Nghị quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2015 thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo y tế công lập Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về y tế xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2810/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 là 32.932 biên chế, tăng 2.280 biên chế so với năm 2015; trong đó:

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo (của Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND cấp huyện): 25.712 biên chế, tăng 1.508 biên chế so với năm 2015;

Sự nghiệp y tế (của Sở Y tế): 7.220 biên chế, tăng 772 biên chế so với năm 2015.

Biên chế sự nghiệp nêu trên không bao gồm số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 2. Hằng năm căn cứ vào nhu cầu cần thiết của các cơ quan, địa phương, đơn vị, các quy định hiện hành về định mức biên chế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp trong tổng biên chế được quyết định tại Điều 1 và đảm bảo sử dụng hiệu quả biên chế được giao.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 162/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2015 thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo y tế công lập Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2015 thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo y tế công lập Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 162/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 07/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2015 thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo y tế công lập Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2015 thông qua biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo y tế công lập Quảng Nam

  • 07/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực