Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND về nội dung chi mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến;

Xét Tờ trình số 7040/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chi tiết về các nội dung chi, mức chi cho hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân có giải pháp, đề tài sáng kiến, sáng tạo được xét tặng và nhận giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham gia các hoạt động sáng kiến, tổ chức, xét tặng giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung chi và mức chi

a) Chi họp Hội đồng công nhận sáng kiến

- Chủ tịch Hội đồng: Mức chi 500.000 đồng/buổi họp.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): Mức chi 200.000 đồng/người/buổi họp.

- Các thành phần khác tham gia Hội đồng (gồm: thư ký hành chính, những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung sáng kiến) không quá 4 người: Mức chi 100.000 đồng/người/buổi họp.

- Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội đồng: Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh.

b) Hoạt động phổ biến sáng kiến

- Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm), hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng:

+ Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

+ Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan). Mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/1 đơn vị tham gia.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến (gồm: sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật): Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Chi giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có giải pháp, đề tài sáng kiến, sáng tạo được xét tặng và nhận giải thưởng tại các Hội thi, cuộc thi

- Đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh:

+ Giải nhất:                                              35.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhì:                                                28.000.000 đồng/giải.

+ Giải ba:                                                21.000.000 đồng/giải.

+ Giải khuyến khích:                                  7.000.000 đồng/giải.

Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban Tổ chức Hội thi quy định tại Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm.

- Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh.

+ Giải đặc biệt:                                        14.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhất:                                              10.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhì:                                                 7.000.000 đồng/giải.

+ Giải ba:                                                  5.000.000 đồng/giải.

+ Giải khuyến khích:                                  3.500.000 đồng/giải.

Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban Tổ chức Hội thi quy định tại Thể lệ cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh hàng năm.

- Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện:

+ Giải đặc biệt:                                        10.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhất:                                               7.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhì:                                                 5.000.000 đồng/giải.

+ Giải ba:                                                  3.500.000 đồng/giải.

+ Giải khuyến khích:                                  2.500.000 đồng/giải.

- Đối với các hoạt động khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo thông qua Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập và các hình thức khác mà các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mức giải thưởng như sau:

+ Giải nhất:                                              25.000.000 đồng/giải.

+ Giải nhì:                                                20.000.000 đồng/giải.

+ Giải ba:                                                15.000.000 đồng/giải.

+ Giải khuyến khích:                                  5.000.000 đồng/giải.

Số lượng các giải thưởng tùy theo cơ cấu do Ban Tổ chức/Ban Chủ nhiệm Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập và các hình thức khác quy định tại Thể lệ hàng năm

d) Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng áp dụng cho hoạt động khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo

- Đối với cấp tỉnh:

+ Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm giải pháp, đề tài dự thi: 1.500.000 đồng/giải pháp, đề tài.

+ Họp Hội đồng giám khảo: Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/buổi; Ủy viên, Thư ký: 300.000 đồng/người/buổi.

- Đối với cấp huyện:

+ Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm giải pháp, đề tài dự thi: 1.000.000 đồng/giải pháp, đề tài.

+ Họp Hội đồng giám khảo: Chủ tịch Hội đồng: 350.000 đồng/buổi; Ủy viên, Thư ký: 200.000 đồng/người/buổi.

e) Chi thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức, Ban Chủ nhiệm và Ban Thư ký trong thời gian tổ chức hội thi, cuộc thi (tùy theo thực tế dựa trên Kế hoạch tổ chức hoặc Thể lệ hàng năm):

- Đối với cấp tỉnh: Ban Tổ chức, Ban Chủ nhiệm: 300.000 đồng/người/tháng; Ban Thư ký: 200.000 đồng/người/tháng.

- Đối với cấp huyện: Ban Tổ chức: 200.000 đồng/người/tháng; Ban Thư ký: 150.000 đồng/người/tháng.

g) Các khoản chi khác: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

4. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách tỉnh;

b) Nguồn kinh phí khác: Nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác huy động từ cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 07 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội (A +B);

- Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ (A +B);

-
Các Bộ: KHCN, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Liện Hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Ủy ban
MTTQVN và các đoàn thể;
- VKSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

-
Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Báo, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu161/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND về nội dung chi mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND về nội dung chi mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu161/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND về nội dung chi mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND về nội dung chi mức chi cho hoạt động sáng kiến sáng tạo Đồng Nai

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực