Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/NQ-HĐND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng

Các quy định tại Nghị quyết này được áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này không áp dụng đối với:

- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoặc giữa các cơ quan này với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

- Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật Nhà nước.

b) Đối tượng áp dụng

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp;

- Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Nội dung chi và mức chi (Phụ lục đính kèm)

3. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm.

b) Ngoài kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

c) Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 167/2012/TT-BTC.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Ghi chú

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

 

 

 

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

01 thủ tục

25.000 đồng/01 thủ tục

 

b

Chi công bố, công khai TTHC

 

 

Căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

01 văn bản

150.000 đồng/01 văn bản

 

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về TTHC

 

 

 

a

Chi lập mẫu rà soát.

01 phiếu điều tra

- Đến 30 chỉ tiêu: 400.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt;

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 600.000/phiếu mẫu được duyệt;

- Trên 40 chỉ tiêu: 800.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt

 

b

Chi điền mẫu rà soát

01 phiếu điều tra

- Cá nhân:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 25.000 đồng/phiếu

+ Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 30.000 đồng/phiếu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu

- Tổ chức:

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu

+ Từ 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 75.000 đồng/phiếu

+ Trên 40 chỉ tiêu: 90.000 đồng/phiếu

 

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hoá TTHC.

 

 

 

a

Người chủ trì cuộc họp.

người/buổi

120.000 đồng/người/buổi

 

b

Các thành viên tham dự họp.

người/buổi

80.000 đồng/người/buổi

 

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

 

 

 

a

Thuê theo tháng

01 tháng

4.000.000 đồng/người/tháng

 

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

01 văn bản

300.000 đồng/01 văn bản

 

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

01 báo cáo

- Đối với sở, ban, ngành: 700.000 đồng/01 báo cáo;

- Đối với cấp huyện: 500.000 đồng/01 báo cáo.

Theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC

 

Chi theo Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh.

 

8

Chi mua sắm hàng hoá, dịch vụ…

 

Chi theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

9

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

 

Chi theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

10

Chi dịch thuật

 

Theo quy định hiện hành

 

11

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, huyện,

01 ngày làm việc trong tháng

- Tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện: 20.000 đồng/người/ngày (tất cả các ngày làm việc trong tháng);

- Cấp xã: 15.000 đồng/người/ngày (tất cả các ngày làm việc trong tháng).

Áp dụng đối với cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã được phê duyệt

12

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước.

 

Chi theo Quyết định số 2255/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

13

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát TTHC

 

Chi theo Quyết định số 190/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

14

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC.

 

 

Căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

Ghi chú: trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu để áp dụng trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực23/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực23/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND thông qua mức chi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Ninh Thuận

         • 18/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực