Nghị quyết 164/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII đã được kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/7/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 238/TTr-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2010 và Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 238/TTr-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010 (kèm theo Tờ trình số 238/TTr-HĐND).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường trực Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Báo ĐN, Báo LĐĐN; Đài PT-TH ĐN.
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp thứ 19.

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2010
Ngày hiệu lực30/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu164/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành30/06/2010
        Ngày hiệu lực30/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/NQ-HĐND năm 2010 điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết

            • 30/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực