địa phương (kế hoạch năm thứ 2), Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông vận ti phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện

Xã Dương Quang

7.950.0

500.0

 

 

7.450.0

 

5

Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-EVNVPC ngày 11/3/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án

Phường Huyền Tụng

3.000.0

 

 

 

3.000.0

 

6

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Ci tạo đường dây 35kV lộ 371- E26.1 Bắc Kạn - Nà Phặc (đoạn từ vị trí CD371-7/12A đến vtrí 25) và xây dựng mạch vòng lộ 378&371

Quyết đnh số 3020/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tng công ty Điện lực miền Bc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 cho Công ty Điện lực Bc Kạn

Phường Huyền Tụng

26.3

 

 

 

26.3

 

7

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành ph Bc Kạn

Quyết định số 1580/QĐ- BHXH ngày 29/9/2017 của Bo hiểm xã hội Việt nam

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

2.000.0

 

 

 

2.000.0

Công trình đã được HĐND thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 với tổng diện tích là 2000 m2 tại phưng Đức Xuân. Tuy nhiên, nay thay đổi vị trí địa điểm thực hiện dự án lên phường Minh Khai

8

Ban Qun lý dự án Đu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn

Khu dân cư Thôn Dầy, phường Sông Cầu

Quyết định số 2187/QĐ- UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Phường Sông Cầu

47.880.0

 

 

 

47.880.0

 

9

Ban Qun lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phBắc Kạn

Khu dân cư thôn Phặc Tràng xã Dương Quang

Văn bản số 3071/UBND- KTTCKT ngày 07/6/2019 của UBND tnh về việc đồng ý phương án xây dựng khu dân cư

Xã Dương Quang

35.600.0

8.000.0

 

 

27.600.0

 

10

Lựa chọn Nhà đu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ

Khu dân cư phía sau đồi Tnh y

Thông báo số 27/TB-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu và xã Nông Thượng

488.600.0

16.500.0

 

 

472.100.0

 

11

Lựa chọn Nhà đầu theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ

Khu đô thị Bắc Sông Cầu (b sung)

Văn bản số 4832/UBND-XDCB ngày 04/9/2018 của UBND tnh Bc Kạn về việc thực hiện dự án

Phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Huyền Tụng và xã Dương Quang

5.900.000.0

40.000.0

 

 

5.860.000.0

Công trình đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ- HĐND ngày 10/12/2018 với diện tích 1,110,267m2. Nay đăng ký bổ sung với diện tích 5.900.000

II

HUYỆN CHỢ ĐN

 

 

 

240.516.9

5.8

9.7

0.0

240.501.4

 

1

Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Kè chống xói lở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phvề việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách

Xã Nam Cường

237.700.0

 

 

 

237.700.0

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn mới từ lưới điện Quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

- Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn mới từ lưới điện quốc gia tnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

- Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt báo các nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn mới từ lưới điện quốc gia tnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Xã Xuân Lạc

191.9

5.8

9.7

 

176.4

 

3

Công ty Điện lực Bắc Kạn

SCL Đường dây 172E26.1 Bắc Kạn 172E26.2 Chợ Đồn

Quyết định số 1872/QĐ-NGC ngày 24/5/2018 của Công ty lưới điện cao thế miền bắc

Thị trấn Bằng Lũng

225.0

 

 

 

225.0

 

4

Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn

Nâng cấp vỉa hè tuyến đường đoạn từ ngã tư đường rẽ xuống Mnước đến ngã ba biển t16 và đoạn từ ngã ba Kiểm lâm đến vườn hoa tổ 12; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm ngã tư Chi cục thuế (cũ)

Quyết định s3536/QĐ-UBND huyện ngày 21/12/2018 của UBND huyện về việc giao chtiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định s 917/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt điều chnh danh điểm công trình xây dựng cơ bản (vn sự nghiệp kinh tế mang tính chất xây dựng cơ bn)

Thị trấn Bằng Lũng

400.0

 

 

 

400.0

 

5

Sở Tài chính

Sửa cha, khắc phục sạt lở di tích lịch snhà máy in tiền Phja Tcxã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Văn bản số 5966/UBND- THVX ngày 23/10/2018 của UBND tnh Bắc Kạn về việc sửa cha, khắc phục sạt lở Di tích lịch sử Nhà máy in tiền Phja Tắc

Xã Bản Thi

2.000.0

 

 

 

2.000.0

 

III

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

25.828.2

1.211.0

0.0

0.0

24.317.2

 

1

Sở Giao thông Vận ti

Tuyến đường ĐT257 (nay là QL3B) Đôn Phong thuộc Hợp phần 1- Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoạch năm th 2), Dự án xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết đnh số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tnh Bc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1209/QD-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện

Xã Đôn Phong

8.950.0

350.0

 

 

8.600.0

 

2

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo đường dây 35kV lộ 371 - 526,1 Bc Kạn - Nà Phặc (đoạn vị trí CD371-7/12A đến vị trí 25) và xây dựng mạch vòng lộ 378&371

Quyết định số 1430/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng

Các xã: Hà Vị, Cẩm Giàng

627.6

16.6

 

 

611.0

 

3

Công ty Điện lực Bc Kạn

Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-373 E26,1 Bc Kạn Cao Sơn - Côn Minh

Quyết định số 1432/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Đin lực Bc Kạn về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng

Xã Cao Sơn

38.0

38.0

 

 

 

 

4

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực

Đường dây 110kV sau TBA 220kV Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-EVNNPC ngày 11/3/2019 về việc: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khthi đầu tư xây dựng dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Kạn

