Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức chi Đội tuyên truyền lưu động Đội nghệ thuật quần chúng Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/NQ-HĐND

 Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt động tuyên truyền lưu động và hoạt động nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Đối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động, các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động:

T T

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

Từ 01 đến 02 cuộc

Từ 01 đến 02 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 08 đến 12 tài liệu

Từ 08 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

Từ 01 đến 02 lớp

Từ 01 đến 02 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 04 đến 06 chương trình

Từ 04 đến 06 chương trình

3. Mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Đối với tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động:

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 40.000 đồng/người. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

- Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động:

+ Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính là 65.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện quyết định.

+ Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai khác là 50.000 đồng/người.

b) Đối với các tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) cũng được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm a khoản này.

4. Mức chi cho các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tham gia tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao:

- Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 80.000 đồng/người. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

- Mức chi bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn:

+ Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn nghệ thuật đối với vai chính là 130.000 đồng/người. Số lượng thành viên Đội nghệ thuật quần chúng đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật do Thủ trưởng đơn vị, địa phương thành lập Đội quyết định.

+ Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai khác là 100.000 đồng/người.

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động, các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng của các địa phương, đơn vị được bố trí trong dự toán chi ngân sách (sự nghiệp văn hóa - thông tin) hàng năm của ngân sách địa phương, đơn vị đó, đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác được giao quản lý sử dụng để tổ chức thực hiện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2014, tại kỳ họp thứ 13./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực03/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 17/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức chi Đội tuyên truyền lưu động Đội nghệ thuật quần chúng Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức chi Đội tuyên truyền lưu động Đội nghệ thuật quần chúng Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực03/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức chi Đội tuyên truyền lưu động Đội nghệ thuật quần chúng Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức chi Đội tuyên truyền lưu động Đội nghệ thuật quần chúng Quảng Ngãi

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực