Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn đã được thay thế bởi Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND mức chi kinh phí thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2010/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ MỨC CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo duc pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tácphổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 72/TTr-UBND ngày 01/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng và xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

- Xây dựng đề cương chi tiết: 600.000 đồng/1 đề cương.

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: 1.000.000 đồng/1 chương trình (hoặc 1 đề án).

2. Chi thực hiện đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL.

- Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện PBGDPL, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở.

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/buổi.

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 150.000 đồng/người/buổi.

+ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cộng tác viên tham gia thực hiện PBGDPL: 100.000 đồng/người/buổi.

- Thù lao hòa giải (căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hòa giải của tổ hòa giải cơ sở): 150.000 đồng/vụ việc/tổ.

3. Chi giải thưởng các cuộc thi (các cuộc thi được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thực hiện).

3.1. Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh:

- Giải nhất:

+ Tập thể: 1.400.000 đồng.

+ Cá nhân: 700.000 đồng.

- Giải nhì:

+ Tập thể: 1.000.000 đồng.

+ Cá nhân: 500.000 đồng.

- Giải ba:

+ Tập thể: 700.000 đồng.

+ Cá nhân: 350.000 đồng.

- Giải khuyến khích:

+ Tập thể: 400.000 đồng.

+ Cá nhân: 200.000 đồng.

3.2. Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện:

- Giải nhất:

+ Tập thể: 1.000.000 đồng.

+ Cá nhân: 500.000 đồng.

- Giải nhì:

+ Tập thể: 700.000 đồng.

+ Cá nhân: 350.000 đồng.

- Giải ba:

+ Tập thể: 400.000 đồng.

+ Cá nhân: 200.000 đồng.

- Giải khuyến khích:

+ Tập thể: 300.000 đồng.

+ Cá nhân: 150.000 đồng.

3.3. Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã:

- Giải nhất:

+ Tập thể: 700.000 đồng.

+ Cá nhân: 350.000 đồng.

- Giải nhì:

+ Tập thể: 400.000 đồng.

+ Cá nhân: 200.000 đồng.

- Giải ba:

+ Tập thể: 300.000 đồng.

+ Cá nhân: 150.000 đồng.

- Giải khuyến khích:

+ Tập thể: 200.000 đồng.

+ Cá nhân: 100.000 đồng.

4. Các nội dung chi khác được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Mức chi quy định tại Nghị quyết này được áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên (không thuộc các Chương trình nêu tại khoản 1 Điều này), các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được vận dụng mức chi quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XIV kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Thị Bích Ly
        Ngày ban hành15/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn