Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển đổi các trường mầm non bán công sang các trường mầm non công lập và các trường phổ thông bán công, dân lập sang các trường phổ thông công lập, tư thục do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển các trường mầm non bán công sang công lập


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP VÀ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG BÁN CÔNG, DÂN LẬP SANG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, TƯ THỤC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4104/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chuyển đổi các trường mầm non bán công sang các trường mầm non công lập và các trường phổ thông bán công, dân lập sang các trường phổ thông công lập, tư thục; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 (từ ngày 29/8 đến ngày 31/8/2011) thông qua chủ trương chuyển đổi các trường mầm non bán công sang các trường mầm non công lập và các trường phổ thông bán công, dân lập sang các trường phổ thông công lập, tư thục với những nội dung sau đây:

1. Chuyển 59 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập (có danh sách kèm theo).

2. Chuyển 05 trường phổ thông dân lập sang trường tư thục (có danh sách kèm theo); giải thể trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến - Thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh.

3. Chuyển các trường trung học phổ thông công lập tự chủ, bán công sang trường trung học phổ thông công lập (có danh sách kèm theo).

4. Thời điểm thực hiện từ năm học 2011-2012.

5. Việc bố trí biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo khi chuyển các trường công lập, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, có lộ trình cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VIII - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Danh sách các trường mầm non bán công chuyển sang trường mầm non công lập:

TT

Tên trường

Địa chỉ

 Thành phố Đà Lạt

 

1

Mầm non 1

9 Phan Đình Phùng, P1, Đà Lạt

2

Mầm non 2

5 Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt

3

Mầm non 3

15 Nhà Chung, P3, Đà Lạt

4

Mầm non 4

9 Bà Triệu, P4, Đà Lạt

5

Mầm non 5

29 Trần Nhật Duật, P5, Đà Lạt

6

Mầm non 6

67 Hai Bà Trưng, P6, Đà Lạt

7

Mầm non 7

Xô Viết Nghệ Tĩnh, P7, Đà Lạt

8

Mầm non 8

Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt

9

Mầm non 9

16 Quang Trung, P9, Đà Lạt

10

Mầm non 10

26 Yersin, P10, Đà Lạt

11

Mầm non 11

170 Tự Phước, P11, Đà Lạt

12

Mầm non 12

1 Thái Phiên, P12, Đà Lạt

13

Mầm non Anh Đào

2 Lê Hồng Phong, P4, Đà Lạt

14

Mầm non Xuân Thọ

Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt

15

Mầm non Xuân Trường

Trường Xuân II, Xuân Trường, Đà Lạt

 Thành phố Bảo Lộc

 

1

MG ĐamB'ri

Xã ĐamB'Ri, Bảo Lộc

2

MN Hoa Hồng

38 Lý Tự Trọng, P2, Bảo Lộc

3

MG Hoa Lư

Lộc Sơn, bảo Lộc

4

MG Kim Đồng 1

Phường 2, thị xã Bảo Lộc

5

MG Kim Đồng 2

Phường B'lao, thị xã Bảo Lộc

6

MG Sao Sáng 1

Lộc Châu, Bảo Lộc

7

MG Sao Sáng 2

Lộc Tiến, Bảo Lộc

8

MG Đại Lào

Đại Lào, Bảo Lộc

9

MG Lộc Nga

Lộc Nga, Bảo Lộc

10

Mầm Non 1

Hồ Tùng Mậu, P1, Bảo Lộc

11

MN Thanh Xuân

Lộc Thanh, Bảo Lộc

 Huyện Đức Trọng

 

1

Mầm non Định An

Xã Hiệp An, Đức Trọng

2

Mầm non Hiệp Thạnh

Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng

3

Mầm non Hoàng Anh

Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng

4

Mầm non Liên Hiệp

Xã Liên Hiệp , Đức Trọng

5

Mầm non Sơn Ca

TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

6

Mầm non Họa Mi

TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

7

Mầm non Vành Khuyên

TT Liên Nghĩa, Đức Trọng

8

Mầm non Phú Hội

Xã Phú Hội, Đức Trọng

9

Mầm non Phú An

Xã Phú An, Đức Trọng

10

Mầm non Ninh Gia

Xã Ninh Gia, Đức Trọng

 Huyện Di Linh

 

1

Mầm non Sao Mai

TT Di Linh, Di Linh

2

Mầm non Măng Non

TT Di Linh, Di Linh

3

Mầm non Hòa Ninh

Hòa Ninh, Di Linh

4

Mầm non Liên Đầm

Liên Đầm, Di Linh

Huyện Đơn Dương

 

1

Mầm non D'Ran

D'Ran, Đơn Dương

2

Mầm non Măng Non

Lạc Lâm, Đơn Dương

3

Mầm non Vành Khuyên

Lạc Xuân, Đơn Dương

4

Mâm non Sao Sáng

TT Dran, Đơn Dương

5

Mầm non Sơn Ca

TT Thạnh Mỹ, Đơn Dương

Huyện Lâm Hà

 

1

Mầm non 1

TT Đinh Văn, Lâm Hà

2

Mầm non 2

TT Nam Ban, Lâm Hà

3

Mầm non 3

TT Đinh Văn, Lâm Hà

4

Mâm non Thăng Long

TT Nam Ban, Lâm Hà

Huyện Bảo Lâm

 

1

Mầm non Lộc Thắng A

TT Lộc Thắng, Bảo Lâm

2

Mầm non Lộc Thắng B

TT Lộc Thắng, Bảo Lâm

3

Mầm non Minh Rồng

TT Lộc Thắng, Bảo Lâm

4

Mầm non Lộc An

Thôn 2 Xã Lộc An

Huyện Đạ Huoai

 

1

MN Hoa Mai

TT Madaguôi, Đạ Huoai

2

MN Phong Lan

TT Đạ M'ri, Đạ Huoai

Huyện Đạ Tẻh

 

1

MN Thị Trấn

Thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

2

MN Sơn Ca

Thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

3

MN V.khuyên

Thị trấn Đạ Tẻh, Đạ Tẻh

Huyện Cát Tiên

 

1

MN Đồng Nai

 TT ĐồngNai, Cát Tiên

2. Danh sách các trường phổ thông dân lập chuyển sang trường phổ thông tư thục.

TT

Tên trường

Địa chỉ

Loại hình chuyển đổi

 

 

 

1

THPT DL Yersin

01 Tôn Thất Tùng - P8 - Đà Lạt

Tư thục

 

2

THCS-THPT DL Phù Đổng

02 Trần Khánh Dư - P8 - Đà Lạt

Tư thục

 

3

THPT DL Hermann Gmeiner

63-65 Hùng Vương - P9 - Đà Lạt

Tư thục

 

4

Tiểu học DL Trung Sơn

Thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng

Tư thục

 

5

THPT DL Lê Lợi

Phường 2 - Bảo Lộc

Tư thục

 

3. Danh sách các trường phổ thông công lập tự chủ, bán công chuyển sang trường phổ thông công lập.

TT

Tên trường hiện nay

Địa chỉ

1

Trường THCS và THPT Chi Lăng

Số 08 Phan Chu Trinh - P9 - Đà Lạt

2

Trường THCS và THPT Tây Sơn

Số 01 Nhà Chung - P3 - Đà Lạt

3

Trường THCS và THPT Ngô Gia Tự

Thị trấn Dran - Đơn Dương

4

Trường THCS và THPT Lê Lợi

Thị trấn Thạnh Mỹ - Đơn Dương

5

Trường THCS và THPT Nguyễn Trãi

Thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng

6

Trường THCS và THPT Phan Bội Châu

Thị trấn Di Linh - Di Linh

7

Trường THPT Nguyễn Du

Phường 2 - Bảo Lộc

8

Trường THCS và THPT Nguyễn Tri Phương

Phường Lộc Tiến - Bảo Lộc

9

Trường THCS và THPT Lộc Phát

Phường Lộc Phát – Bảo Lộc

10

Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn

Khu phố 3 - Thị trấn Đinh Văn - Lâm Hà

11

THCS BC Hùng Vương

Phường 1 - Bảo Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển các trường mầm non bán công sang công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển các trường mầm non bán công sang công lập
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực10/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển các trường mầm non bán công sang công lập

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND chuyển các trường mầm non bán công sang công lập

            • 31/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực