Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Hồng Hà - thành phố Hạ Long do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

 Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ XÂY DỰNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ QUY ĐỊNH RIÊNG TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO BAN QUẢN LÝ CHỢ MÓNG CÁI - THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, BAN QUẢN LÝ CHỢ HỒNG HÀ - THÀNH PHỐ HẠ LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI – KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí”;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí”;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4486/TTr-UBND ngày 18/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái và Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái, Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh như phụ lục kèm theo.

Quy định mức thu phí xây dựng tại phụ lục thay thế quy định tại phần I, Phụ lục 2A ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

2. Quy định riêng tỷ lệ (%) trích để lại cho Ban Quản lý chợ Móng Cái - thành phố Móng Cái và Ban Quản lý chợ Hồng Hà - thành phố Hạ Long như sau:

- Ban Quản lý chợ Móng Cái - Thành phố Móng Cái được trích để lại 80% tổng số phí thu được, số còn lại 20% nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Ban Quản lý chợ Hồng Hà - Thành phố Hạ Long được trích để lại 90% tổng số phí thu được, số còn lại 10 % nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11/12/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XI;
- UB. MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành và các cơ quan, đơn vị của tỉnh và TƯ đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TXã, TPhố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
250 bản

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Mức thu phí xây dựng: Được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí xây dựng công trình trong tổng dự toán được duyệt (Không bao gồm chi phí thiết bị), cụ thể:

1. Nhóm công trình có mức thu lớn hơn không (> 0).

a) Mức thu:

TT

Địa bàn

Mức thu (%)

Công trình xây dựng thuộc nhóm A

Công trình xây dựng thuộc nhóm B

Công trình xây dựng thuộc nhóm C

a

Địa bàn các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn các huyện Đông Triều, Yên Hưng, Vân Đồn

0,04

0,08

0,8

b

Địa bàn thị trấn các huyện còn lại

0,03

0,06

0,7

c

Địa bàn còn lại ngoài các địa bàn trên

0,02

0,05

0,6

(Các công trình được phân loại theo 3 nhóm A, B, C thực hiện theo quy định của pháp luật).

b) Mức thu một số công trình xây dựng có tính chất đặc thù.

- Mức thu phí xây dựng các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền áp dụng bằng 25% mức thu ở biểu trên.

- Mức thu phí đối với công trình vừa phục vụ an ninh - quốc phòng, vừa tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh và công trình xây dựng nhà ở chung cư áp dụng bằng 50% mức thu ở biểu trên.

2. Nhóm các công trình có mức thu phí bằng không (= 0).

- Các công trình xây dựng, cải tạo trực tiếp bảo vệ an ninh, quốc phòng; các công trình xây dựng phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo; các công trình xây dựng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao được hưởng chính sách xã hội hoá theo quy định của Chính phủ; các trường hợp thuộc điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định không thu phí.

- Các công trình xây dựng hỗ trợ cho các hộ nghèo.

- Các công trình xây dựng trên địa bàn các xã thuộc khu vực 3 theo quy định của Chính phủ và ủy ban dân tộc.

3. Các công trình tạm thời chưa thu phí gồm: các công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Duy Hưng
       Ngày ban hành11/12/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí xây dựng

           • 11/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực