Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tại Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

vỀ viỆc quy đỊnh chẾ đỘ bỒi dưỠng đỐi vỚi cán bỘ, công chỨc làm công tác tiẾp công dân, xỬ lý đơn thư khiẾu nẠi, tỐ cáo, kiẾn nghỊ, phẢn ánh tẠi trỤ sỞ tiẾp công dân hoẶc đỊa điỂm tiẾp công dân cỦa tỈnh, cẤp huyỆn, cẤp xã và tẠi trỤ sỞ cơ quan các sỞ, ban, ngành thuỘc tỈnh Ninh Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 6/7/2012 về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tại Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra được bồi dưỡng mức 150.000 đồng/ngày/người; đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người;

2. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người;

3. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người;

4. Trường hợp các đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này khi tham gia trực tiếp từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng chế độ cả ngày, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng chế độ 1/2 ngày.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do Ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/7/2012; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và áp dụng từ ngày 01/5/2012.

Điều 4. Bãi bỏ quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/2012
Ngày hiệu lực 29/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành 19/07/2012
Ngày hiệu lực 29/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Ninh Bình