Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 05 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tăng nguồn lực đầu tư 154.667 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương tăng 1.367 triệu đồng (từ nguồn thu nộp Ngân sách Nhà nước về thu phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô 1.200 triệu đồng; từ nguồn thu nộp Ngân sách Nhà nước dư đến 31/12/2010 được chuyển nguồn sang năm 2011 của Chi cục Kiểm lâm 167 triệu đồng).

b) Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia 39.400 triệu đồng.

c) Vốn bổ sung đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương kế hoạch 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010 là 113.900 triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư phát triển: 1.016.030 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 367.130 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương năm 2011 giao theo thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 là: 202.000 triệu đồng;

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết 12.000 triệu đồng;

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 150.000 triệu đồng;

- Từ nguồn thu nộp Ngân sách Nhà nước về thu phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô 1.200 triệu đồng;

- Từ nguồn thu nộp Ngân sách Nhà nước dư đến 31/12/2010 được chuyển nguồn sang năm 2011 của Chi cục Kiểm lâm 167 triệu đồng;

- Từ nguồn thu nộp Ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phía nam 1.763 triệu đồng.

b) Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 395.600 triệu đồng;

c) Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia: 39.400 triệu đồng.

d) Vốn bổ sung đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010 là 113.900 triệu đồng;

đ) Vốn nước ngoài (ODA): 100.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Phân bổ vốn đối với từng dự án, công trình cụ thể đúng quy định của nhà nước, sử dụng các nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc:

a) Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương, điều tiết theo đúng đối tượng, tiêu trí hỗ trợ của Trung ương. Danh mục sử dụng vốn của địa phương ổn định trong cấn đối giai đoạn 2011-2015, vốn của địa phương nào, bổ sung cho danh mục công trình của địa phương đó.

b) Chỉ tiến hành khởi công mới các công trình, dự án được phép khởi công trong năm 2011 theo quy định.

c) Đình hoãn, giãn tiến độ triển khai thực hiện của các công trình, dự án chuyển tiếp để giảm áp lực trong việc cân đối bố trí vốn trong các năm tiếp theo; trong đó thực hiện cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án thực hiện chậm, các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011 do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, do các vướng mắc khác trong triển khai thực hiện.

d) Ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án, các công trình có khối lượng hoàn thành lớn, các dự án đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành trong năm 2011, các công trình trọng điểm và các dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ.

2. Thực hiện bổ sung thêm chỉ tiêu, danh mục các dự án đã có văn bản thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và đề xuất quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc quyết định điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực đầu tư của tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Ngọc Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành05/08/2011
        Ngày hiệu lực15/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển