Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 17/2011/NQ-HĐND đóng quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với các nội dung sau:

Việc đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh theo nguyên tắc tự nguyện, phù hợp khả năng của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mức đóng góp quỹ dưới đây để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền vận động các đối tượng đóng góp quỹ; không được dùng mức này để bắt buộc hoặc giao chỉ tiêu đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh.

1. Đối tượng thuộc diện đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh

a) Cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

b) Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú, tạm trú từ 6 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp:

a) Hộ gia đình có cha, mẹ, con, vợ hoặc chồng là liệt sĩ đang hưởng trợ cấp;

b) Hộ gia đình có người là Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bệnh binh hạng 1/4, hạng 2/4; thương binh đang hưởng trợ cấp;

c) Hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc hoá học; hộ gia đình neo đơn; hộ nghèo (có sổ chứng nhận của cấp có thẩm quyền);

d) Hộ gia đình có chồng, con là hạ sĩ quan - binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; lực lượng dân quân cơ động;

đ) Các đối tượng quy định tại khoản a, b, c, d của khoản này, nếu có nguyện vọng tham gia đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh đều được khuyến khích và tiếp nhận.

3. Mức đóng góp cụ thể như sau:

a) Hộ gia đình được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này:

- Hộ gia đình ở vùng đồng bằng là 20.000 (hai mươi nghìn) đồng/năm.

- Hộ gia đình ở vùng trung du, miền núi là 10.000 (mười nghìn) đồng/năm;

b) Đối với các hộ kinh doanh mức vận động đóng góp cụ thể như sau:

- Vùng đồng bằng là 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng/năm.

- Vùng trung du, miền núi là 20.000 (hai mười nghìn) đồng/năm.

Đối với các hộ gia đình đã đóng góp theo mức đóng góp hộ kinh doanh thì không đóng góp theo diện hộ gia đình không kinh doanh;

c) Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội mức đóng góp là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/năm;

d) Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này mức đóng góp là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/năm.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp quỹ quốc phòng cao hơn mức đóng góp được quy định tại các khoản a, b, c, d của Điều này.

4. Tạm dừng tổ chức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh:

a) Tạm dừng tổ chức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trong các trường hợp sau:

- Hộ gia đình cư trú thuộc địa bàn cấp xã nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm hoạ khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Cơ quan, tổ chức bị thiên tai, hoả hoạn và các thảm hoạ khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tạm dừng tổ chức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại điểm a nêu trên.

5. Thời gian áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành16/08/2011
        Ngày hiệu lực20/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2017
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Ninh Thuận