Các xã: Hà Vị, Cm Giàng

2.970.5

285.1

 

 

2.685.4

 

5

UBND huyện Bạch Thông

Xây dựng trụ sở UBND xã Dương Phong

Quyết định số 1719/UBND-CN ngày 05/4/2019 ca UBND tnh Bắc Kạn về việc kiểm tra, rà soát và lp danh mục đầu tư xây dựng mới trụ sở cấp xã giai đoạn 2019 - 2020

Xã Dương Phong

5.000.0

 

 

 

5.000.0

 

6

UBND huyện Bạch Thông

Trạm Y tế xã Dương Phong

Quyết định số 1719/UBND-CN ngày 05/4/2019 của UBND tnh Bắc Kạn về việc kiểm tra, rà soát và lập danh mc đầu tư xây dựng mới trụ scấp xã giai đoạn 2019-2020

Xã Dương Phong

1.500.0

 

 

 

1.500.0

 

7

UBND huyện Bạch Thông

Cầu Bn Luông xã Mỹ Thanh

Quyết định số 3907/QĐ-TCĐBVN ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưng Tng cục Đường bộ VN về việc phê duyệt thiết kế bn vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Gói thầu BK:04-XD:1 - Dự án thành phần 4, tnh Bắc Kạn (BK:04-DADT01) thuộc hợp phần cầu dân sinh - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Xã Mỹ Thanh

842.1

521.3

 

 

320.8

 

8

UBND huyện Bạch Thông

Trụ s UBND xã Cẩm Giàng (b sung)

Quyết định số 2908a/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Xây dựng trụ sUBND xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tnh Bc Kạn

Xã Cẩm Giàng

600.0

 

 

 

600.0

 

9

Tòa án nhân dân tnh Bắc Kạn

Xây dựng Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông

Quyết đnh số 235A/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 22/10/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án xây dựng mới trụ slàm việc Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông tnh Bc Kạn

Xã Tân Tiến

5.000.0

 

 

 

5.000.0

 

10

UBND huyện Bạch Thông

Xây dựng Trụ sở UBND xã Mỹ Thanh

Văn bản số 469/SKHĐT- TH ngày 03/5/2019 của S Kế hoạch và Đu tư về việc thực hiện các thủ tục đầu tư phân bổ nguồn vốn dự phòng bổ sung vào đầu tư công trung hạn được HĐND tnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 HĐND tnh khóa IX

Xã Mỹ Thanh

300.0

 

 

 

300.0

 

IV

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

208.743.0

11.239.1

0.0

4.0

197.499.9

 

1

Sở Giao thông Vận tải

Tuyến đường Cường Lợi - Vũ Loan luyện Na Rì thuộc Hợp phần 1- Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoạch năm thứ 2), Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tnh Bắc Kạn vviệc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hp phần 1 - Khôi phục, ci tạo đường địa phương thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Các xã: Cường Lợi, Vũ Loan

7.630.0

839.0

0.0

0.0

6.791.0

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bc Kạn

Bổ trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng

Quyết định s 1872/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách

Xã Lương Thượng

182.000.0

9.000.0

0.0

0.0

173.000.0

 

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Sửa cha cấp bách Hồ nước Sum Ngược

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố tình huống khẩn cấp đập đất các hồ chứa nước Bản Cuôn, Sum Ngược, Khuổi Khe bị thấm có nguy cơ gây mất an toàn.

Xã Văn Học

5.000.0

 

0.0

0.0

5.000.0

 

4

UBND xã Xuân Dương

Đường vào khu sản xuất Nà Vẹn Khau Khuyên

Quyết định số 2589a/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các công trình Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Na Rì năm 2018

Xã Xuân Dương

6.500.0

200.0

0.0

0.0

6.300.0

 

5

UBND xã Xuân Dương

Đập cửa thu, ống dn nước Khuổi Mần - Thôn Chn, xã Xuân Dương

Quyết định số 2589a/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các công trình Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Na Rì năm 2019

Xã Xuân Dương

3.000.0

400.0

0.0

0.0

2.600.0

 

6

UBND xã Xuân Dương

Đường Vng Cai sông Na Rì đến Pò Nim thôn Nà Cai, xã Xuân Dương

Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đu tư phát triển nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mới năm 2019

Xã Xuân Dương

2.604.0

357.0

0.0

0.0

2.247.0

 

7

UBND xã Dương Sơn

Xây dựng phòng học điểm trường Mầm non Nà Nen (04 phòng học), xã Dương Sơn

- Quyết định số 258/QĐ-UBND của UBND huyện Na Rì ngày 30/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 năm 2019.

- Quyết định s19/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát trin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -Chương trình 135 năm 2019

Xã Dương Sơn

1.278.0

443.1

0.0

0.0

834.9

 

8

UBND xã Văn Minh

Nhà văn hóa thôn Nà Ro

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 xây dng giai đoạn 2018-2020 huyện Na Rì

Xã Văn Minh

339.1

 

0.0

0.0

339.1

 

9

UBND xã Văn Minh

Nhà văn hóa thôn Khuổi Liềng

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 xây dựng giai đoạn 2018-2020 huyện Na Rì

Xã Văn Minh

387.9

 

0.0

0.0

387.9

 

10

Công ty Điện lực Bắc Kạn

CT Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-373 E26.1 Bắc Kạn Cao Sơn - Côn Minh

Quyết định s1432/QĐ-CPBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bc Kạn

Xã Côn Minh

4.0

 

0.0

4.0

0.0

 

V

HUYỆN BA B

 

 

 

501.673.0

40.636.0

0.0

0.0

461.037.0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường Đon Dài - Khuổi Ha, xã Chu Hương, huyện Ba B, tnh Bắc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba B

Xà Chu Hương

34.786.0

1.341.00

 

 

33.445.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Bc Kạn với tổng diện tích là 16.000 m2 (LUA: 2.000 m2, Đất khác: 14.000 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

2

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Kênh mương Nà Mặn thôn Nà Hai, xã Qung Khê, huyện Ba Bể, tnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ca UBND huyện Ba Bể

Xã Quảng Khê

700.0

400.0

 

 

300.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tnh Bắc Kạn với tng diện tích là 800 m2 (LUA: 700 m2, Đất khác: 100 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường Nà Vè - Bjoóc Ve, xã MPhương, huyện Ba Bể, tnh Bắc Kạn

Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Mỹ Phương

25.083.0

424.0

 

 

24.659.0

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường Khuổi Trà - Phja Phạ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Phúc Lộc

28.000.0

15.000.0

 

 

13.000.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kn với tổng diện tích là 9000 m2 (LUA: 3.000 m2, Đất khác: 6.000 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

5

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mớ đường Nà Đông - Nà On, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Chu Hương

10.000.0

1.200.0

 

 

8.800.0

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyên Ba Bể

Mở đường Nà Ma - Phiêng Chi (đoạn 2), xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Phúc Lộc

39.500.0

4.500.0

 

 

35.000.0

 

7

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường Nà Sliến - Tọt Còn (đoạn 2), xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Cao Thượng

23.400.0

3.400.0

 

 

20.000.0

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mđường thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Đồng Phúc

7.800.0

2.300.0

 

 

5.500.0

 

9

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Tuyến đường Cốc Pái - Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Địa Linh

10.100.0

300.0

 

 

9.800.0

 

10

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở mới đường liên thôn Khuổi Luông - Nà Niềng (đoạn 2), xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Khang Ninh

8.300.0

0.0

 

 

8.300.0

 

11

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường từ thôn Nà Mặn đi thôn Khuổi Mòn (đoạn 2), xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Thượng Giáo

12.990.0

450.0

 

 

12.540.0

 

12

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường nội thôn từ Nà Vè-Giang Coọng (đoạn 2), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết đnh số 2579/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Bành Trạch

6.000.0

 

 

 

6.000.0

 

13

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mđường nội thôn Khuổi Khét (đoạn 2), xã Bành Trạch, huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Bành Trạch

6.100.0

 

 

 

6.100.0

 

14

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường nội thôn Tổm Làm (đoạn 2), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Bành Trạch

15.000.0

 

 

 

15.000.0

 

15

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường nội thôn Nà Còi (đoạn 2), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Bành Trạch

9.700.0

1.200.0

 

 

8.500.0

 

16

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường liên thôn Nà Nghè - Đán My - Nà Phại (đoạn 2), xã Nam Mu, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Nam Mu

23.370.0

3.500.0

 

 

19.870.0

 

17

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ba B

Mđường liên thôn Nà Ngòa (đoạn 2), thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định s2616/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Qung Khê

4.080.0

230.0

 

 

3.850.0

 

18

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mđường vào khu kinh tế Cốc Liềng (đoạn 2), thôn Nà Hai, xã Quảng Khê, huyện Ba B, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Qung Khê

2.970.0

210.0

 

 

2.760.0

 

19

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường nội thôn Nà Diếu (đoạn 2), xã Hoàng Trĩ, huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Hoàng Trĩ

3.600.0

150.0

 

 

3.450.0

 

20

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường đi thôn Coọc Mu (đoạn 2), xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 cua UBND huyện Ba Bể

Xã Hoàng Trĩ

4.680.0

180.0

 

 

4.500.0

 

21

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường sản xuất Nà Chả - Khuổi Ling (đoạn 2), thôn Nà Chá, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Cao Trĩ

7.900.0

250.0

 

 

7.650.0

 

22

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Trụ sở UBND xã Đồng Phúc

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hi đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xã Đồng Phúc

3.500.0

0.0

 

 

3.500.0

 

23

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường Bản pjàn - Nà slung xã Qung Khê

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của SKế hoạch và Đầu tư

Xã Quảng Khê

51.000.0

1.000.0

 

 

50.000.0

 

24

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Ci tạo, nâng cấp đường Đầu Đẳng - Bn Cám, xã Nam Mu

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Nam Mu

21.500.0

3.500.0

 

 

18.000.0

 

25

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường liên thôn Mỏ Đá (Thượng Giáo) - Pác Châm (Bành Trạch)

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Bành Trạch

45.000.0

0.0

 

 

45.000.0

 

26

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường Pàn Han, xã Địa Linh

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Địa Linh

45300.0

300.0

 

 

45.000.0

 

27

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Cải tạo, nâng cp đường Đồn Đèn - Nà Kiêng, xã Khang Ninh

Văn bản 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Khang Ninh

45.200.0

200.0

 

 

45.000.0

 

28

UBND xã Thượng Giáo

Rải bê tông đường 279 - nhà ông Vũ thôn Phiêng Chì

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện Ba Bể

Xã Thượng Giáo

450.0

 

 

 

450.0

 

29

UBND xã Thượng Giáo

Nhà văn hóa thôn Phya Khao

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện Ba Bể

Xã Thượng Giáo

100.0

 

 

 

100.0

 

30

UBND xã Thượng Giáo

Nhà Văn hóa thôn Nà Mặn

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện Ba Bể

Xã Thượng Giáo

100.0

 

 

 

100.0

 

31

UBND xã Địa Linh

Nhá văn hóa xã Địa Linh

Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện Ba Bể

Xã Địa Linh

300.0

 

 

 

300.0

 

32

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xẫ Nam Mu

3.392.0

601.0

 

 

2.791.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bc Kạn với tổng diện tích là 25.459 m2 (RDD: 1.100 m2. Đất khác: 24.459 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

33

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Trường mầm non xã Cao Thượng (b sung)

Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Cao Thượng

1.772.0

 

 

 

1.772.0

Công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh với tổng diện tích là 5000 m2. Nay thu hồi b sung thêm

VI

HUYỆN PÁC NẬM

 

 

 

308.139.0

14.989.0

0.0

0.0

293.150.0

 

1

UBND huyện Pác Nặm

Đường Bản Cảm - Lủng Vài - Phiêng Ca - Phiêng Sxã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư công trình

Các xã: Cổ Linh, Nghiên Loan

52.000.0

4.000.0

 

 

48.000.0

 

2

UBND huyện Pác Nặm

Đường Chộc Pạo - Khắp Khinh xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư công trình

Xã Công Bằng

47.000.0

600.0

 

 

46.400.0

 

3

UBND huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Phja Đăm - Lùng Mít xã Đằng Thành, huyện Pác Nặm

Tờ trình số 49/TTr- SKHĐT ngày 31/5/2019 của SKế hoạch và Đầu tư về việc trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Xã Bằng Thành

60.000.0

2.000.0

 

 

58.000.0

 

4

Công ty Điện lực Bc Kạn

Mạch vòng đường dây 35Kv huyện Ba Bể-huyện Pác Nặm (b sung)

Quyết định số 1431/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện Lực Bc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Các xã: Cao Tân, CLinh, Bộc B

79.0

79.0

 

 

 

Tại Nghquyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bc Kạn đã thông qua 682 m2 các loại đất khác nay đăng ký bổ sung 79 m2 đất trồng lúa

5

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Khắc phục sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Văn bản số 190/UBND-KT ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Quyết định giao vốn của Thtướng Chính phủ

Xã Cổ Linh

126.100.0

4.600.0

 

 

121.500.0

 

6

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Nà Lẻo, thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vn ti; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành

600.0

130.0

 

 

470.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 130 m2 Nay đăng ký bổ sung 600 m2

7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Khuổi Mạn, thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận ti; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành

680.0

100.0

 

 

580.0

Công trình dã dược HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết s 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 vi diện tích 420 m2 Nay đăng ký b sung 680 m2

8

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Nà Lẳng, thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định s622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành

1.749.0

1.249.0

 

 

500.0

Công trình đã được HĐNĐ tỉnh Bc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 231 m2 đt trồng lúa nay đăng ký b sung 1.749 m2

9

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Nà Suôn, thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận ti; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Giáo Hiệu

365.0

125.0

 

 

240.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết s 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 vi diện tích 285 m2 Nay đăng ký bổ sung 365 m2

10

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Bản Nghè - Nà Lỏng, thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã C Linh

1.970.0

460.0

 

 

1.510.0

Công trình đà được HĐND tỉnh Bc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với 760 m2 Nay đăng ký bổ sung 1.970 m2

11

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Cốc Bát, thôn Pác Giả, xã Nghiên Loạn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ giao thông Vận ti; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận ti; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Nghiên Loan

866.0

296.0

 

 

570.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 194 m2 Nay đăng ký b sung 866 m2

12

UBND huyện Pác Nặm

Nâng cấp, mở rộng khu tổ chức lhội Mù Là tại thôn Lủng Phặc xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Văn bản số 80/UBND- XDCB ngày 29/01/2018 của UBND huyện Pác Nặm về việc đồng ý về chtrương lập dự án

Xã Cổ Linh

13.500.0

 

 

 

13.500.0

 

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công tnh giao thông tnh

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Ci tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B, tỉnh Bc Kạn

Các xã: Nghiên Loan, Xuân La

3.230.0

1.350.0

 

 

1.880.0

 

VII

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

1.163.894.0

55.200.0

60.000.0

0.0

1.048.694.0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Xử lý rác thải xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xử lý rác thải xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xã Bằng Vân

1.810.0

 

 

 

1.810.0

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trường Mầm non Bằng Vân (điểm trường Nặm Nộc), xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bc Kạn.

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đu tư công trình: Trường Mầm Non Bằng Vân (điểm trường Nậm Nộc), huyện Ngân Sơn

Xã Bằng Vân

829.0

 

 

 

829.0

 

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trạm y tế xã Đức Vân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Đức Vân

1.000.0

 

 

 

1.000.0

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường trục xã từ Quốc lộ 279 đến Trụ sở UBND xã Trung Hòa.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Trung Hòa

1.000.0

 

 

 

1.000.0

 

5

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng.

Quyết định s 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Vân Tùng

50.000.0

3.000

 

 

47.000.0

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Phiêng Lèng - Khuồi Hẻo - Phiêng Sloóng, xã Cốc Đán.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Cốc Đán

80.000.0

2.000

 

 

78.000.0

 

7

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

90.000.0

2.000

 

 

88.000.0

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Khuổi Luông (Lãng Ngâm) đi Lùng Miệng (xã Thuần Mang).

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Các xã: Lãng Ngâm, Thuần Mang

45.000.0

3.000

 

 

42.000.0

 

9

Ban Quản lý dự án Đầu tư vxây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Quốc lộ 279 đi Bản Cấu - Khuổi Khoang, xã Hương Nê.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Hương Nê

60.000.0

2.500

 

 

57.500.0

 

10

Ban Quản dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Bản Hòa đi Cảng Cào, xã Trung Hòa.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Trung Hòa

43.000.0

1.500

 

 

41.500.0

 

11

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn Cốc Ó - Slam Kha, xã Thuần Mang.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

18.000.0

2.000

 

 

16.000.0

 

12

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường 251 - Thm Ông (đoạn 2), thôn Thẳm Ông, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Ân

48.000.0

3.000

 

 

45.000.0

 

13

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường 251 - Khuổi Slảo (đoạn 3), thôn Khui Slảo, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyn Ngân Sơn giai đon 2018-2020.

Xã Thượng Ân

42.000.0

2.000

 

 

40.000.0

 

14

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Bản Sù - Khuổi Slương, xã Cốc Đán

Quyết định s596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Cốc Đán

72.000.0

5.000

 

 

67.000.0

 

15

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Bản Chang - Phía Pảng, xã Đức Vân

Quyết định sổ 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giâm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Đức Vân

71.000.0

4.000

 

 

67.000.0

 

16

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dng huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Đèo Gió - Phía Khao, xã Vân Tùng

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xà Vân Tùng

36.000.0

 

 

 

36.000.0

 

17

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Nà Lạn - Phía Pàng, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Ân

36.000.0

3.000

 

 

33.000.0

 

18

Ban Qun lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Khau Khang-Nà Đeng, xã Vân Tùng

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Vân Tùng

52.000.0

 

 

 

52.000.0

 

19

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Nà Dy-Củm Tát, xã Thuần Mang

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

25.000.0

2.000

 

 

23.000.0

 

20

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường thôn Quan Làng-Đông Chót, xã Đức Vân-Bằng Vân

Quyết đnh số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Các xã: Đức Vân, Bằng Vân

30.000.0

5.000

 

 

25.000.0

 

21

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Khuổi Khương-Khuổi Đăm, xã Thượng Quan

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Quan

26.000.0

1.000

 

 

25.000.0

 

22

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Lâm nghiệp Nà La-Ao Nà Ngàm thôn Bó Lếch, xã Lãng Ngâm

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Lãng Ngâm

56.000.0

4.000

 

 

52.000.0

 

23

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trường Mầm non Bằng Vân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Bằng Vân

600.0

 

 

 

600.0

 

24

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trường Mầm non Thuần Mang

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

300.0

 

 

 

300.0

 

25

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trụ s UBND xà Đức Vân

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tnh Bc Kạn về Điều chnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đi ngân sách địa phương).

Xã Đức Vân

6.700.0

 

 

 

6.700.0

 

26

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Trụ sở UBND xã Trung Hòa

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 ca HĐND tỉnh Bc Kạn về Điều chnh, bổ sung kế hoạch vốn đu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đi ngân sách địa phương).

Xã Trung Hòa

5.000.0

 

 

 

5.000.0

 

27

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công trình Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa thám huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1767/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Thượng Ân

255.000.0

9.000

60.000

 

186.000.0

 

28

Sở Giao thông Vận ti

Tuyến đường Vân Tùng - Cốc Đán huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn, thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sn đường địa phương (LRAMP) thuộc hợp phần 1

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận ti phê duyệt d án đu tư xây dựng; Quyết đnh số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện

Các xã: Vân Tùng, Cốc Đán

9.270.0

1200

 

 

8.070.0

 

29

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Xây dựng lớp học phân trường mầm non Lũng Lịa thị trấn Nà phặc

Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện Ngân Sơn.

Thị trấn Nà Phặc

2.385.0

 

 

 

2.385.0

 

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NĂM 2019 (BỔ SUNG)
(Kèm theo Nghị quyết số:
16
/NQ - HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cthực hiện dự án

Đa đim (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

GHI CHÚ

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

Đt trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đt khác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7) +(8)+(9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tng

 

 

 

8.585.307.3

188.802.7

60.009.7

-

8.166.451.5

 

I

THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

 

 

6.432.150.0

65.000.0

-

-

6.367.150.0

 

1

S Giao thông Vn tải

Tuyến đưng 257 - Đôn Phong thuộc Hợp phần 1 Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoạch năm thứ 2), Dự án xây dựng cu dân sinh và quản lý tài sn đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện

Xã Dương Quang

7.950.0

500.0

 

 

7.450.0

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Bắc Kạn

Khu dân cư thôn Phặc Tràng xã Dương Quang

Văn bn số 3071/UBND- KTTCKT ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc đồng ý phương án xây dựng khu dân cư

Xã Dương Quang

35.600.0

8.000.0

 

 

27.600.0

 

3

Lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính Ph

Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy

Thông báo số 27/TB- UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu và xã Nông Thượng

488.600.0

16.500.0

 

 

472.100.0

 

4

Lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ- CP ngày 17/3/2015 của Chính Ph

Khu đô thị Bắc Sông Cầu (b sung)

Văn bản số 4832/UBND- XDCB ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc thực hiện dự án

Phường Nguyn Thị Minh Khai, phường Huyền Tụng và xã Dương Quang

5.900.000.0

40.000.0

 

 

5.860.000.0

Công trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ HĐND ngày 10/12/2018 với diện tích 1,110,267m2. Nay đăng ký b sung vi diện tích 5.900.000

II

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

170.757.1

527.6

9.7

0.0

176.4

0.0

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bc Kạn

Dự án cp điện nông thôn mới từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

- Quyết định s11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn mới từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

- Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt báo các nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn mới từ lưới điện quốc gia tỉnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

191.9

5.8

9.7

 

176.4

 

2

Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng

Công trình MGĐ-K3-18

Quyết định phê duyệt dự án số 1583/QĐ-TM ngày 12/10/2018

Xã Lương Bằng

170.565.2

521.8

 

 

 

 

III

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

13.428.2

1.211.0

 

 

12.217.2

 

1

Sở Giao thông Vận ti

Tuyến đường ĐT257 (nay là QL3B) - Đôn Phong thuộc Hợp phần 1- Khôi phục ci tạo đường địa phương (kế hoạch năm thứ 2). Dự án xây dựng cu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần 1 - Khôi phục, cải tạo đường địa phương thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Xã Đôn Phong

8.950.0

350.0

 

 

8.600.0

 

2

Công ty Điện lực Bc Kạn

Cải tạo đường dây 35kV lộ 371 - E26,1 Bắc Kạn Nà Phặc (đoạn vị trí CD37I-7/12A đến vị trí 25) và xây dựng mạch vòng lộ 378&371

Quyết định số 1430/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng

Các xã: Hà Vị, Cm Giàng

627.6

16.6

 

 

611.0

 

3

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-373 E26,1 Bắc Kạn Cao Sơn - Côn Minh

Quyết định số 1432/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bc Kạn về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng

Xã Cao Sơn

38.0

38.0

 

 

 

 

4

Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực

Đường dây 110kV sau TBA 220kV Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-EVNNPC ngày 11/3/2019 về việc: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Kạn

Các xã: Hà Vị, Cẩm Giàng

2.970.5

285.1

 

 

2.685.4

 

5

UBND huyện Bạch Thông

Cầu Bản Luông xã Mỹ Thanh

Quyết định số 3907/QĐ-TCĐBVN ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Gói thầu BK:04-XD:1 - Dự án thành phần 4, tỉnh Bắc Kạn (BK:04-DADT01) thuộc hợp phần cầu dân sinh - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAK4P)

Xã Mỹ Thanh

842.1

521.3

 

 

320.8

 

IV

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

203.012.0

11.239.1

 

 

191.772.9

 

1

S Giao thông Vận ti

Tuyến đường Cường Lợi - Vũ Loan huyện Na Rì, thuộc Hợp phần 1- Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoch năm th 2), Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thc hiện

Các xã: Cường Lợi, Vũ Loan

7.630.0

839.0

 

 

6.791.0

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bố trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên tai thôn Khui Nộc, xã Lương Thượng

Quyết định s1872/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thtướng Chính phvề việc htrợ vn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách

Xã Lương Thượng

182.000.0

9.000.0

0.0

0.0

173.000.0

 

3

UBND xã Xuân Dương

Đường vào khu sn xuất Nà Vẹn - Khau Khuyên

Quyết định số 2589a/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng các công trình Dự án htrợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Na Rì năm 2018

Xã Xuân Dương

6.500.0

200.0

 

 

6.300.0

 

4

UBND xã Xuân Dương

Đập của thu, ống dn nước Khuổi Mần - Thôn Chân, xã Xuân Dương

Quyết định số 2589a/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dng các công trình Dự án htrợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) huyện Na Rì năm 2019

Xã Xuân Dương

3.000.0

400.0

 

 

2.600.0

 

5

UBND xã Xuân Dương

Đường Vằng Cai sông Na Rì đến Pò Nim thôn Nà Cai, xã Xuân Dương

Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt giao kế hoạch vn đầu tư phát triển nguồn vốn bổ sung có mục tiêu t ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xã Xuân Dương

2.604.0

357.0

 

 

2.247.0

 

6

UBND xã Dương Sơn

Xây dựng phòng học điểm trường Mầm non Nà Nen (04 phòng học), xã Dương Sơn

- Quyết định s258/QĐ-UBND của UBND huyện Na Rì ngày 30/01/ 2019 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 năm 2019.

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc phân bchi tiết kế hoạch vn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững -Chương trình 135 năm 2019

Xã Dương Sơn

1.278.0

443.1

 

 

834.9

 

V

HUYỆN BA B

 

 

 

415.051.0

40.636.0

 

 

374.415.0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường Đon Dài - Khuổi Ha, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn (b sung)

Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba B

Xã Chu Hương

34.786.0

1.341.00

 

 

33.445.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HDND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích là 16.000 m2 (LUA: 2.000 m2, Đất khác: 14.000 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Kênh mương Nà Mặn thôn Nà Hai, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn (b sung)

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyn Ba B

Xã Quảng Khê

700.0

400.0

 

 

300.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích là 800 m2 (LUA: 700 m2, Đt khác: 100 m2). Nay thu hồi bổ sung thêm

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường Nà Vè - Bjoóc Ve, xã MPhương, huyện Ba Bể, tnh Bc Kạn

Quyết định s2981/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã M Phương

25.083.0

424.0

 

 

24.659.0

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Đường Khuổi Trả: Phja Phạ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn (b sung)

Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Phúc Lộc

28.000.0

15.000.0

 

 

13.000.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 28/NQ-HĐNĐ ngày 04/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích là 9000 m2 (LUA: 3.000 m2, Đất khác: 6.000 m2). Nay thu hồi b sung thêm

5

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường Nà Đông - Nà On, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Chu Hương

10.000.0

1.200.0

 

 

8.800.0

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường Nà Ma - Phiêng Chi (đoạn 2), xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Phúc Lộc

39.500.0

4.500.0

 

 

35.000.0

 

7

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường Nà Sliến - Tọt Còn (đoạn 2), xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết đnh số 2614/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Cao Thượng

23.400.0

3.400.0

 

 

20.000.0

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mđường thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Đồng Phúc

7.800.0

2.300.0

 

 

5.500.0

 

9

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Tuyến đường Cốc Pái - Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Địa Linh

10.100.0

300.0

 

 

9.800.0

 

10

Ban Qun lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường từ thôn Nà Mặn đi thôn Khuổi Mòn (đoạn 2), xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết đnh số 2328/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Thượng Giáo

12.990.0

450.0

 

 

12.540.0

 

11

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường nội thôn Nà Còi (đoạn 2), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Bành Trạch

9.700.0

1.200.0

 

 

8.500.0

 

12

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba B

Mở đường liên thôn Nà Nghè - Đán Mẩy - Nà Phại (đoạn 2), xã Nam Mu, huyện Ba Bể, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Nam Mu

23.370.0

3.500.0

 

 

19.870.0

 

13

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

M đưng liên thôn Nà Ngòa (đoạn 2), thôn Nà Lé, xã Quáng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định s2616/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Qung Khê

4.080.0

230.0

 

 

3.850.0

 

14

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mđường vào khu kinh tế Cốc Liềng (đoạn 2), thôn Nà Hai, xã Qung Khê, huyện Ba B, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Qung Khê

2.970.0

210.0

 

 

2.760.0

 

15

Đan Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mđường nội thôn Nà Diếu (đoạn 2), xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2574/QĐ-UBNĐ ngày 23/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Hoàng Trĩ

3.600.0

150.0

 

 

3.450.0

 

16

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường đi thôn Coọc Mu (đoạn 2), xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Ba Bể

Xã Hoàng Trĩ

4.680.0

180.0

 

 

4.500.0

 

17

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường sản xuất Nà Chả - Khuồi Liểng (đoạn 2), thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện Ba B

Xã Cao Trĩ

7.900.0

250.0

 

 

7.650.0

 

18

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường Bản pjàn - Nà slung xã Quảng Khê

Văn bản s 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Qung Khê

51.000.0

1.000.0

 

 

50.000.0

 

19

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Cải tạo, nâng cấp đường Đầu Đẳng - Bản Cảm, xã Nam Mu

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Nam Mu

21.500.0

3.500.0

 

 

18.000.0

 

20

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể

Đường Pàn Han, xà Địa Lnh

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Địa Linh

45.300.0

300.0

 

 

45.000.0

 

21

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ba B

Cải tạo, nâng cấp đường Đồn Đèn - Nà Kiêng, xã Khang Ninh

Văn bản số 379/SKHĐT-TH ngày 12/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xã Khang Ninh

45.200.0

200.0

 

 

45.000.0

 

22

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bc Kạn (bổ sung)

Quyết định s868/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn

Xã Nam Mu

3.392.0

601.0

 

 

2.791.0

Công trình đã được thông qua tại NQ số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn với tổng diện tích là 25.459 m2 (RDD: 1 100 m2, Đất khác: 24.459 m2). Nay thu hồi b sung thêm

VI

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

294.639.0

14.989.0

 

 

279.650.0

 

1

UBND huyện Pác Nặm

Đường Bàn Cảm - Lủng Vài - Phiêng Ca - Phiêng Sứ xã Cổ Linh, huyện Pác Nm

Quyết đnh số 657/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Các xã: Cổ Linh, Nghiên Loan

52.000.0

4.000.0

 

 

48.000.0

 

2

UBND huyện Pác Nặm

Đường Chộc Pạo - Khắp Khinh xã Công Bằng, huyện Pác Nặm

Quyết đnh số 651/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

Xã Công Bằng

47.000.0

600.0

 

 

46.400.0

 

3

UBND huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Phja Đăm - Lủng Mít xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm

Tờ trình số 49/TTr- SKHĐT ngày 31/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trình UBND tnh quyết định chủ trương đầu tư

Xã Bằng Thành

60.000.0

2.000.0

 

 

58.000.0

 

4

Công ty Điện lực Bc Kạn

Mạch vòng đường dây 35Kv huyện Ba Bể-huyện Pác Nặm (bổ sung)

Quyết định số 1431/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện Lực Bc Kạn phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình

Các xã: Cao Tân, CLinh, Bộc Bố

79.0

79.0

 

 

 

Tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bc Kạn đã thông qua 682 m2 các loại đất khác nay đăng ký bổ sung 79 m2 đất trồng lúa

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Khắc phục sạt lở đất xã cổ Linh, huyện Pác Nặm

Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thtướng Chính phủ vviệc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách

Xã Cổ Linh

126.100.0

4.600.0

 

 

121.500.0

 

6

Tng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Nà Lẻo, thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bc Kạn (b sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận ti; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành

600.0

130.0

 

 

470.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 130 m2 Nay đăng ký b sung 600 m2

7

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Khuổi Mạn, thôn Khuổi Mạn, xã Bng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bc Kạn

Xã Bằng Thành

680.0

100.0

 

 

580.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 vi diện tích 420 m2 Nay đăng ký b sung 680 m2

8

Tng cục Đường bộ Việt Nam

Cu Nà Lẳng, thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bc Kạn (bổ sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Bng Thành

1.749.0

1.249.0

 

 

500.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 231 m2 đt trồng lúa nay đăng ký bổ sung 1.749 m2

9

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cầu Nà Suôn, thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Giáo Hiệu

365.0

125.0

 

 

240.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với diện tích 285 m2 Nay đăng ký b sung 365 m2

10

Tổng cục Đưng bộ Việt Nam

Cầu Bản Nghè - Nà Lỏng, thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bc Kạn

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận ti; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của SGiao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Cổ Linh

1.970.0

460.0

 

 

1.510.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 với 760 m2 Nay đăng ký bổ sung 1.970 m2

11

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cu Cốc Bát, thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (b sung)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải; Công văn số 1720/SGTVT-QLDA ngày 30/12/2016 của Sở Giao thông Vận tải; Công văn số 2267/UBND-XDCB ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Nghiên Loan

866.0

296.0

 

 

570.0

Công trình đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HDND ngày 17/7/2018 với diện tích 194 m2 Nay đăng ký bổ sung 866 m2

12

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công tnh giao thông tnh

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Ci tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT 258B, tỉnh Bắc Kạn

Các xã: Nghiên Loan, Xuân La

3.230.0

1.350.0

 

 

1.880.0

 

VII

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

1.056.270.0

55.200.0

60.000.0

 

941.070.0

 

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Vân Tùng

50.000.0

3.000

 

 

47.000.0

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Phiêng Lèng - Khuổi Hẻo - Phiêng Sloông, xã Cốc Đán.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Cốc Đán

80.000.0

2.000

 

 

78.000.0

 

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn tQuốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Thuần Mang

90.000.0

2.000

 

 

88.000.0

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Khuổi Luông (ng Ngâm) đi Lũng Miệng (xã Thuần Mang).

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Các xã: Lãng Ngâm, Thuần Mang

45.000.0

3.000

 

 

42.000.0

 

5

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Quốc lộ 279 đi Bn Cấu - Khuổi Khoang, xã Hương Nê.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Huơng Nê

60.000.0

2.500

 

 

57.500.0

 

6

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn từ Bản Hòa đi Cảng Cào, xã Trung Hòa.

Quyết định s596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Trung Hòa

43.000.0

1.500

 

 

41.500.0

 

7

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường liên thôn Cốc Ó - Slam Kha, xã Thuần Mang.

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

18.000.0

2.000

 

 

16.000.0

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường 251 - Thẳm Ông (đoạn 2), thôn Thẳm Ông, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Ân

48.000.0

3.000

 

 

45.000.0

 

9

Ban Qun lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đưng 251 - Khuổi Slảo (đoạn 3), thôn Khuổi Slảo, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Ân

42.000.0

2.000

 

 

40.000.0

 

10

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Bản Sù - Khuổi Slương, xã Cốc Đán

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án gim nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Cc Đán

72.000.0

5.000

 

 

67.000.0

 

11

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Bn Chang - Phia Png, xã Đức Vân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Đức Vân

71.000.0

4.000

 

 

67.000.0

 

12

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường lâm nghiệp Nà Lạn-Phia Pảng, xã Thượng Ân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Ân

36.000.0

3.000

 

 

33.000.0

 

13

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Nà Dầy - Củm Tát, xã Thuần Mang

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vng huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thuần Mang

25.000.0

2.000

 

 

23.000.0

 

14

Ban Quản lý dự án Đu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường thôn Quan Làng - Đng Chốt, xã Đức Vân - Bằng Vân

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Các xã: Đức Vân, Bằng Vân

30.000.0

5.000

 

 

25.000.0

 

15

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Khui Khương - Khuổi Đăm, xã Thượng Quan

Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Thượng Quan

26.000.0

1.000

 

 

25.000.0

 

16

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn

Đường Lâm nghiệp Nà La-Ao Nà Ngàm thôn Bỏ Lếch, xã Lãng Ngâm

Quyết định s596/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt Đán giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020.

Xã Lãng Ngâm

56.000.0

4.000

 

 

52.000.0

 

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa thám huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1767/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Thượng Ân

255.000.0

9.000

60.000

 

186.000.0

 

18

S Giao thông Vận tải

Tuyến đường Vân Tùng - cốc Đán huyện Ngân Son, Bắc Kạn, thuộc Hợp phần 1- Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoạch năm thứ 2), Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận ti phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện

Các xã: Vân Tùng, Cốc Đán

9.270.0

1200

 

 

8.070.0

 

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số:
16/NQ-HĐNĐ ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐNĐ tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên công trình, dự án

Tên chủ đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018; Nghị quyết số 24/NQ- HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tnh

Điều chỉnh tên chđầu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ 1 và 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Công ty Cphần Đầu tư Sơn Phúc (tại Nghị quyết s 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tnh)

UBND huyện Chợ Đồn

2

Dự án đầu tư xây dng khu dân cư tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc (tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tnh)

UBND huyện Ba Bể

3

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Công ty Cổ phn Đầu tư Sơn Phúc (tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh)

Lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định

4

Dự án đầu tư khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai

Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc (tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh)

Lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định

5

Dự án khu đô thị nhà ở dân cư thu nhập thấp tổ 4 phường Đức Xuân, thành ph Bc Kạn

Công ty TNHH Giao thông 686 (tại Nghị quyết s24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tnh)

La chọn Nhà đầu tư theo quy định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Kạn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Kạn
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu16/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
     Người kýNguyễn Văn Du
     Ngày ban hành17/07/2019
     Ngày hiệu lực17/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Kạn

         • 17/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực