Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2015/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; chủ trương, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; giá cả, thị trường ổn định; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực; sản xuất công nghiệp phát triển khá; sản xuất nông nghiệp ổn định; thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo có tiến bộ. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, triển khai thực hiện của một số ngành, huyện, xã chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tham mưu, đề xuất chưa kịp thời. Chưa tạo được chuyển biến tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Một số huyện, xã thiếu tích cực, chưa đồng bộ, toàn diện trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ, phương án sản xuất kinh doanh. Kết cấu hạ tầng, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu; tiến độ thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, ách tắc. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện, xã còn thiếu tích cực; đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

2. Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015

Để hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2015, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tập trung huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn vốn của Trung ương để đầu tư xây dựng, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chi tiết tại các khu chức năng. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án trọng điểm. Chủ động xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại thành phố Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

b) Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện các biện pháp khôi phục, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc rừng, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả các xã, hoàn thành 11 xã điểm theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhân dân đồng tình tham gia; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đổi mới cách xây dựng mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

c) Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu tại thành phố Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu; tăng kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương. Thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tổ chức tốt việc thí điểm thực hiện tạm nhập tái xuất qua điểm thông quan Co Sa thuộc cửa khẩu Chi Ma. Khai thác hiệu quả thị trường nội địa, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu khu vực nông thôn. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2015. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; hoàn thành, trình Chính phủ Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tạo điều kiện phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế.

d) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư. Kiên quyết thay thế các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn không đáp ứng được yêu cầu. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc giải ngân, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đúng thời hạn. Chủ động triển khai dự án hạ tầng cơ bản liên vùng 4 tỉnh Đông Bắc vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Tích cực huy động các nguồn vốn bằng nhiều hình thức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng.

đ) Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác. Kịp thời phát hiện, khắc phục những phát sinh, bất cập làm giảm các nguồn thu ngân sách, nhất là phí bến bãi tại khu vực cửa khẩu. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hải quan; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách.

e) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là ở vùng khó khăn. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm 2015. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các cấp học và các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tất cả các tuyến. Tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tổ chức tốt các phong trào thể dục, thể thao. Tập trung xây dựng trường học, trạm y tế, văn hóa xã đạt chuẩn quốc gia, nhất là tại 11 xã điểm nông thôn mới năm 2015. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Thực hiện tốt đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới.

f) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015; khẩn trương nghiệm thu, chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống; xây dựng và chuyển giao điểm thông tin khoa học - công nghệ tại 10 xã thuộc 05 huyện trong tỉnh.

g) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2016. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2015. Rà soát hợp đồng lao động và tuyển dụng đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV.

Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Duy trì công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, không để hình thành các vụ việc phức tạp, tập trung phối hợp với các cơ quan kịp thời giải quyết các đơn thư có liên quan đến Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

h) Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn người dân xuất cảnh trái phép. Tập trung nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Hoàn thành công tác tuyển quân đợt 2 đảm bảo yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông theo cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện Đề án thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương của Nhật Bản và Hàn Quốc; hoàn thành Đề án hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc). Tăng cường mở rộng quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, nhà tài trợ, định chế tài chính quốc tế trong vận động, thu hút các nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển.

i) Tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

j) Hoàn thiện kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ mười một thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu167/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Lạng Sơn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu167/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhùng Thanh Kiểm
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Lạng Sơn

            • 16/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực