Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính đã được thay thế bởi Nghị quyết 238/2010/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 167/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHK10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Qua xem xét dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 173/BC-BKTNS ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng thu

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

2. Đối tượng được miễn lệ phí địa chính

- Hộ gia đình, cá nhân ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- Chỉnh lý biến động về đất đai do các nguyên nhân không thuộc về chủ quan của người sử dụng đất trong các trường hợp sau:

+ Những sai sót do phương pháp đo đạc hoặc do lỗi chủ quan của đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến phải điều chỉnh thiếu sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Do điều chỉnh diện tích đất đã bị giải tỏa để xây dựng các công trình công cộng, các công trình phúc lợi xã hội (làm đường giao thông, thủy lợi, hiến hoặc đổi đất làm trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác).

3. Mức thu

a) Mức thu áp dụng đối với các tổ chức

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: không quá 100.000 đồng/1 giấy;

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: không quá 20.000 đồng/1 lần;

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: không quá 20.000 đồng/1 lần;

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà, đất: không quá 20.000 đồng/1 lần.

b) Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: không quá 25.000 đồng/1 giấy;

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: không quá 15.000 đồng/1 lần;

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: không quá 10.000 đồng/1 lần;

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ về nhà, đất: không quá 20.000 đồng/1 lần.

c) Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn (thuộc dạng không được miễn lệ phí địa chính)

Mức thu lệ phí địa chính không quá 50% mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

4. Quản lý và sử dụng tiền thu lệ phí địa chính

Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước.

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 25% trên tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện thu lệ phí. Số tiền còn lại (75%) cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua/.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- UB. Tài chính - Ngân sách (QH);
- UB. Kinh tế (QH);
- Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục thuế;
- Vụ Công tác đại biểu;
- Vụ IV Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TT BNV;
- TT Tỉnh ủy; UBND, UBMTTQ tỉnh;
- VP. Tỉnh uỷ, VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh TG;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện;
- Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu167/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu167/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 167/2008/NQ-HĐND mức thu, quản lý sử dụng lệ phí địa chính