Nghị quyết 169/NQ-HĐND

Nghị quyết 169/NQ-HĐND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 Bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động phòng chống HIV AIDS Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KH
ÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4334/TTr-UBNDVX ngày 29 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của “Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” tại Nghệ An nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3% vào năm 2020 và giảm dần vào các năm tiếp theo.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo ngân sách của tỉnh cho các nhu cầu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tăng dần qua các năm đến 2020; Huy động nguồn viện trợ quốc tế đạt tỷ lệ tối thiểu 50% tổng chi phí cho các hoạt động chống HIV/AIDS vào năm 2015 và giữ ở mức 25% vào năm 2020;

- Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp;

- Đảm bảo 75% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định vào năm 2015 và đạt 80% vào năm 2020;

- Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu, chi cho các hoạt động của các dịch vụ này;

- Đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được theo các quy định hiện hành.

2. Các giải pháp chủ yếu:

a) Nhóm giải pháp về huy động kinh phí:

- Giải pháp huy động ngân sách trung ương: Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS hàng năm và theo từng giai đoạn báo cáo Bộ Y tế và các Bộ, ngành trung ương nhằm tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS mà ngân sách tỉnh chưa thể đảm nhận được, như: kinh phí mua thuốc ARV, Methadone; kinh phí đầu tư trang thiết bị, vật tư cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

- Giải pháp huy động ngân sách địa phương: UBND các cấp, các sở, ngành, đơn vị tăng cường đầu tư ngân sách cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa bàn, đơn vị mình quản lý. Trong đó chú trọng việc đầu tư cho các hoạt động ưu tiên, các địa bàn trọng điểm;

- Giải pháp huy động nguồn Bảo hiểm y tế: Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó có việc BHYT chi trả cho các danh mục dịch vụ khám và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS;

- Giải pháp xã hội hóa hoạt động đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS: Huy động sự đóng góp tài chính của tất cả các tổ chức, cá nhân cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như: Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế…;

- Giải pháp nguồn kinh phí tự chi trả của người sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS: Xây dựng và thực hiện cơ chế người sử dụng dịch vụ phòng chống HIV/AIDS chi trả hoặc chi trả một phần chi phí dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.

b) Nhóm giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí:

- Hoàn thiện cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kiểm soát hiệu quả nguồn kinh phí huy động được.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

- Thực hiện các giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

3. Kinh phí

Tổng kinh phí huy động từ nguồn ngân sách tỉnh bảo đảm cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 là: 94,63 tỷ đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c)
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu169/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 Bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động phòng chống HIV AIDS Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 Bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động phòng chống HIV AIDS Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu169/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 Bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động phòng chống HIV AIDS Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 Bảo đảm nguồn lực tài chính hoạt động phòng chống HIV AIDS Nghệ An

            • 10/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực