Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đã được thay thế bởi Quyết định 3833/QĐ-UBND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 165/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHK10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Qua xem xét dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 172/BC-BKTNS ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng thu

Các tổ chức, cá nhân có đề nghị và được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Mức thu

a) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng): không quá 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: không quá 100.000 đồng/1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép xây dựng: không quá 10.000 đồng/1 lần.

b) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu:

+ Cấp cho cá nhân: không quá 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận;

+ Cấp cho tổ chức: không quá 500.000 đồng/1 giấy chứng nhận.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:

 + Cấp cho cá nhân: không quá 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận;

 + Cấp cho tổ chức: không quá 500.000 đồng/1 giấy chứng nhận.

- Mức thu không quá 50.000 đồng/1 giấy đối với tổ chức hoặc cá nhân trong các trường hợp sau:

+ Nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nay chủ sở hữu đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp;

+ Nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở, nay chủ sở hữu có nhu cầu cấp đổi, cấp lại theo mẫu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Nghị định này (tức Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006);

+ Các trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở mà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Luật nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở.

3. Quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí

- Quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện thu lệ phí. Số tiền còn lại (40%) cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- UB. Tài chính - Ngân sách (QH);
- UB. Kinh tế (QH);
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, Tổng cục thuế;
- Vụ Công tác đại biểu;
- Vụ IV Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TT BNV;
- TT Tỉnh ủy; UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VP. Tỉnh uỷ, VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh TG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu165/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýĐỗ Tấn Minh
     Ngày ban hành03/07/2008
     Ngày hiệu lực13/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/12/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí