Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014 -2016

Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 661/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2014 -2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; Thông tư số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6358/TTr-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2016; Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐND ngày 14/11/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014 -2016 với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện và cơ chế hỗ trợ

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển các sản phẩm sản xuất hàng hóa nông nghiệp chủ lực của Tỉnh và các địa phương trong Tỉnh, khuyến khích hình thành các tổ chức liên kết sản xuất phù hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2016.

1.2. Đối tượng áp dụng: Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã (gọi chung là người sản xuất) thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

1.3. Điều kiện áp dụng

a) Các dự án, phương án sản xuất (bao gồm xây dựng mới và mở rộng sản xuất) để sản xuất, bảo quản, kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp chủ lực của Tỉnh được triển khai thực hiện trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung được quy định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết này;

b) Các dự án đầu tư phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Trong cùng một thời gian, cùng một nội dung người sản xuất được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của các chính sách khác nhau thì người sản xuất được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

1.4. Cơ chế hỗ trợ

Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư; khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án, phương án hoàn thành thì được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.

2. Các chính sách

2.1. Về công tác quy hoạch và thực hiện dồn điền đổi thửa

a) Nhà nước đầu tư lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

b) Về công tác dồn điền đổi thửa.

+ Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động: Tổ chức hội họp, tuyên truyền, thống nhất phương án. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ha.

+ Hỗ trợ chi phí cho công tác trích đo bản đồ địa chính (đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính) thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa. Tối đa không quá 5 triệu đồng/ha.

2.2. Hỗ trợ hạ tầng và thiết bị sản xuất

a) Nhà nước đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng dùng chung bao gồm: Đường điện trục chính, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông trục chính theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng đối với lĩnh vực Thủy sản, được áp dụng chính sách đầu tư quy định tại Điều 3, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; Kinh phí hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Hỗ trợ 50% chi phí để xây dựng nhà sơ chế, bảo quản, chế biến tối đa không quá 2 tỷ đồng/người sản xuất/dự án.

c) Hỗ trợ 50% chi phí để xây dựng các điểm trưng bày các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, cụ thể như sau:

- Đối với điểm giới thiệu sản phẩm cấp huyện, hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án;

- Đối với điểm giới thiệu sản phẩm cấp Tỉnh, hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng/dự án;

d) Hỗ trợ 50% chi phí để mua máy móc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất, dây chuyền chế biến nông - lâm - thủy sản, nhà lưới, kho lạnh, máy nông nghiệp và cơ sở sản xuất giống nông - lâm - thủy sản, tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

2.3. Hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (thuộc danh mục các sản phẩm chủ lực của Tỉnh), mức hỗ trợ như sau:

a) Các dự án triển khai trên địa bàn các xã hoặc thôn, Bản đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang:

- Đối với giống cây trồng:

+ Hỗ trợ 60% chi phí mua giống cây dài ngày (cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu) một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

+ Hỗ trợ 60% chi phí mua giống cây ngắn ngày tối đa 03 (ba) lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

- Đối với giống vật nuôi: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 200 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

- Đối với giống thủy sản: Hỗ trợ 50% chi phí mua giống tối đa 03 (ba) lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 200 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

b) Các dự án triển khai tại các địa bàn còn lại:

- Đối với giống cây trồng:

+ Hỗ trợ 40% chi phí mua giống (cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu) một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

+ Hỗ trợ 40% chi phí mua giống cây ngắn ngày tối đa 03 (ba) lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 100 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

- Đối với giống vật nuôi: Hỗ trợ 30% chi phí mua giống một lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 200 triệu đồng/người sản xuất/dự án.

- Đối với giống thủy sản: Hỗ trợ 30% chi phí mua giống tối đa 03 (ba) lần cho cả giai đoạn, tối đa không quá 200 triệu đồng/người sản xuất dự án.

2.4. Hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp

Trồng mới rừng thâm canh gỗ lớn (theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cây lấy dầu, lấy nhựa: Hỗ trợ 1 lần cho cả giai đoạn, mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha tại các thôn đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 3 triệu đồng/ha tại các địa bàn còn lại.

2.5. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác và nghiệp đoàn nghề cá

- Hỗ trợ Hợp tác xã, Nghiệp đoàn nghề cá thành lập mới 25 triệu đồng; Nội dung htrợ: Chi phí tìm hiểu thông tin, xây dựng điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm thủ tục đăng ký, tchức hội nghị thành lập, mua sắm tài sản trang thiết bị văn phòng ban đầu.

- Hỗ trợ tổ hợp tác (tổ đội liên kết sản xuất) thành lập mới: 10 triệu đồng/tổ, đội.

- Hỗ trợ cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 10 triệu đồng/cơ sở.

2.6. Hỗ trợ lãi suất

Người sản xuất trong vùng sản xuất tập trung được áp dụng mức hỗ trợ lãi suất tại Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 -2015 và Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 về việc sửa bổ sung một số điều Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012.

2.7. Hỗ trợ đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ

- Đối với các dự án đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ do cấp huyện phê duyệt được áp dụng mức hỗ trợ quy định tại Thông tư số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

- Đối với người sản xuất trong vùng sản xuất tập trung tự ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất thành công được hỗ trợ 50% kinh phí thuê chuyên gia. Hỗ trợ 100% kinh phí mua tài liệu hướng dẫn, phân tích mẫu, một phần kinh phí chuyển giao công nghệ nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 50% giá chuyển giao của một công nghệ.

- Hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất, thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất các sản phẩm thuộc Chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm” khi thực hiện tại các xã vùng khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang mức hỗ trợ không quá 70%/tổng kinh phí dự án được phê duyệt; các địa phương còn lại mức hỗ trợ tối đa không quá 60%/tổng kinh phí dự án được duyệt.

- Đối với các sản phẩm chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu: Hỗ trợ 100% một lần cho thiết kế nhãn mác, bao bì, mã số, mã vạch, xác lập quyền (đăng ký nhãn hiệu), in ấn nhưng không quá 50 triệu đồng cho một sản phẩm.

2.8. Hỗ trợ xúc tiến thương mại

- Người sản xuất được hỗ trợ các khoản chi phí tham gia hội chợ, triển lãm áp dụng theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định hiện hành.

Ngoài mức hỗ trợ tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 7/6/2011 của Bộ Tài chính còn được hỗ trợ thêm 50% cước phí vận chuyển hàng hóa tham gia hội chợ, triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/người sản xuất/lần.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm (ngoài các Hội chợ) như: Tuyên truyền quảng bá, tiếp thị thị trường cho một sản phẩm; mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/sản phẩm.

3. Nguồn vốn hỗ trợ, thời gian thực hiện

a) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và những nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Thời gian thực hiện: Chính sách được áp dụng từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh:

- Quy định các nội dung cụ thể (quy mô sản xuất, trình tự thủ tục, hồ sơ mẫu biểu) và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nếu phát sinh các yêu cầu về việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục các sản phẩm và mức hỗ trợ, giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh Quyết định để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương không thuộc danh mục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện căn cứ vào nguồn lực của địa phương báo cáo HĐND cùng cấp quyết định danh mục sản phẩm và mức hỗ trợ cụ thể nhưng không vượt quá mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 18/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG DỰ KIẾN ĐẾN NĂM 2020
 (Kèm theo Nghị quyết số: 164/NQ-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2014)

STT

Danh mục các sản phẩm xây dựng vùng sản xuất tập trung

Quy mô hiện có

Quy hoạch phát triển đến 2015

Quy hoạch phát triển đền 2020

D. Tích (ha)

Dự kiến S. lượng (Tấn)

D. Tích (ha)

Dự kiến S. lượng (Tấn)

I

Lĩnh vực Trồng trọt

 

 

 

 

 

1

Vùng trồng lúa CLC (Cánh đồng mẫu lớn)

8.087 ha

6.380 ha

39.400

6.216 ha

38.750

-

Đông Triều

1.578 ha

1.905 ha

11.350

2.008 ha

12.000

+

Lúa CLC (CĐML)

1.200 ha

1.455 ha

9.500

1.455 ha

9.700

+

Nếp cái  Hoa vàng

378 ha

450 ha

1.850

553 ha

2.300

-

T.x  Quảng Yên  (LCLC)

4.931 ha

2.570 ha

16.700

2.200 ha

14.750

2

Vùng trồng rau an toàn

153 ha

393 ha

38.100

542 ha

53.200

-

T. X Quảng Yên

83 ha

323 ha

32.300

432 ha

43.200

-

T.p Hạ Long

30 ha

30 ha

2.000

40 ha

3.000

-

T.p Cẩm Phả

40 ha

40 ha

3.800

70 ha

7.000

3

Vùng trồng chè tập trung

1.257 ha

1.000 ha

7.468

1.515 ha

11.700

-

Hải Hà

1185 ha

900 ha

7.000

1.365 ha

11.000

-

Đầm Hà

72 ha

100 ha

468

150 ha

700

4

Vùng trồng cây ăn quả

1.491 ha

1.585 ha

20.792

1.670 ha

24.950

-

Đông Triều (na dai)

880 ha

925 ha

11.100

970 ha

12.650

-

Uông Bí

323 ha

360 ha

5.506

400 ha

7.500

+

Vải chín sớm

288 ha

300 ha

4.186

300 ha

4.800

5

Vùng trồng hoa

28 ha

41 ha

20

59 ha

30

-

Hoành Bồ

28 ha

41 ha

20

59 ha

30

6

Vùng trồng cây dong riềng

194ha

580 ha

27.500

740 ha

37.000

 

Tiên Yên

80 ha

330 ha

16.500

440 ha

22.000

 

Bình Liêu

114 ha

250 ha

11.000

300 ha

15.000

II

Lĩnh vực Chăn nuôi

 

 

 

 

 

7

Vùng chăn nuôi lợn Móng Cái (T.P Móng Cái)

30 ha

30 ha

300

100 ha

1.260

8

Vùng chăn nuôi gà đặc chủng, bản địa (H. Tiên Yên)

 

270.000

(con có mặt)

454

850.000

(con có mặt)

1.700

9

Vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung

2.065 ha

2.262 ha

84.523

2.852 ha

115.505

-

Huyện Đông Triều

16 ha

220 ha

3.000

220 ha

3.500

-

T.x Quảng Yên

381 ha

254 ha

8.209

254 ha

12.305

-

T.p Cẩm Phả

50 ha

200 ha

3.200

460 ha

3.600

-

Tiên Yên

50 ha

50 ha

604

150 ha

890

-

Ba Chẽ

200 ha

200 ha

520

400 ha

1.040

-

Bình Liêu

1.200 ha

1.200 ha

1.350

1.200 ha

4.170

-

Đầm Hà

58 ha

58 ha

7.640

58 ha

20.000

-

Hải Hà

110 ha

80 ha

60.000

110 ha

70.000

III

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

10

Vùng trồng thông nhựa

7.374 ha

11.918 ha

7.581

16.015 ha

11.081

-

Đông Triều

3.600 ha

3.600 ha

3.600

4.000 ha

4.000

-

T.p Uông Bí

1.849 ha

3.693 ha

1.664

4.190 ha

2.958

-

Quảng Yên

720 ha

720 ha

504

720 ha

700

-

Vân Đồn

205 ha

305 ha

213

605 ha

423

-

Móng Cái

1000 ha

3.600 ha

1.600

6.500 ha

3.000

11

Vùng trồng cây Lâm sản ngoài gỗ

8.535 ha

9.094 ha

22.682

13.731 ha

43.401

-

Hoành Bồ (Ba kích)

4 ha

125 ha

112

200 ha

170

-

Vân Đồn (Ba kích)

3 ha

19 ha

80

100 ha

100

-

Ba Chẽ (Ba kích)

48 ha

300 ha

66

616 ha

616

-

Bình Liêu (Sở, Hồi)

3.245 ha

3.245 ha

1.248

5.200 ha

8.400

+

Cây hồi

2.900 ha+

2.900 ha

248

3.500 ha

3.400

+

Cây sở

345 ha

345 ha

1.000

1.700 ha

5.000

-

Đầm Hà (Quế)

1.990 ha

2.160 ha

20.000

2.415 ha

25.715

IV

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

 

 

 

12

Vùng nuôi tôm

2.732 ha

2.747 ha

16.124

3.716 ha

31.100

-

Quảng Yên

735 ha

700 ha

3.850

700 ha

4.200

-

Tiên Yên

700 ha

712 ha

3.684

906 ha

9.800

-

Đầm Hà

305 ha

305 ha

2.590

710 ha

7.100

-

Móng Cái

992 ha

1.030 ha

6.000

1.400 ha

10.000

13

Vùng nuôi nhuyễn thể

2.791 ha

2.625 ha

17.955

3.165 ha

27.500

-

Vân Đồn

1.550 ha

1.550 ha

4.700

1.550 ha

5.700

-

Đầm Hà

485 ha

485 ha

1.455

1.025 ha

4.100

-

Hải Hà

756 ha

590 ha

11.800

590 ha

17.700

14

Vùng nuôi cá Song

620 ha

620 ha

1.555

660 ha

1.620

-

Vân Đồn

620 ha

620 ha

1.555

660 ha

1.620

15

Vùng Nuôi ghẹ (T.p Móng Cái)

36 ha

36 ha

144

50 ha

200

16

Vùng nuôi cua kết hợp cá, tôm (T.x Quảng Yên)

92 ha

906 ha

679

1.156 ha

925

17

Vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt

1.594 ha

1.704 ha

6.321

1.772 ha

8.600

-

Đông Triều

832 ha

832 ha

4.160

832 ha

5.000

-

T.x Quảng Yên

92 ha

572 ha

1.351

690 ha

2.700

-

T.p Uông Bí

670 ha

300 ha

810

250 ha

900

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2014
Ngày hiệu lực01/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu164/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành18/11/2014
       Ngày hiệu lực01/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/2014/NQ-HĐND Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Nông nghiệp Quảng Ninh