Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 175/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 7731/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 7731/TTr- UBND ngày 05/7/2019 về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Dự án trụ sở làm việc các phòng ban thành phố Biên Hòa tại phường Thống Nhất với diện tích khoảng 3,8 ha.

2. Dự án khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân với diện tích khoảng 45,9 ha.

3. Dự án xây dựng bia tưởng niệm tại phường Hóa An với diện tích khoảng 0,17 ha.

4. Dự án khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Tân Hạnh với diện tích khoảng 0,4 ha.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính, Bộ TNMT;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu165/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND về thông qua dự án cần thu hồi đất tỉnh Đồng Nai