Nghị quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2019 địa giới hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quc hội v việc sp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết s 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Thực hiện Văn bản số 2789/BNV-CQĐP ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ về Phương án tổng thể xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1014-QĐ/TU ngày 12 tháng 6 năm 2019 ca Ban Thường vụ Tnh ủy về phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cp huyện, cp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ kết quả ly ý kiến cử tri trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp của tnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021 tại Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh; các nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ca Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp;

Sau khi xem xét Tờ trình s 258/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chnh địa giới hành chính 03 xã thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Hương Minh, Hương Quang và Hương Điền, cụ thể:

1. Phương án điều chỉnh:

a) Điều chỉnh 9,80km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Minh để xã Hương Quang quản lý;

b) Điều chỉnh 121,74km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Quang để xã Hương Điền quản lý.

2. Kết quả sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị liên quan:

a) Xã Hương Quang có diện tích tự nhiên 213,84km2, dân s594 người. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Hương Thọ và huyện Hương Khê; phía Tây giáp xã Hương Điền; phía Nam giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Bắc giáp các xã: Hương Điền, Hương Minh và thị trấn Vũ Quang;

b) Xã Hương Điền có diện tích tự nhiên 152,38km2, dân s369 người. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp thị trấn Vũ Quang, xã Hương Quang; phía Tây giáp huyện Hương Sơn; phía Nam giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phía Bc giáp xã Sơn Thọ và huyện Hương Sơn;

c) Xã Hương Minh có diện tích tự nhiên: 39,84km2, dân số 2.589 người. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Hương Thọ; phía Tây giáp thị trấn Vũ Quang; phía Nam giáp các xã: Hương Thọ và Hương Quang; phía Bắc giáp xã Đức Hương.

Điều 2. Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể như sau:

1. Sắp xếp xã Kỳ Hưng và phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh), hình thành 01 phường mi có tên gọi là Phường Hưng Trí.

2. Sắp xếp 02 xã: Kỳ Lâm và Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Lâm Hợp.

3. Sắp xếp 03 xã: Cẩm Phúc, Cẩm Thăng và Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Nam Phúc Thăng.

4. Sắp xếp xã Cẩm Huy và thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), hình thành 01 thị trấn mới có tên gọi là thị trấn Cẩm Xuyên.

5. Sắp xếp 02 xã: Cẩm Yên và Cẩm Hòa (huyện Cẩm Xuyên), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Yên Hòa.

6. Sắp xếp 02 xã: Thạch Đồng và Thạch Môn (thành phố Hà nh), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Đồng Môn.

7. Sắp xếp xã Thạch Thanh và thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà), hình thành 01 thị trấn mới có tên gọi là thị trấn Thạch Hà.

8. Sắp xếp 03 xã: Thạch Tân, Thạch Lâm và Thạch Hương (huyện Thạch Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Tân Lâm Hương.

9. Sắp xếp 03 xã: Phù Việt, Việt Xuyên và Thạch Tiến (huyện Thạch Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Việt Tiến.

10. Sắp xếp 03 xã: Thạch Lưu, Thạch Vĩnh và Bắc Sơn (huyện Thạch Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Lưu Vĩnh Sơn.

11. Sắp xếp 02 xã: Nam Hương và Thạch Điền (huyện Thạch Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Nam Điền.

12. Sắp xếp 02 xã: Thạch Đỉnh và Thạch Bàn (huyện Thạch Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Đỉnh Bàn.

13. Sắp xếp 02 xã: An Lộc và Bình Lộc (huyện Lộc Hà), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Bình An.

14. Sắp xếp 03 xã: Song Lộc, Trường Lộc và Kim Lộc (huyện Can Lộc), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Kim Song Trường.

15. Sắp xếp 03 xã: Khánh Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Lộc (huyện Can Lộc), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Khánh Vĩnh Yên.

16. Sắp xếp xã Tiến Lộc và thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), hình thành 01 thị trn mới có tên gọi là thị trấn Nghèn.

17. Sắp xếp xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân), hình thành 01 thị trấn mới có tên gọi là thị trấn Tiên Điền.

18. Sắp xếp 02 xã: Xuân Đan và Xuân Trường (huyện Nghi Xuân), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Đan Trường.

19. Sắp xếp 03 xã: Đức La, Đức Nhân và Bùi Xá (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Bùi La Nhân.

20. Sắp xếp 03 xã: Trung Lễ, Đức Thủy và Đức Lâm (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Lâm Trung Thủy.

21. Sắp xếp 03 xã: Đức Thanh, Đức Thịnh và Thái Yên (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Thanh Bình Thịnh.

22. Sắp xếp 02 xã: Đức Tùng và Đức Châu (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Tùng Châu.

23. Sắp xếp 02 xã: Đức Quang và Đức Vĩnh (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Quang Vĩnh.

24. Sắp xếp 02 xã: Đức An và Đức Dũng (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã An Dũng.

25. Sắp xếp 02 xã: Đức Hòa và Đức Lạc (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Hòa Lạc.

26. Sắp xếp xã Đức Yên và thị trấn Đức Thọ (huyện Đc Thọ), hình thành 01 thị trấn mới có tên gọi là thị trấn Đức Thọ.

27. Sắp xếp 02 xã: Đức Long và Đức Lập (huyện Đức Thọ), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Tân Dân.

28. Sắp xếp 03 xã: Sơn Hà, Sơn Tân và Sơn Mỹ (huyện Hương Sơn), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Tân Mỹ Hà.

29. Sắp xếp 03 xã: Sơn Thịnh, Sơn Hòa và Sơn An (huyện Hương Sơn), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã An Hòa Thịnh.

30. Sắp xếp 03 xã: Sơn Phúc, Sơn Mai và Sơn Thủy (huyện Hương Sơn), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Kim Hoa.

31. Sắp xếp 02 xã: Sơn Quang và Sơn Diệm (huyện Hương Sơn), hình thành 01 xã mi có tên gọi là xã Quang Diệm.

32. Sắp xếp 02 xã: Hương Quang và Hương Thọ (huyện Vũ Quang), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Quang Thọ.

33. Sắp xếp 02 xã: Hương Điền và Sơn Thọ (huyện Vũ Quang), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Thọ Điền.

34. Sắp xếp 02 xã: Phương Điền và Phương Mỹ (huyện Hương Khê), hình thành 01 xã mới có tên gọi là xã Điền Mỹ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Văn phòng T
nh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND,
UBND các huyện, thành ph, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học;
- Trang thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu162/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2019 địa giới hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2019 địa giới hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu162/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2019 địa giới hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 162/NQ-HĐND 2019 địa giới hành chính sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh

            • 20/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực