Nghị quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2018 tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Khóa IX Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Có Kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định của Trung ương và đề xuất của đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét bổ sung vào nội dung chương trình của các kỳ họp trong năm 2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dânvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBNDcấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Số lượng kỳ họp

- Kỳ họp giữa năm: Dự kiến tháng 7/2019

- Kỳ họp cuối năm: Dự kiến tháng 12/2019

2. Nội dung

Tại các kỳ họp trong năm HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), các cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định.

2.1. Danh mục nghị quyết dự kiến ban hành tại kỳ họp giữa năm 2019 (24 nghị quyết), gồm:

STT

TÊN NGHỊ QUYẾT

CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

GHI CHÚ

1

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh

 

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (giữa năm)

UBND tỉnh

 

3

Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050

UBND tỉnh

 

4

Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

UBND tỉnh

 

5

Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân; nâng cấp 04 xã để thành lập 04 phường thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

6

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (bổ sung)

UBND tỉnh

 

7

Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

8

Nghị quyết Ban hành chính sách đãi ngộ công chức, viên chức y tế trực tiếp làm công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2021

UBND tỉnh

 

9

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

10

Nghị quyết về việc Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

11

Nghị quyết về việc Quy định mức chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật cấp khu vực và toàn quốc

UBND tỉnh

 

12

Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

13

Nghị quyết Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện và cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng hoặc gia đình

UBND tỉnh

 

14

Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ tái chứng nhận sản phẩm an toàn trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

15

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

16

Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

17

Nghị quyết về chủ trương phê duyệt danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

UBND tỉnh

 

18

Nghị quyết về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

UBND tỉnh

 

19

Nghị quyết Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của địa phương

UBND tỉnh

 

20

Nghị quyết về vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp

UBND tỉnh

 

21

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019-2020

UBND tỉnh

 

22

Nghị quyết Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người làm công tác quản lý tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

23

Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

UBND tỉnh

 

24

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Thường trực HĐND tỉnh

 

2.2.Danh mục nghị quyết dự kiến ban hành tại kỳ họp cuối năm 2019 (18 nghị quyết), gồm:

STT

TÊN NGHỊ QUYẾT

CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

GHI CHÚ

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

UBND tỉnh

 

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (cuối năm)

UBND tỉnh

 

3

Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

UBND tỉnh

 

4

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ NSNN thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

UBND tỉnh

 

5

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2020

UBND tỉnh

 

6

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018

UBND tỉnh

 

7

Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

UBND tỉnh

 

8

Nghị quyết giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP , số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

UBND tỉnh

 

9

Nghị quyết về Quyết định tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

UBND tỉnh

 

10

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

11

Nghị quyết về việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2015

UBND tỉnh

 

12

Nghị quyết về việc Ban hành một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

13

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án tổng thể việc sáp nhập, hợp nhất ấp, khóm, khu của các xã phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

 

14

Nghị quyết Ban hành quy định về mức thu học phí và giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh

 

15

Nghị quyết Ban hành chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

UBND tỉnh

 

16

Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên

UBND tỉnh

 

17

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

UBND tỉnh

 

18

Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020

Thường trực HĐND

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu161/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2018 tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Khóa IX Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2018 tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Khóa IX Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu161/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2018 tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Khóa IX Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 161/NQ-HĐND 2018 tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Khóa IX Vĩnh Long

         • 13/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực