Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND giám sát của Hội đồng nhân dân 2013 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 266/TTr-HĐND ngày 21/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 như sau:

1. Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện các dự án, đề án trong 3 chương trình đột phá của tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2013; Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân xã của tỉnh và tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp dưới tại địa phương.

3. Những nội dung giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát theo lĩnh vực phụ trách như sau:

3.1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

- Việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - ngân sách năm 2013;

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Tiến độ và chất lượng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh;

- Công tác quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí tại một số cơ quan, đơn vị;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh (nếu có);

- Công tác triển khai thực hiện các chính sách phát triển khoa học - công nghệ và kết quả ứng dụng đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách các cấp;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách năm 2013 và công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2014 về lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2004 và Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình triển khai, thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và các hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015;

- Tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tình hình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Lĩnh vực pháp chế:

- Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

- Công tác đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ;

- Tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp tỉnh 6 tháng đầu năm và cả năm.

3.4. Lĩnh vực dân tộc:

- Tình hình triển khai và hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đề án và dự toán hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt (Chương trình 134 kéo dài theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ);

- Kết quả và hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổng quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 (tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ);

- Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc Chương trình 33, 134);

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

- Việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Việc thực hiện chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tổ chức triển khai, chỉ đạo việc thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2013 vào kỳ họp cuối năm;

- Nghiên cứu cải tiến một số vấn đề như: việc thành lập các đoàn giám sát và phương thức làm việc của đoàn giám sát; việc điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát,…;

- Thực hiện những biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát; tích cực cải tiến phương thức giám sát tại kỳ họp và giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tiếp tục chú trọng, củng cố, tăng cường lực lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ hoạt động giám sát; chỉ đạo công tác bảo đảm phục vụ hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát tại Điều 1 Nghị quyết này, xây dựng chương trình hoạt động của mình và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua công tác tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND giám sát của Hội đồng nhân dân 2013 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND giám sát của Hội đồng nhân dân 2013 Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND giám sát của Hội đồng nhân dân 2013 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND giám sát của Hội đồng nhân dân 2013 Bình Phước

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực