Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ phí lệ phí khoản đóng góp nhân dân Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ phí lệ phí khoản đóng góp nhân dân Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 14

(Ngày 10/12 và 11/12/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1725/TTr-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một phần Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương:

1. Khoản 1.1 Mục II.3 danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ như sau:

a) Bãi bỏ khoản thu lệ phí đối với trường hợp:

- Đăng ký lại việc kết hôn;

- Bổ sung, điều chỉnh hộ tịch;

b) Sửa đổi cụm từ “Cấp bản sao từ bản gốc” thành “Cấp bản sao từ sổ gốc” trong phần Lệ phí hộ tịch được quy định tại khoản 1.1 Mục II.3 của Danh mục mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí.

c) Bổ sung các trường hợp miễn giảm cụ thể như sau:

- Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn;

- Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn,đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử;

- Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch;

2. Khoản 1.2 Mục II.3 danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ như sau:

- Bãi bỏ “khoản thu đối với trường hợp cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể”;

- Bổ sung “không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”;

Điều 2. Bãi bỏ những Nghị quyết sau của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/02/1999 về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27/01/2000 về việc quy định mức đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 27/01/2000 về việc thu quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/01/2000 về mức tiền đóng thay cho một ngày công nghĩa vụ theo lao động công ích và phân bổ nguồn lực từ nghĩa vụ lao động công ích các cấp hàng năm;

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/01/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu, quản lý sử dụng quỹ kinh tế mới tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ phí lệ phí khoản đóng góp nhân dân Hà Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ phí lệ phí khoản đóng góp nhân dân Hà Nam

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi bãi bỏ phí lệ phí khoản đóng góp nhân dân Hà Nam