Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168 /2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỂ TRỒNG SÂM NGỌC LINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; Thông tư số 117/2010/NĐ-CP">78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2840/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi:

Áp dụng ở những khu vực trồng Sâm Ngọc Linh được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2020.

b) Đối tượng:

Hộ, nhóm hộ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND.

Các tổ chức kinh tế trong nước khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, có nhu cầu trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh.

2. Hạn mức cho thuê

Trên cơ sở quỹ đất, quỹ rừng hiện có, năng lực tài chính, tính khả thi của phương án trồng Sâm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức diện tích cho thuê cụ thể đối với từng hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu trồng Sâm.

3. Thời hạn cho thuê

Thời hạn cho thuê môi trường rừng là 25 năm (tính cho 3 chu kỳ sinh trưởng của cây Sâm).

4. Mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh

a) Mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh = mức giá cho thuê đất rừng + mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó:

Mức giá cho thuê đất rừng = mức giá cho thuê đất rừng sản xuất hiện hành x (nhân) tỷ lệ lợi dụng đất dưới tán rừng để trồng Sâm Ngọc Linh (25%).

Mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng là đơn giá bình quân chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện hành của các lưu vực thủy điện (mức giá năm 2015 là 200.000 đồng/ha/năm).

b) Trong quá trình thực hiện, khi mức giá cho thuê đất rừng hoặc mức giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thay đổi thì mức giá cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh tại Điểm a, Khoản này sẽ được áp dụng theo giá mới.

5. Chính sách hỗ trợ

a) Miễn tiền thuê đất rừng: áp dụng đối với hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước tham gia trồng và phát triển Sâm Ngọc Linh theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

b) Miễn tiền thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh: áp dụng đối với hộ, nhóm hộ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND.

6. Hình thức thu tiền

Thu 01 lần cho cả thời hạn thuê (25 năm) và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

7. Giải pháp thực hiện

a) Xác định chặt chẽ hiện trạng rừng và giải thửa rừng, kiểm tra số lượng, chủng loại cây rừng, kể cả cây con tái sinh trước khi cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm;

b) Tại các Phân khu phục hồi sinh thái và Phân khu dịch vụ - hành chính: xây dựng dự án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở thực hiện;

c) Tích cực xúc tiến kêu gọi các tổ chức kinh tế trong nước tham gia bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh; khuyến khích đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng Sâm;

d) Khuyến khích các hộ, nhóm hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương hiện đang nhận khoán bảo vệ rừng tham gia trồng và phát triển cây Sâm Ngọc Linh; ưu tiên các hộ, nhóm hộ, tổ chức kinh tế trong nước có nhu cầu tiếp tục được thuê môi trường rừng để bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh sau khi hết thời hạn thuê;

đ) Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ ở những khu vực trồng Sâm; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương cho thuê môi trường rừng gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, hủy hoại cây rừng, kể cả cây con tái sinh; khai thác lâm, khoáng sản trái phép; dẫn nhập Sâm ngoại lai vào khu vực trồng Sâm Ngọc Linh;

e) Nghiên cứu gieo ươm và cung ứng nguồn Sâm giống đảm bảo chất lượng, giá cả; ban hành quy trình kỹ thuật trồng Sâm phù hợp với từng lập địa, bảo vệ hiệu quả hệ sinh thái dưới tán rừng, chống xói mòn, rửa trôi đất; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc Sâm cho các đối tượng tham gia trồng;

f) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, nhân dân về ý thức bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh gắn với bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sinh thái; đồng thời, vận động các hộ, nhóm hộ không được bán Sâm khi chưa đến tuổi khai thác.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 168/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 17/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 168/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 17/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh Quảng Nam