Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2005/NQ-HĐND về thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015" doHội đồng nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015"


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006-2010, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2015” 
(Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2005)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Điện lực;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô số 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Phánh lệnh Thủ đô;
Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 23/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001-2010 có xét tới 2020”;
Căn cứ Nghị quyết số 102/1999/QĐ-HĐ ngày 19/7/1999 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn “Đề án điện nông thôn ngoại thành Hà Nội” và Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2005;
Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-UB ngày 28/11/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua dự án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015”;
Căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Dự án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015” với những mục tiêu và nội dung cơ bản sau:

MỤC TIÊU CHUNG:

Phát triển điện lực Thành phố Hà Nội theo hướng hiện đại, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô trong mọi tình huống, đảm bảo mỹ quan đô thị; phù hợp với tình hình tực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị của Thủ đô; gắn kết với quy hoạch điện của vùng và cả nước, quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng đô thị Thủ đô;

Huy động và phối hợp tốt các nguồn lực cho phát triển hệ thống điện ở Thành phố;

Từng bước xây dựng thị trường điện lực hoạt động theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật và nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.

NỘI DUNG CƠ BẢN:

- Phân tích về mặt kỹ thuật hiện trạng nguồn lưới điện, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, so sánh thực tế phát triển điện lực với dự báo của quy hoạch, xác định khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thựchiện quy hoạch từ năm 2000 đến nay.

- Nghiên cứu, đánh giá khái quát hiện trạng kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2005-2010-2015.

- Tính toán, dự báo nhu cầu điện của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2006-2010, có xét đến 2015 bằng các phương pháp khác nhau để đưa ra dự báo có chính xác cao.

- Xây dựng sơ đồ phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2005, có xét đến 2015 trên cơ sở hiện trạng, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, dự báo nhu cầu điện của Hà Nội với các tiêu chuẩn kỹ thuật, phân tích các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật các phương án, đề xuất phương án tối ưu.

- Xác định các hạng mục khối lượng xây dựng theo phương án sơ đồ phát triển điện lực được lựa chọn.

- Phân tích kinh tế tài chính dự án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015”, xác định dự án là khả thi và đạt hiệu quả kinh tế - tài chính.

- Xác định các mục tiêu phát triển chủ yếu, nội dung bổ sung điều chỉnh của dự án; phân công tổ chức thực hiện; cơ chế huy động và quản lý nguồn vốn thực hiện dự án; kiến nghị với các cơ quan Trung ương trong việc phối hợp thực hiện dự án.

Điều 2. Giao UBND Thành phố căn cứ ý kiến thẩm định của các Ban, ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND, nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh Dự án để trình duyệt, bao gồm: bổ sung các ý kiến của các cơ quan chức năng theo quy định vào hồ sơ, cụ thể hóa các mục tiêu của dự án,. bổ sung mục tiêu và điều chình các nội dung có liên quan đến thực hiện mục tiêu hoàn thành “thực hiện hạ ngầm hệ thống các tuyến cáp và đường dây trên địa bàn Hà Nội trước năm 2010” theo quy định tại Nghị định số 92/2005/NĐ-CP hoàn thành bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý và bán điện trực tiêp đến hộ sử dụng trong năm 2006; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là các giải pháp về vốn, hỗ trợ của ngân sách, giải pháp phối hợp để đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

HĐND nhất trí thông qua chủ trương hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách Thành phố. Việc hỗ trợ cụ thể sẽ được xem xét trong cơ chế chung, phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND và các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua./.


Nơi nhận
:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác ĐB;
- Văn phòng QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ Ngành Trung ương;
- Đoàn ĐB QH Hà Nội;
- T.T. Thành ủy;
- T.T HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- T.T HĐND, UBND các quận, huyện;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- VP HĐND, VP UBND, VP ĐĐB QH TP;
- Lưu.

CHỦ TỊCH 
Phùng Hữu Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực19/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015"
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành09/12/2005
        Ngày hiệu lực19/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015"

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2005/NQ-HĐND thông qua đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015"

            • 09/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực