Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế toàn dân Vĩnh Phúc 2015 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Trên cơ sở Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về một số chính sách thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mức hỗ trợ:

a) Năm 2015

- Đối với người cao tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế:

+ Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi: Hỗ trợ 30% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ Bảo hiểm

+ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Hỗ trợ 50% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế.

- Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Hỗ trợ 20% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thứ nhất trong hộ gia đình (ngoài những người đã được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành).

b) Giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

- Người cao tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế và người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Mức hỗ trợ như năm 2015.

- Học sinh, sinh viên: Hỗ trợ 20% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế.

3. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền:

- Năm 2015: Hỗ trợ 300 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Từ năm 2016 - 2020: Hàng năm căn cứ vào tình hình cụ thể UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Y tế; BHXH Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu163/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế toàn dân Vĩnh Phúc 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế toàn dân Vĩnh Phúc 2015 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu163/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế toàn dân Vĩnh Phúc 2015 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí Bảo hiểm y tế toàn dân Vĩnh Phúc 2015 2020

            • 22/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực