Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 vào Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hòa Bình 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016 VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 127/NQ-HĐND NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ phát triển rừng;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 vào Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016 vào Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất (bao gồm cả các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ)

Tổng số dự án bổ sung danh mục cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh là 99 dự án, với tổng diện tích thu hồi và chuyển mục đích là 1451,37 ha, bao gồm: đất trồng lúa 75,27 ha, đất rừng phòng hộ 768,12 ha, đất khác (các loại đất còn lại như đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất, đất ở,...) 607,98 ha. Cụ thể:

1.1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 14 dự án, diện tích 28,8 ha (trong đó: đất trồng lúa 1,2 ha; đất khác 27,6 ha).

1.2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 28 dự án, diện tích 118,47 ha (trong đó: đất trồng lúa 19,83 ha; đất rừng phòng hộ 17,24 ha; đất khác 81,4ha).

1.3. Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 05 dự án, diện tích 105,48 ha (trong đó: đất trồng lúa 2,7 ha; đất khác 102,78 ha).

1.4. Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 24 dự án, diện tích 998,77 ha (trong đó: đất trồng lúa 38,56 ha; đất rừng phòng hộ 700,88 ha; đất khác 259,33 ha).

1.5. Các dự án thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ và dự án nông nghiệp khác có diện tích đất phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép: 28 dự án, diện tích 199,85 ha (trong đó: đất trồng lúa 12,98 ha; đất rừng phòng hộ 50 ha; đất khác 136,87 ha).

2. Danh mục bổ sung các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Tổng số danh mục bổ sung các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ là 47 dự án, với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 127,57 ha đất (trong đó: đất trồng lúa 78,43 ha; đất rừng phòng hộ 49,14ha). Cụ thể:

2.1. Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 03 dự án quốc phòng, diện tích 8 ha đất, (trong đó: Diện tích đất trồng lúa 2ha; diện tích đất rừng phòng hộ 6ha).

2.2. Chuyển mục đích để phát triển kinh tế xã hội: 44 dự án, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 119,57 ha đất (trong đó: đất trồng lúa 76,43 ha; đất rừng phòng hộ 43,14 ha). Bao gồm:

2.2.1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 05 dự án, diện tích 1,2 ha đất trồng lúa.

2.2.2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 14 dự án, diện tích 37,07 ha đất (trong đó: đất trồng lúa 19,83 ha; đất rừng phòng hộ 17,24 ha).

2.2.3. Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 01 dự án, diện tích 2,7 ha đất trồng lúa để xây dựng chợ Tây Phong, huyện Cao Phong.

2.2.4. Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 10 dự án, diện tích 29,52 ha đất trồng lúa.

2.2.5. Các dự án thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ và dự án nông nghiệp khác có diện tích đất phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép: 14 dự án, diện tích 49,08 ha (trong đó: đất trồng lúa 23,18 ha; đất rừng phòng hộ 25,9 ha).

(Có danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất chi tiết của các huyện, thành phố tại Biểu số 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung danh mục Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2016
Ngày hiệu lực04/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hòa Bình 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýTrần Đăng Ninh
       Ngày ban hành04/08/2016
       Ngày hiệu lực04/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hòa Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Hòa Bình 2016