Nghị quyết 163/NQ-HĐND

Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 về nhập, điều chỉnh, đặt tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2019 về nhập đặt tên và thành lập mới thôn xóm khu phố tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NHẬP, ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, XÓM, KHU PHỐ THUỘC CÁC HUYỆN LC SƠN, MAI CHÂU, LẠC THỦY, KIM BÔI, LƯƠNG SƠN, ĐÀ BC VÀ TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, t dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, tnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhập, điều chỉnh 87 thôn, xóm, khu phố và đặt tên mới đối với 45 thôn, xóm, khu ph; đổi tên 04 xóm và thành lập mới 01 xóm của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc, như sau:

1. Huyện Lạc Sơn: Nhập, điều chỉnh 45 xóm và đặt tên đối với 24 xóm, đổi tên 03 xóm thuộc 10 xã. Sau khi nhập, điều chỉnh huyện Lạc Sơn còn 252 xóm, khu phố (trong đó 05 khu ph và 247 xóm).

2. Huyện Mai Châu: Nhập 28 xóm và đặt tên đối với 14 xóm thuộc 10 xã. Sau khi nhập huyện Mai Châu còn 116 xóm, tiểu khu (trong đó 08 tiểu khu và 108 xóm).

3. Huyện Lạc Thủy: Nhập 08 thôn, khu phố và đặt tên đối với 04 thôn, khu phố thuộc 03 xã, thị trấn. Sau khi nhập huyện Lạc Thủy còn 112 thôn, khu phố (trong đó 14 khu ph và 98 thôn).

4. Huyện Lương Sơn: Nhập 04 thôn, xóm và đặt tên đối với 02 thôn, xóm thuộc 02 xã. Sau khi nhập huyện Lương Sơn còn 146 thôn, xóm, tiểu khu (trong đó 14 tiểu khu và 132 thôn, xóm).

5. Huyện Kim Bôi: Nhập 02 xóm và đặt tên 01 xóm thuộc xã Nam Thượng. Sau khi nhập huyện Kim Bôi còn 158 xóm, khu phố (trong đó 06 khu phố và 152 xóm).

6. Huyện Đà Bắc: Thành lập mới 01 xóm thuộc xã Suối Nánh (thuộc dự án tái định cư do thiên tai). Sau khi thành lập huyện Đà Bắc có 122 xóm, tiểu khu (trong đó 07 tiểu khu và 115 xóm).

7. Huyện Tân Lạc: Đổi tên 01 xóm thuộc xã Ngọc Mỹ. Sau khi đi tên huyện Tân Lạc có 159 xóm, khu phố (trong đó: 07 khu phố và 152 xóm).

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố của 28 xã, thị trấn thuộc các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu và Tân Lạc; giảm 41 thôn, xóm, khu phố. Toàn tỉnh còn 1.482 thôn, xóm, tổ dân phố (trong đó: 188 tổ dân ph và 1.294 thôn, xóm).

(Kèm theo Nghị quyết: Phụ lục 1, huyện Lạc Sơn; Phụ lục 2, huyện Mai Châu; Phụ lục 3, các huyện: Lạc Thủy, Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc và Tân Lạc).

Điều 2. Đối với kinh phí hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố nghỉ việc do bố trí, sắp xếp lại sau khi sáp nhập, kiện toàn. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí để thực hiện được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2020 cho các địa phương, đơn vị.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập thôn, xóm, khu phố và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT Tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH (V
01b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NHẬP, ĐIỀU CHỈNH, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN XÓM THUỘC HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 163/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Nhập, điều chỉnh 45 xóm, đặt tên đối với 24 xóm và đổi tên 03 xóm thuộc 10 xã trên địa bàn huyện Lạc Sơn, như sau:

1. Xã Ân Nghĩa: Nhập xóm Nghĩa Thành với xóm Láo, đặt tên là: Xóm Láo Thành.

2. Xã Miền Đồi: Nhập 10 xóm và đặt tên đối với 05 xóm, như sau:

- Nhập xóm Tre với xóm Báng, đặt tên là: Xóm Tre Báng.

- Nhập xóm Thăn Trên với xóm Thăn Dưới, đặt tên là: Xóm Thăn.

- Nhập xóm Thây với xóm Voi, đặt tên là: Xóm Thây Voi.

- Nhập xóm Dóm với xóm Bái, đặt tên là: Xóm Dóm Bái.

- Nhập xóm Vôi Thượng với xóm Riêng, đặt tên là: Xóm Thượng Riêng.

3. Xã Mỹ Thành: Nhập xóm Sào Bùi với xóm Ba Rường, đặt tên là: Xóm Bùi Rường.

4. Xã Ngọc Lâu: Nhập 06 xóm và đặt tên đối với 03 xóm, như sau:

- Nhập xóm Đầm với xóm Băng, đặt tên là: Xóm Đầm Băng.

- Nhập xóm Khộp với xóm Đèn, đặt tên là: Xóm Khộp Đèn.

- Nhập xóm Hầu 1 với xóm Hầu 2, đặt tên là: Xóm Hầu.

5. Xã Ngọc Sơn: Nhập, điều chỉnh 07 xóm và đặt tên đối với 05 xóm, như sau:

- Nhập xóm Cang với xóm Rộc, đặt tên là: Xóm Rộc.

- Nhập xóm Điện với xóm Khú, đặt tên là: Xóm Khú.

- Điều chỉnh 15 hộ thuộc xóm Trung Sơn nhập với xóm Bói, đặt tên là: Xóm Bói.

- Điều chỉnh 26 hộ thuộc xóm Trung Sơn nhập với xóm Vâng, đặt tên là: Xóm Vâng.

- Xóm Trung Sơn còn lại sau khi điều chỉnh, đặt tên là: Xóm Trung Sơn.

6. Xã Phú Lương: Nhập 06 xóm và đặt tên đối với 03 xóm, như sau:

- Nhập xóm Băn với xóm Chao, đặt tên là: Xóm Băn Chao.

- Nhập xóm Duộng với xóm Rnh, đặt tên là: Xóm Duộng Rnh.

- Nhập xóm Móng với xóm Pheo, đặt tên là: Xóm Pheo.

7. Xã Tuân Đạo: Nhập 06 xóm và đặt tên đối với 03 xóm, như sau:

- Nhập xóm Sào với xóm Mọng, đặt tên là: Xóm Sào Mọng.

- Nhập xóm Mọi với xóm Mới, đặt tên là: Xóm Mọi Mới.

- Nhập xóm Chạo với xóm Nạc, đặt tên là: Xóm Chạo Nạc.

8. Xã Tân Lập: Đổi tên đối với xóm Chại Sào thành: Xóm Trại Sào.

9. Xã Văn Sơn: Nhập 06 xóm và đặt tên đối với 03 xóm, như sau:

- Nhập xóm Khang với xóm Trào, đặt tên là: Xóm Khang Trào.

- Nhập xóm Răng với xóm Thin, đặt tên là: Xóm Răng Thiển.

- Nhập xóm Lội với xóm Mương, đặt tên là: Xóm Lội Mương.

10. Xã Yên Phú: Đi tên đối với 02 xóm, như sau:

- Đổi tên xóm Cả thành: Xóm Vành.

- Đổi tên xóm Đá thành: Xóm Trắng Đá.

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên và đổi tên; huyện Lạc Sơn còn 252 xóm, phố (trong đó: 05 ph và 247 xóm)./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NHẬP, ĐẶT TÊN THÔN, XÓM THUỘC HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 163/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Nhập 28 xóm và đặt tên đối với 14 xóm thuộc 10 xã trên địa bàn huyện Mai Châu, như sau:

1. Xã Bao La: Nhập 04 xóm và đặt tên đối với 02 xóm, như sau:

- Nhập xóm Nà Mòn với xóm Phày, đặt tên là: Xóm Phày Mòn.

- Nhập xóm Dân Tiến với xóm Pùng, đặt tên là: Xóm Chiềng Pùng.

2. Xã Chiềng Châu: Nhập xóm Nà Sò với xóm Nà Sài, đặt tên là: Bản Sài Khao.

3. Xã Cun Pheo: Nhập xóm Hin Pén với xóm Pheo, đặt tên là: Xóm Pheo.

4. Xã Nà Phòn: Nhập 04 xóm và đặt tên đối với 02 xóm, như sau:

- Nhập xóm Nà Cụt với xóm Piềng Phung, đặt tên là: Xóm Nà Piềng.

- Nhập xóm Nà Phòn với xóm Nà Thia, đặt tên là: Xóm Nà Chiềng.

5. Xã Noong Luông: Nhập 04 xóm và đặt tên đối với 02 xóm, như sau:

- Nhập xóm Nà Đú với xóm Noong Luông, đặt tên là: Xóm Noong Luông.

- Nhập xóm Noong Ó với xóm Piềng Đậu, đặt tên là: Xóm Hợp Thành.

6. Xã Phúc Sạn: Nhập xóm Gò Mu với xóm Gò Lào, đặt tên là: Xóm Gò Lào.

7. Xã Pù Bin: Nhập xóm Xà Lòng với xóm Nàng, đặt tên là: Xóm Nàng.

8. Xã Tân Dân: Nhập xóm Diềm 1 với xóm Diềm 2, đặt tên là: Xóm Diềm 2.

9. Xã Tân Mai: Nhập 04 xóm và đặt tên đối với 02 xóm, như sau:

- Nhập xóm Nánh với xóm Thm Nhân, đặt tên là: Xóm Nánh Nhân.

- Nhập xóm Đoi với xóm Khoang, đặt tên là: Xóm Tân Thủy.

10. Xã Thung Khe: Nhập xóm Thung Ảng với xóm Hoàng Tiến, đặt tên là: Xóm Chiềng An.

Sau khi nhập, đặt tên xóm; huyện Mai Châu còn 116 xóm, tiểu khu (trong đó: 08 tiểu khu và 108 xóm)./.

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH NHẬP, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, XÓM, KHU PHỐ THUỘC CÁC HUYỆN: LẠC THỦY, LƯƠNG SƠN, KIM BÔI, ĐÀ BẮC VÀ TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Nghị qu
yết số: 163/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. Huyện Lạc Thủy. Nhập 08 thôn, khu phố và đặt tên đối với 04 thôn, khu phố thuộc 03 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy, như sau:

1. Thị trấn Chi Nê: Nhập khu 11 với khu 12, đặt tên là: Khu 11-12.

2. Xã An Lạc: Nhập 04 thôn và đặt tên đối với 02 thôn, như sau:

- Nhập thôn Minh Hải với thôn Lộc Thành, đặt tên là: Thôn Hợp Thành.

- Nhập thôn Liên Phú 1 với thôn Liên Phú 2, đặt tên là: Thôn Liên Phú.

3. Xã Phú Thành: Nhập thôn Tân Thành với thôn Phú Thắng, đặt tên là: Thôn Tân Thắng.

Sau khi nhập, đặt tên thôn, khu; huyện Lạc Thủy còn 112 thôn, khu phố (trong đó: 14 khu phố và 98 thôn).

II. Huyện Lương Sơn. Nhập 04 thôn, xóm và đặt tên đối với 02 thôn, xóm thuộc 02 xã trên địa bàn huyện Lương Sơn, như sau:

1. Xã Hòa Sơn: Nhập thôn Đng Táu với thôn Gò Bài, đặt tên là: Thôn Đng Bài.

2. Xã Hợp Hòa: Nhập xóm Đng Ỷ với xóm Suối Cốc, đặt tên là: Xóm Liên Hòa.

Sau khi nhập, điều chỉnh, đặt tên thôn, xóm, tiểu khu; huyện Lương Sơn còn 146 thôn, xóm, tiểu khu (trong đó: 14 tiểu khu, 132 thôn, xóm).

III. Huyện Kim Bôi. Nhập thôn Bãi Xe với thôn Nam Hạ, thuộc xã Nam Thượng. Đặt tên là: Thôn Nam Bãi.

Sau khi nhập huyện Kim Bôi còn 158 xóm, khu phố (trong đó: 06 khu phố và 152 xóm).

IV. Huyện Đà Bắc. Thành lập mới: Xóm Bưa Cốc, thuộc xã Suối Nánh.

* Lý do: Thực hiện Dự án xây dựng khu tái định cư Bưa Cốc, huyện Đà Bắc để di dời 66 hộ dân ở các vị trí nguy hiểm (ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10/2017, gây sạt lở nghiêm trọng thuộc các xóm trên địa bàn xã Suối Nánh đến khu tái định cư mới), đặt tên là xóm Bưa Cốc. Khu tái định cư Bưa Cốc nằm độc lập, cách xã các thôn, xóm (xóm gần nhất cách hơn 9 km), do vậy không thể sáp nhập với các xóm liền kề.

Sau khi thành lập mới 01 xóm, huyện Đà Bắc có 122 xóm, tiểu khu (trong đó 07 tiểu khu và 115 xóm).

V. Huyện Tân Lạc. Đổi lại tên xóm Quảng Lạng, thuộc xã Ngọc Mỹ, thành: Xóm Quạng Lảng.

* Lý do: Sau khi thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nhập, điều chỉnh thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc thực hiện việc nhập, đặt tên xóm; trong đó có nhập xóm Quạng 1 với xóm Lảng, đặt tên là xóm Quảng Lạng. Tuy nhiên sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyện vọng của nhân dân xóm Quảng Lạng (tên mới sau khi sáp nhập) được đổi lại tên thành xóm Quạng Lảng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu163/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2019 về nhập đặt tên và thành lập mới thôn xóm khu phố tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2019 về nhập đặt tên và thành lập mới thôn xóm khu phố tỉnh Hòa Bình
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu163/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
     Người kýTrần Đăng Ninh
     Ngày ban hành19/07/2019
     Ngày hiệu lực19/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2019 về nhập đặt tên và thành lập mới thôn xóm khu phố tỉnh Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 163/NQ-HĐND 2019 về nhập đặt tên và thành lập mới thôn xóm khu phố tỉnh Hòa Bình

         • 19/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực