Nghị quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1

Nội dung toàn văn Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐỢT 1 NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 07/02/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-­2015) tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5223/TTr-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 29/9/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 23 dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó, 22 dự án cần sử dụng 30,84 ha đất trồng lúa, 01 dự án cần sử dụng 5,80 ha đất rừng phòng hộ) và 01 dự án thu hồi đất (diện tích 2,04 ha) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2014 theo quy định của pháp luật về đất đai (có danh mục các dự án kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục về việc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ

Ghi chú: LUA: Ký hiệu đất lúa (LUC: Đất chuyên trồng lúa; LUK: Đất trồng lúa khác)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích sử dụng vào các loại đất (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Tổng

(LUA)

LUC

LUK

 

Tổng

 

30,84

16,66

14,185

5,80

I

Huyện Đông Triều

 

8,79

8,79

 

 

1

Dự án phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho công nhân cụm Công nghiệp Kim Sen (chủ đầu tư Công ty CP Gốm màu Hoàng Hà)

xã Kim Sơn, huyện Đông Triều

0,39

0,39

 

 

2

Nhà máy sản xuất gạch cao cấp

xã Hoàng Quê, huyện Đông Triều

7,95

7,95

 

 

3

Công trình cấp nước tập trung thuộc Chương trình mục tiêu QG về nước sạch

xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều

0,45

0,45

 

 

II

Thị xã Quảng Yên

 

5,14

1,31

3,83

 

4

Sửa chữa, cải tạo đường giao thông liên xã Hiệp Hòa - Cộng Hòa

xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên

4,03

0,20

3,83

 

5

Dự án xây dựng nhà máy nước sinh hoạt tập trung tại thôn 16

xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên

1,11

1,11

 

 

III

Thành phố Uông Bí

 

0,92

 

0,92

 

6

Trạm cảnh sát giao thông 2-18

phường Phương Đông, TP Uông Bí

0,45

 

0,45

 

7

Khu tái định cư

phường Phương Đông, TP Uông Bí

0,47

 

0,47

 

IV

Huyện Hoành Bồ

 

7,19

1,11

6,08

 

8

Xây dựng tôn tạo Nghè thờ tiến sỹ Vũ Phi Hổ

Thôn Tân Tiên, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ

0,07

 

0,07

 

9

Đầu tư trang trại sản xuất hoa chất lượng cao, cây ăn quả, rau an toàn theo VietGap (thôn Đồng Ho)

Xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ

0,94

0,94

 

 

10

Đầu tư trang trại sản xuất hoa chất lượng cao, cây ăn quả, rau an toàn theo VietGap (thôn Đồng Vang)

Xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ

6,18

0,17

6,01

 

V

TP Hạ Long

 

 

 

 

5,80

11

Hệ thống cấp than cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long

 

 

 

5,80

VI

Huyện Đầm Hà

 

3,62

0,265

3,355

 

12

Các công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Dực Yên (10 công trình)

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

0,63

 

0,63

 

13

Đường giao thông liên thôn Nhâm Cao - Làng Ruộng

Xã Đại Bình, huyện Đầm Hà

0,10

 

0,10

 

14

Công trình cấp nước tập trung thuộc Chương trình mục tiêu QG về nước sạch

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

0,45

0,15

0,30

 

15

Các công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Tân (03 công trình)

Xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

1,57

 

1,57

 

16

Các công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Đại Bình 05 công trình)

Xã Đại Bình, huyện Đầm Hà

0,15

 

0,15

 

17

Đường giao thông nội thôn Tân Việt đoạn từ ngã tư nhà ông Bì ra đê thôn Tân Việt)

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

0,03

0,01

0,02

 

18

Tôn cao, áp trúc và sửa chữa đê Tân Bình (đoạn từ K2+202 đến K3+607,5 và K3+754,5 đến K4)

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

0,30

0,025

0,275

 

19

Các công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Đầm Hà (07 công trình)

Xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà

0,31

 

0,31

 

20

Các công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Lâm (02 công trình)

Xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà

0,06

0,06

 

 

21

Đường giao thông nội thôn Tân Mai (đoạn từ nhà ông La Mùng đến nhà ông Đoàn Ngân)

Xã Tân Lập, huyện Đầm Hà

0,02

0,02

 

 

VII

Huyện Bình Liêu

 

2,53

2,53

 

 

22

Dự án Trung tâm hành chính Công, Phòng giáo dục đào tạo và một số phòng ban huyện Bình Liêu

Thôn Co Nhan 1, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu

2,53

2,53

 

 

VIII

Huyện Hải Hà

 

2,65

2,65

 

 

23

Xây dựng mới chợ Quảng Trung

Thôn 1, xã Quảng Trung, huyện Hải Hà

2,65

2,65

 

 

2. Dự án thu hồi đất:

01 dự án xây dựng Công viên cây xanh (nguồn gốc Chợ Hải Hà cũ tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) với diện tích 2,04 ha.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu160/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực30/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu160/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực30/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 160/NQ-HĐND năm 2014 danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Ninh

            • 30/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực