Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT (%) VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVI, KỲ HỌP LẦN THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 174/2007/NĐ-CP">39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3406/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng chịu phí và đối tượng nộp phí:

a. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: Bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại:

- Chất thải rắn nguy hại là chất thải rắn có tên trong danh mục của Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chất thải rắn ngoài danh mục của Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMTchất thải rắn thông thường.

b. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn: là các tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải rắn nêu tại mục a.

c. Đối tượng không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn bao gồm:

- Cá nhân, hộ gia đình thải chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt.

- Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí quy định tại mục b nhưng tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật, cụ thể: Nếu tự xử lý phải có thuyết minh rõ giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn; các biện pháp đảm bảo an toàn xử lý sự cố môi trường trong quá trình vận hành. Đối với trường hợp ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường phải có hợp đồng dịch vụ xử lý hoặc hợp đồng dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý đối với chủ xử lý chất thải rắn được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) để lại cho cơ quan, đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn:

a. Mức thu phí:

- Đối với chất thải rắn thông thường: Phát thải từ hoạt động của cơ quan; cơ sở kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất công nghiệp; làng nghề: 40.000 đồng/tấn.

Việc vận chuyển chất thải rắn thông thường do cơ sở phát sinh tự vận chuyển hoặc hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển chất thải đến khu xử lý chất thải rắn công nghiệp Trạm Thản, huyện Phù Ninh.

- Đối với chất thải rắn nguy hại: 6.000.000 đồng/tấn.

b. Tỷ lệ điều tiết (%): Để lại cho cơ quan, đơn vị thu 20% số tiền thu được để chi phí cho việc thu phí theo quy định; phần còn lại 80% nộp vào ngân sách tỉnh để chi cho các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo quy định.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 163/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Phú Thọ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 163/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Ngô Đức Vượng
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 163/2008/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường chất thải rắn Phú Thọ

  • 16/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực